Novosti
JAVNI OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD TUZLA

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

TUZLA


Tuzla, Kozaračka bb, tel.: +387 35 36 90 10, fax: +387 35 36 90 35, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli


Na osnovu člana 17.  Pravila JU Centar za socijalni rad Tuzla broj:I-01-05-2-665 od 17.06.2013.godine sa izmjenama broj:I-01-05-2-847 od 24.07.2014 i broj: I-01-05-2-1333 od 27.10.2015.godine i  na osnovu Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Tuzla broj: I-01-05-2-1964 od 27.12.2017.godine raspisuje se

JAVNI OGLAS
o prodaji putničkog vozila putem Javne prodaje - licitacije


1.    Predmet prodaje
Predmet prodaje  je  putničko  motorno  vozilo  Škoda Fabia, a  prodaja  će  se izvršiti putem javne prodaje – licitacije metodom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda.
Karakteristike i podaci o vozilu:
Proizvođač Škoda, model Fabia AC-karavan, broj šasije: TMBJF16YX54341900, broj motora ASY303107, motor: 1,9 dizel, radna zapremina motora 1896 ccm, 47 kW, godina proizvodnje 2005.god.,broj vrata 5., kilometraža: 197.773 km.
Vozilo u voznom stanju, registracija istekla dana 01.10.2017. godine.
Prodaja se vrši  po načelu „viđeno kupljeno“,  bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmetnu prodaju.
2.    Kriteriji vrednovanja ponuda
Početna cijena vozila  koje je predmet prodaje po ovom javnom oglasu iznosi 4.900 KM.
Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.
Vozilo  koje  je  predmet  javnog  oglasa  prodaje  se  ponuđaču  koji  dostavi najveću  cijenu za  vozilo. Licitacija  će  biti  punovažna i u slučaju da prihvatljivu ponudu dostavi samo jedan ponuđač.
3.    Pravo učešća
Pravo  učešća  na  licitaciji imaju fizičke i pravne osobe koje uplate depozit u iznosu od 50,00 KM.
Depozit  se  može  uplatiti  najkasnije 2 dana prije licitacije na račun Grada Tuzla, NLB banka broj:1321000185060197, vrsta prihoda:722611, općina:094,budžetska organizacija:0402001.
4.    Pregled vozila
Vozilo se može pogledati svaki radni dan od objave oglasa do 16.02.2018.godine, u periodu od 07,00 do 15,00 sati na adresi Kozaračka bb. Kontakt osoba:Mišković Mato, telefon: 061/802-342
5.    Dostava ponuda
Ponude  uz dokaz  o  izvršenoj  uplati  depozita treba obavezno dostaviti u zatvorenoj koverti na kojoj treba napisati „Ponuda za prodaju vozila – ne otvaraj“.
Ponude  se  mogu  dostaviti  putem  pošte  ili  lično  do  19.02.2018.godine do 12,00  sati  na adresu JU Centar za socijalni rad Tuzla ul. Kozaračka bb.
Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, neće se uzeti u razmatranje.
Javno  otvaranje  ponuda uz prisustvo zainteresovanih ponuđača održat će se u prostorijama JU  Centar  za  socijalni  rad  Tuzla na  adresi,  Kozaračka  bb,  dana  21.02.2018. godine  sa početkom u 11:30 sati.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizičke osobe lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena  da  zastupa  pravnu  osobu  ili  punomoćnik  pravne  osobe  za učešće u postupku licitacije.
6.    Sadržaj ponude
Ponuda treba da sadrži:
a)    Podaci o  fizičkoj  osobi  (ime  i prezime, ime jednog roditelja, adresu i broj telefona, broj identifikacionog dokumenta).
b)    Podatke  o  pravnoj  osobi (fotokopija  ID pravne osobe, ime i prezime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresu i broj telefona).
c)    Iznos ponude iskazan isključivo u konvertibilnim markama.
d)    Dokaz o uplati depozita.
Ponuda mora  biti  potpisana od  strane  podnosioca  ponude,  a  ukoliko  je  ponuđač pravna osoba ponuda mora biti potpisana i ovjerena pečatom pravne osobe.
Ponude  se  mogu  dostaviti  na  obrascu  koji  je objavljen na službenoj stranici JU Centar za socijalni rad Tuzla.
Ponude koje ne ispunjavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku.


Ponuda

za kupovinu putničkog vozila putem javne prodaje - licitacije

Škoda Fabia,  1,9 dizel,  godina proizvodnje: 2005.


