Edukacija iz sistemskog psihoterapijskog pristupa u radu sa porodicama, parovima, pojedincima i sistemima

SAOPŠTENJE

                                                                             

Centar za socijalni rad Tuzla će  u septembru mjesecu 2013. godine, za uposlenike Centara za socijalni rad i drugih ustanova organizovati Edukaciju iz sistemskog  psihoterapijskog pristupa u radu sa porodicama, parovima, pojedincima i sistemima.

Edukacija će biti organizovan u saradnji sa  Centrom za porodicu,porodicne terapeute  i i sistemsku edukaciju  iz Beograda koju će   voditi sistemski porodični terapeuti sa dugogodišnjim iskustvom u radu koji su nosioci napredne internacionalne diplome iz sistemske porodične terapije Instituta za porodičnu terapiju u Londonu: Jasminka Veselinović, Vera Despotović Stanarević, Radmila Vulić Bojović i Tatjana Voronjec Cijan. Edukacija će se odvijati prema standardima EFT-a  Evropske asocijacije za porodičnu terapiju .

 

Polaznici edukacije mogu biti osobe sa završenim fakultetima humanističkih nauka: psihologije, pedagogije,socijalnog rada, medicine i defektologije.

Edukacija traje četiri godine i stepenovana je. Svaka godina se upisuje posebno i nakon svake se dobija sertifikat za završeni nivo edukacije.

 

Naime,novi Zakon o socijalnoj zastiti koji je u formi nacrta  predvidja obavezu svakog Centra za socijalni rad da u svom okviru  ima porodicno savjetovaliste. S obzirom  da Centri nemaju educirane  kadrove   potrebno je  formirati kritičnu masu edukovanih stručnjaka senzibilisanih i spremnih za neophodne  promjene. Ovom edukacijom će  profesionalci koji rade u službama socijalne zaštite  obezbjediti kvalitetne i efikasne usluge za one kojima je potrebna pomoć i podrška u situacijama lične ili porodične krize.

 

Prva grupa uvodnog nivoa edukacije započeće u septembru 2013. Za edukaciju je još uvijek ima  slobodnih mjesta i   svi zainteresirani se mogu prijaviti  za ovu  edukaciju u Centru za socijalni rad Tuzla.


CENTAR  ZA PORODICU, PORODIČNE TERAPEUTE I SISTEMSKU EDUKACIJU ORGANIZUJE:

Edukaciju iz sistemskog  psihoterapijskog pristupa u radu sa

porodicama, parovima, pojedincima i sistemima


Edukacija traje četiri godine i stepenovana je. Svaka godina se upisuje posebno i nakon svake se dobija sertifikat za završeni nivo edukacije.

Prva, uvodna i druga  traju po jednu akademsku godinu. Svaka godina se upisuje poseno i predstavlja osnovni ili bazični, nivo na kome se polaznici upoznaju sa osnovnim teorijskim konceptima vezanim za porodicu, sistemsku teoriju i rad različitih pristupa unutar sistemske terapije. Program se odvija jednom mesečno u okviru 12 radionica i ispitom na kraju. Svaka radionica traje 8 sati. (Neophodno je prisustvo 80% u odnosu na ukupan broj radionica). Nakon uspešno završene dvogodišnje edukacije učesnici dobijaju sertifikat da su stekli zvanje i veštine savetnika - sistemskog praktičara.

Treća i četvrta godini edukacije, predstavljaju napredni nivo koji pored rada na teorijskim konceptima, veštinama i tehnikama uključuje i predviđeni broj sati, praktičnog rada i role play uvežbavanja,  rada edukanata uz superviziju, preko  beležaka, video nasnimljenog materjala i rad uz živu superviziju. Specifičnost ovog treninga je što edukanti imaju i mogućnost opserviranja  rada sa porodicama, parovima i pojedincima, visoko edukovanih i iskusnih porodičnih terapeuta.

Svaka akademska godina se posebno upisuje i nakon svake se dobijaju sertifikati sa brojem sati za tu godinu.

Nakon završene četvrte godine edukacije i položenih ispita, polaznici dobijaju sertifikat da su stekli zvanje i veštine sistemskog psihoterapeuta.


Edukacija se izvodi u centru Tuzla u poslovnom prostoru za edukaciju, dva dana u toku meseca od 10:00 – 17:00 subotom i nedeljom.


Voditelji edukacije


Edukaciju će voditi sistemski porodični terapeuti sa dugogodišnjim iskustvom u radu koji su nosioci napredne internacionalne diplome iz sistemske porodične terapije Instituta za porodičnu terapiju u Londonu: Jasminka Veselinović, Vera Despotović Stanarević, Radmila Vulić Bojović i Tatjana Voronjec Cijan. Edukacija će se odvijati prema standardima EFT-a  Evropske asocijacije za porodičnu terapiju .


