Javni poziv PDF Štampaj E-mail
Napisao Administrator   
Srijeda, 16 Maj 2018 11:20

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD TUZLA

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

TUZLA


Tuzla, Kozaračka bb, tel.: +387 35 36 90 10, fax: +387 35 36 90 35, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeliNa osnovu člana 17. Pravila Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla broj:I-01-05-2-665 od 17.06.2013.godine sa izmjenama broj:I-01-05-2-847 od 24.07.2014.godine i broj:I-01-05-2-1333 od 27.10.2015.godine i Pravilnikom o utvrđivanju općih kriterija za izbor odgovarajućih preduzeća, ustanova ili organizacija u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku („Službene novine FBiH“ broj:17/18), direktor Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla objavljujeJ A V N I    P O Z I V

ZA IZBOR PRAVNIH LICA KOJA ĆE PROVODITI ODGOJNU PREPORUKU IZREČENU MALOLJETNIKU

Predmet javnog poziva


Predmet javnog poziva je prikuplajnje prijava radi izbora pravnih lica-preduzeća, organizacija i ustanova u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku.


Pravo učešća


Pravo učešća imaju pravna lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:


1. da su kod nadležnog organa registrovana za vršenje poslova socijalnog, humanitarnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja;

2. da imaju Plan i program rada sa maloljetnicima kojima je izrečena odgojna preporuka; 
3. da vrsta poslova koje će maloljetnik obavljati za vrijeme trajanja odgojne preporuke ne smiju škoditi njegovom zdravlju, moralu i ugledu;

4. da imaju ispravan alat i ostala sredstva za rad, čijom upotrebom se ne narušava zdravlje i sigurnost maloljetnika;

5. da personalnim i radnim integritetom predstavlja zdravu i podsticajnu sredinu za razvoj maloljetnika; 
6. da su uposlenici pravnog lica spremni da prihvate maloljetnika na provođenje odgojne preporuke bez stigmatizacije i omalovažavanja;

7. da imaju osobu za rad s maloljetnikom koja po svojim osobnim i stručnim svojstvima može vršiti pozitivan uticaj na odgoj i razvoj maloljetnika i neposredno sarađivati s nadležnim organom starateljstva.

8. da se obavezuju da će prilikom provođenja odgojne preporuke izrečene maloljetniku, poštivati sve međunarodne konvencije i standarde koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina, kao i domaće standarde kojim se uređuje zaštita djece na radu, bezbjednost djece na radu i zaštita prava djece.


Neophodna dokumentacija

Uz prijavu na javni poziv pravna lica su u obavezi dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju isunjavanje uslova iz javnog poziva.

Podnošenje prijava

Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zapečaćenoj koverti sa naznakom  „Prijava na javni poziv, NE OTVARATI“ na adresu


JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA

Kozaračka bb

Troškovi postupka

Javna ustanova Centar za socijalni rad Tuzla ne snosi nikakve troškove pravnim licima u postupku javnog poziva.

Rok za dostavljanje prijava

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Dodatne informacije

Po isteku za prijavu na javni poziv Javna ustanova Centar za socijalni rad Tuzla će izvršiti odabir pravnih lica, sačiniti listu izabranih pravnih lica i sa istim zaključiti sporazum o provođenju odgojne preporuke.
LAST_UPDATED2