___________________________________________________________________

Ime i prezime fizičke osobe/naziv pravne osobe

___________________________________________________________________

adresa

___________________________________________________________________

Broj telefona

___________________________________________________________________

broj lične karte fizičke osobe/ID broj pravne osobeiznos ponude _________________ KM

Iznos ponude slovima __________________________________________________ KM_____________________________

Potpis/ i pečat pravne osobe


Uz ponudu obavezno dostaviti:

  • dokaz o izvršenoj uplati depozita
  • za pravne osobe – kopiju ID broja, punomoć za zastupanje pravne osobe u postupku licitacije 
JAVNI OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
GRAD TUZLA
JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
TUZLA

Tuzla, Kozaračka bb, tel.: +387 35 36 90 10, fax: +387 35 36 90 35, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli


Na osnovu člana 17. Pravila Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla broj:I-01-05-2-665 od 17.06.2013.godine sa izmjenama broj:I-01-05-2-847 od 24.07.2014.godine i broj:I-01-05-2-1333 od 27.10.2015.godine i Procedurom za prijem u radni odnos broj:I-01-34-1168 od 23.08.2017.godine, direktor Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla objavljuje

   

J A V N I    O G L A S

za prijem u radni odnos


Diplomiranog socijalnog radnika – 2 izvršioca na određeno vrijeme  Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove:

1. Završen fakultet za zvanje diplomirani socijalni radnik, VSS VII stepen ili visoko  
obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje
sa najmanje 240 ECTS bodova iz oblasti socijalnog rada
2. jedna godina radnog iskustva u struci
3. poznavanje rada na računaru  
4. posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije  


Kandidati uz prijavu treba da dostave:

Biografiju
Uvjerenje o državljanstvu BiH
Izvod iz matične knjige rođenih
Dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za djelo za koje je predviđena zatvorska kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije  izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonom u BiH (izdaje nadležni sud)
Dokaz da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava BiH (ovjerena izjava)
Diplomu o završenom fakultetu
Dodatak diplome za diplomante koji su obrazovanje završili po bolonjskom sistemu obrazovanja
Dokaz  o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS
Uvjerenje Službe za zapošljavanje o trajanju nezaposlenosti nakon sticanja VII stepena stručne spreme (original ne stariji od 30 dana)
Dokaz o stečenim pravima u smislu člana 16. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica („Službene novine TK“ broj:5/12,5/14 i 12/16) (uvjerenje nadležnog organa)
Dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje, certifikat, potvrda izdata od strane ovlaštenog edukatora iz navedene oblasti)
Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole  „B“ kategorije (kopija vozačke dozvole)

Tražena dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Javni oglas objaviti će se u dnevnim novinama, na web stranici JU Centar za socijalni rad Tuzla i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Kandidati čije prijave budu blagovremene i potpune testirati će se od strane Komisije za izbor po Javnom oglasu.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

JAVNA USTANOVA
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA
75 000 TUZLA
Ul.Kozaračka bb

Sa naznakom : „PRIJAVA NA KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS“

 
Hraniteljske porodice u TK

Hraniteljske porodice u Tuzlanskom kantonu: Teško je biti drugi put ostavljen

Na području Tuzle trenutno je aktivno četrdeset hraniteljskih porodica u koje je smješteno pedesetero djece.

 altalt

      Stjepić Božo, dipl.socijalni radnik                          Jurkić Nedeljko, dipl.socijalni radnik

                           

Kao i u mnogo čemu u Bosni i Hercegovini, novac i nedostatak interesovanja su najveća prepreka da hraniteljstvo zaživi u punom kapacitetu. Uprkos hroničnom nedostatku novca i višemjesečnim kašnjenjima naknada, koje hraniteljske porodice dobijaju za brigu o djeci bez roditeljskog staranja, hraniteljstvo uzima maha, zahvaljujući pojedincima kojima novac nije prioritetan faktor prilikom apliciranja za hraniteljstvo.

Ljubav i novac

Meho Altumbabić, jedan od hranitelja iz Tuzle, u svom domu trenutno ima troje djece koja su ranije bila smještena u tuzlanskom Domu za djecu bez roditeljskog staranja. Jedno dijete je s njim svakodnevno, dok druga dvojica mališana dolaze vikendom. Svu trojicu ih zove sinovima.

- Novac redovno kasni. Za ovog sina koji je stalno sa mnom već osam mjeseci nisam dobio ni dinara, a za ovu dvojicu očekujem novac tek u aprilu. Ali, novac ovdje nije presudan. Da je to slučaj, ja bih prekinuo s ovim odmah nakon prvog kašnjenja. Jednostavno, čovjek kad upozna neko od djece, veže se za njega i postane mu k'o rođeno. Zar bi čovjek rođeno dijete ostavio s prvim nedostatkom novca? Ima tu i ljubavi i pažnje, kazao nam je Meho.

U programu hraniteljstva je, kako sam reče, početnik, a odlučio se za hraniteljstvo, jer je i sam odrastao u kući u kojoj su odrastala djeca iz doma.

- Moja majka je bila hranitelj i ja sam odrastao u takvom okruženju. Znam kroz šta ta djeca prolaze i morao sam nešto uraditi, jer sam mogao i imao uslove za to, dodao je Meho.

Novac koji je predviđen za naknadu hraniteljskim porodicama za brigu o djeci bez roditeljskog staranja isplaćuje se iz budžeta Tuzlanskog kantona. Jedna porodica po djetetu dobija 450 KM i to bi trebalo da pokrije sve potrebe djeteta u toku jednog mjeseca, od hrane i odjeće do školskih potrepština.

Prema procjenama osoba koje su u tuzlanskom Centru za socijalni rad zadužene za projekat hraniteljstva, ovaj novac je nedostatan da bi se pokrile sve potrebe djeteta u hraniteljskoj porodici.