Uslovi za upis:

Polaznici edukacije mogu biti sa završenim fakultetima/ na završnim godinama/postdiplomskim studijama fakulteta humanističkih nauka: psihologije,  socijalnog rada , medicine, pedagogije, defektologije, sociologije.

Nova grupa uvodnog nivoa edukacije započeće u septembru 2013. Za sve informacije možete se obratiti na telefone navedene u formularu za prijavu.
PRIJAVNI  FORMULAR

Ime i prezime .....................................................................................................


Godina rodjenja...................................................................................................


Stručna kvalifikacija .............................................................................................


Ako ste na završnoj godini fakulteta..... na kom fakultetu studirate i gde


.......................................................................................................................


Da li ste zaposleni?...............................................................................................


Kako dolazite u konatkt sa porodicama, parovima? ....................................................


Da li ste pohađali neke stručne radionice, edukacije....................................................


Ako jeste, navedite koje.......................................................................................


Radno mjesto .....................................................................................................


Dužina radnog staža .............................................................................................


Adresa za korespondenciju .....................................................................................


Telefon ..............................................................................................................


E- mail ...............................................................................................................


Kontakt osobe za informacije:Sonja Brcinovic,direktorica

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli
telefoni:035/277191; 277196;266574; 266592; 062460521;
PROJEKAT: MEDJUNARODNI PROGRAM EDUKACIJE PORODIČNIH TERAPEUTA - EDUKATIVNOG PROGRAMA IZ SISTEMSKOG PRISTUPA ZA RAD SA PORODICAMA, PAROVIMA, POJEDINCIMA I SISTEMIMA U SOCIJALNOM KONTEKSTU.
Centar za socijalni rad iz Tuzle

Centar za porodicu, porodične terapeute i sistemsku porodičnu edukaciju iz Beograda.
Porodična terapija je savremeni psihoterapijski pristup u sistemskom razumevanju pojedinca, porodice, socijalnog konteksta i medjusobne povezanosti izmedju navedenih činilaca. Cilj Porodične terapije jeste pomaganje porodicama i individuama u rešavanju postojećih problema razvijajući efektivne načine njihovog rješavanja i uticanja na konstruktivne promene socijalnog konteksta.


Prirodan kontekst življenja, razvoja i patnje za mnoge ljude jeste prije svega njihova porodica. Usled toga promjena u značenju simptoma i problema u porodici- sistemu se pokazala kao adekvatan, efektivan i brz način rešavanja datih problema i unapredjivanja života porodice i njenih pojedinaca.


Region Balkana ima turbulentnu istoriju ratova i sukoba sa rjetkim i kratkim periodima stabilnosti i mira, zajedno sa tradicionalnim, patrijahalnim modelom odnosa u porodici i društvu. Sada Balkanske zemlje  i Srbija i BIH, prolaze kroz period intenzivnih promjena ne samo na ekonomskom već i na psihološkom nivou (promena vrijednosti i prava, stavova prema zaštiti dece, mentalnom zdravlju i porodičnim modelima). Sistemska porodična terapija sa svojoj senzibilnošću prema širem kontekstu i poštovanjem razlika ima jake potencijale da podrži prirodne procese transformacije  porodice od patrijahalnog sistema prema kontekstu za razvijanje autonomnih osoba sa sposobnostima da žive u demokratičnijoj porodici i društvu.

Uzimajući u obzir da je Centar za porodicu, porodične terapeute i sistemsku porodičnu edukaciju iz Beograda uspješno realizovali svoj treninge poslednjih deset todina, mi smo ih kontaktirali i napravili preliminarne dogovore u započinjanju sličnog programa u Tuzli na jesen 2013. godine.


ZAŠTO JE POTREBAN MEDJUNARODNI EDUKATIVNI PROGRAM ZA SISTEMSKE PORODIČNE TERAPEUTE?


BiH se godina suočava  sa  najvećim procentom  psihološki i egzistencijalno ugroženih porodica i pojedinaca u regionu u posljednjoj deceniji. To je uslijedilo kao društveno političkih promjena i rata koji se desio  na nasem prostoru. Haotični društveno politicki kontekst je zbog svog hroniciteta imao jako nepovoljna destruktivna i dezintegraciona dejstva na sve porodice, a posebno  izbegličke, privremeno raseljene porodice, porodica sa porodicnim gubicima,visoko ratom traumatizovane porodice, politički i ekonomski izmanipulisane porodice, osiromašene porodice i sl.  Pored toga dugogodišnja ekonomska kriza i nedostatak perspektive mladih uzrokovao je pad roditeljskog autoriteta i pojacao unutarporodicne međugeneracijske konflikte.


Tokom tranzicije povećava se stopa evidentiranog nasilja u porodičnim i bračnim odnosima. Takodje, povećava se procenat razvoda braka. Problematika unutar dinamike porodicnih odnosa je slozenija .


