Program rada za 2009.godinu
Index Naslova
Program rada za 2009.godinu
Zaštita djece bez roditeljskog staranja i socijalno-pravna zaštita djece u porodici
Lica ometena u psihičkom ili fizičkom razvoju
Rad sa odgojno zapuštenom i delinkventnom djecom i omladinom
Starateljstvo nad odraslim licima
Materijalno neosigurana i za rad nesposobna lica
Drugi oblici socijalnog rada
Sve stranice

Djelatnost Centra za socijalni rad Tuzla u 2009. godini, odvijat će se u skladu sa programskim ciljevima i sadržajima socijalne i dječije zaštite na području koje pokriva ova Ustanova, zavisno od cjelokupnih društvenih kretanja koji će uslovljavati proces rada i prilagođavanje novonastalim uslovima, a posebno od finansijskih sredstava koja će biti utvrđena za rad ove Ustanove budžetom Osnivača za 2009.godinu.

Osnovna koncepcija Programa je da se u politici sprovođenja socijalne zaštite nastavi sa pružanjem svih vidova zaštite i pomoći građanima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, ali u isto vrijeme iznalazi i predlaže nova rješenja zajedno sa ostalim nosiocima u organima vlasti.

U smislu podizanja nivoa pružanja usluga socijalne zaštite, Centar će primjenjivati polivalentni timski rad, s ciljem da se svaki slučaj temeljito prouči i sagleda na osnovu prakse i psihološko-pedagoških i socijalno-pravnih saznanja.

Svoje aktivnosti iz utvrđenog djelokruga rada i propisane nadležnosti, Centar će realizovati putem stručnih timova i samostalnih referenata, što će u organizacionom smislu činiti zaokružene cjeline za obavljanje predviđenih poslova u Centru.

OSNOVNI OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITESprovođenje oblika i mjera socijalne zaštite u 2009. godini, biće usmjereno na pružanje zaštite i pomoći za slijedeće kategorije građana:


  1. Djeca bez roditeljskog staranja.
  2. Odgojno zanemarena i odgojno zapuštena djeca.
  3. Djeca čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama.
  4. Lica sa invaliditetom i lica ometena u fizičkom ili psihičkom razvoju.
  5. Materijalno neosigurana i za rad nesposobna lica.
  6. Stara lica bez porodičnog staranja.
  7. Lica sa društveno negativnim ponašanjem.
  8. Lica izložena zlostavljanju i nasilju u porodici.
  9. Lica i porodice u stanju socijalne potrebe, kojima je usljed posebnih okolnosti potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite.

    10.  Druga pitanja iz oblasti socijalne zaštite.