U isto vreme, suočeni smo sa potrebom za adekvatnijim uslugama službi za socijalnu pomoć, jednako kao i sistema zdravstvenih usluga. Kvalitet i mreža saradnje institucija nije adekvatna. Sami stučni radnici koji rade sa porodicama, kao što su: socijalni radnici, psiholozi, pedagozi terapeuti i drugi, su deo istog konteksta življenja i suočeni su sa sopstvenim individualnim i profesionalnim problemima zajedno sa problemima koje klijenti donose sa sobom. Obzirom da su profesionalci nalaze na prvoj liniji neposrednog pomaganja klijentima tokom vremena ukoliko i sami sebi ne uspeju pomoci u smislu adekvatnog strucnog usavršavanja i razvijanja, veliki je rizik od dobro poznatog sindroma burn-out-a, tj. sindroma profesionalnog sagorjevanja. Usled navedenoga postoji značajna potreba za nastavkom edukovanja i usavršavanja strucnih radnika razlicitog, bazicnog profila, koji su dobili  edukaciju iz sistemske porodicne terapije na lokalnom nivou, ali taj, maksimalno osvojen lokalni nivo ne zadovoljava u mnogome evropske standarde u ovoj oblasti. se rade na pružanju pomoći ugroženim program. U cilju kvalitetnog, razvoja sistemske porodične terapije u BiH prema Evropskim standardima, i da bi sistemski porodicni terapeuti zaista dobili svetski priznate certifikate, što nam je dugorocno postavljeni cilj, neophodno je da posije višedecenijskog perioda diskontinuiteta i nepovezanosti u saradnji sa svjetom, nastavi dalje kroz ovaj program edukacije. Preko ovog edukativnog programa Centar za socijalni rad Tuzla bi znacajno unaprjedio kvalitet svog rada i steklo ugled priznate institucije za rad u polju sistemske porodicne terapije, obzirom da bi radilo prema evropsim standardima.


Ovaj program bi počeo sa primenom u septembru 2013. godine u Tuzli i trajao bi tri/četiri godine. Uvodjenjem Evropskih standarda, kriterija i pravila u oblasti obezbjedila bi se bolja medjusobna saradnja unutar institucija socijalne zastite, kao i saradnja sa ostalim institucijama u okviru mentalnog zdrava i nevladinog sektora.


CILJ PROGRAMA


OPŠTI CILJEVI


Organizovati i sprovesti edukaciju stručnih radnika, koji na terapeutski način pomažu  porodicama i pojedincima po utvrdjenim evropskim standardima, što garantuje dobijanje medjunarodno priznatih licenci za rad i uklapanje u Evropske standarde pružanja usluga i stvaranje dobrih osnova za dalje razvijanje polja i terapeuta.POSEBNI CILJEVI


Stručni radnici koji su u procesu edukacije iz Porodične terapije će:


 • Razviti veće sposobnosti i veštine da rade individualno i kao deo tima sa porodicama i bračnim partnerima, porodicama sa djecom, partnerima u razvodu iz glavnih okvira porodične terapije: strukturalnog, strategijskog, sistemskog, narativnog;
 • razviti sposobnost da rade sistemski sa individuom;
 • razvijati sposobnost razumjevanja i upotrebe sagledavanja uticaja konteksta življenja na porodicu, kao što su: siromaštvo, stresovi, traumatska iskustva.gubici, ratovi, medjuetničke razlike i neprijateljstva, socijalne tranzicije;
 • sposobnost da razviju sagledavanje uticaja šireg konteksta na djelovanje organizacija;
 • razviti sposobnost korišcenja selfa u sistemskoj porodicnoj kao i self reflektovanje.
 • razviti sposobnost promovisanja i primjene anti-diskriminatorne prakse i etike.
 • razvijanje početnih inicijativa u podučavanju i superviziji u Porodičnoj terapiji.
KOME JE PROGRAM NAMENJENGrupu će činiti 15 – 20 stručnih radnika  iz različitih institucija (obrazovanje, socijalna zaštita, NVO, zdravstveni sektror...). Svi potencijalni učesnici svakodnevno rade u praksi sa raznovrsnom problematikom parova, porodica sa decom i sa individuama, kao i sa širim porodičnom mrežom, a visoko su motivisani da se uključe u edukaciju kontinuirano nastave, prenesu na adekvatan način znanje mladjima i razviju standarde rada u oblasti po ugledu na Evropske.


OČEKIVANI REZULTATI


Očekujemo da ćemo ostvariti slijedeće rezultate:


 • pomoći unapredjenje stručnog usavršavanja iz sistemske porodicne terapije
 • pomoći dalje usavršavanje edukatora iz datog sektora u eksperte za datu problematiku do evropskih i svetskih standarda edukacije;
 • ujednačavanje stručnih standarda rada i edukacije u našoj zemlji sa onima koji su već prisutni i primenjeni u regionu.
 • Podići kvalitet rada unutar službe socijalne zaštite i razviti mrežu saradnje porodičnih terapeuta u raznim službama socijalne, medicinske i NVO zaštite.