Ono što posebno otežava samo hraniteljstvo je upravo kašnjenje naknada, zbog čega se rijetki odlučuju i da prekinu hraniteljstvo.

- Najčešći uzrok prekida hraniteljstva je neredovno finansiranje. Naravno, mi imamo i porodica koje ne žele naknade, ali to nije opravdanje za kašnjenje. Pogotovo zbog toga što, ukoliko dođe do prekida hraniteljstva, djeca koja napuštaju te porodice trpe velike emocionalne posljedice i znaju to primiti kao da su ponovo ostavljena. Naravno, prekid hraniteljstva je pojava koja nije nepoznata u ovom poslu, ali žalosno je što djeca trpe zbog nedostatka novca, kazao nam je Božo Stjepić, radnik u Centru za socijalni rad Tuzla.

Djeca (ne) odlučuju

Da bi se spriječilo da uticaj naknada na odluku o hraniteljstvu bude presudan, svjesni situacije u bh. društvu, socijalni radnici pažljivo biraju hranitelje, koji mogu biti bračni parovi sa ili bez djece ili pojedinci. Također, neophodno je da porodica ima sređene porodične, materijalne, stambene i druge prilike. Čak i ako porodica zadovoljava sve ove kriterije, zadnju riječ, ipak, imaju djeca.

- Čak i ako nađemo porodicu koja zadovoljava sve ove kriterije, mi se vodimo interesima djeteta. Njihovo mišljenje je odlučujuće, bez obzira na sve i njih pitamo da li uopšte žele u hraniteljsku porodicu i da li žele u neku porodicu konkretno. Zbog toga imamo i jedan adaptacioni period u kojem se porodica i dijete upoznaju, kazao nam je Nedjeljko Jurkić, socijalni radnik u Centru.

Međutim, mišljenje i želje djeteta nekad ne mogu biti uslišeni u slučaju ako su djeca smještena u Dom, a imaju porodicu, koja o njima ne može voditi adekvatnu brigu. U tim slučajevima, porodice često sprečavaju da djeca idu u hraniteljske porodice.

- Imamo dosta bioloških porodica, koje ne dozvoljavaju da djeca idu iz Doma i ne dozvoljavaju da idu u drugu porodicu, smatrajući da će na taj način bolje komunicirati sa svojim djetetom. Mi tu ne možemo ništa, bez obzira na to što je u djetetovom interesu da odrasta u funkcionalnoj porodici, kazao nam je Stjepić.

Novac koji je godišnje potreban za naknade trenutnog broja djece u hraniteljskim porodicama je oko četvrt miliona maraka. Načelno opredjeljenje Vlade TK-a jeste upravo neinstitucionalno smještanje djece, odnosno smještanje u hraniteljske porodice, ali to opredjeljenje nije praćeno i konkretnim koracima, što se ogleda u višemjesečnim kašnjenjima naknada.

Kao i u mnogo čemu u Bosni i Hercegovini, novac i nedostatak interesovanja su najveća prepreka da hraniteljstvo zaživi u punom kapacitetu. Uprkos hroničnom nedostatku novca i višemjesečnim kašnjenjima naknada, koje hraniteljske porodice dobijaju za brigu o djeci bez roditeljskog staranja, hraniteljstvo uzima maha, zahvaljujući pojedincima kojima novac nije prioritetan faktor prilikom apliciranja za hraniteljstvo.

 
MOLBA

JAVNA USTANOVA

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

TUZLA

  

MOLBA

 

Mole se građani Tuzle da ukoliko imaju na raspolaganju polovni namještaj koji bi poklonili  u humanitarne svrhe (krevete, kauče, stolice, dušeke i sl.) da se jave u Centar za socijalni rad Tuzla. Namještaj  je  potreban  za   socijalno ugrožene porodice koje smo  smjestili  u prostorije izbjegličkog  naselja Mihatovići,   u kojima nema nikakvog namještaja. S obzirom da se radi o porodici sa  četvoro malodobne djece, namještaj nam  je  hitno potreban da bi im obezbijedili osnovne uslove za život.

Zahvaljujemo se u ime naših korisnika svima koji se odluče  da   na ovakav način pomognu socijalno ugroženim porodicama.

 

Telefoni za kontakt: 035/369-011,035/369-010

 

 

 

                                                                                                  Centar za socijalni rad Tuzla

 
SAOPŠTENJE

Javna ustanova

Centra za socijalni rad

Tuzla

13.07.2015. godineSAOPŠTENJE


U nedelju, 12.07.2015. godine  prva generacija  porodičnih terapeuta je završila  dvije godine Edukacije iz sistemskog  psihoterapijskog pristupa u radu sa  porodicama, parovima, pojedincima i sistemima.

Edukacija se  izvodi u saradnji sa   Centrom za porodicu, porodične terapeute i sistemsku porodičnu edukaciju iz Beograda koje ima  dugogodišnje  iskustvo u  educiranju kadrova iz ove oblasti. Edukaciju su vodili sistemski porodični terapeuti sa dugogodišnjim iskustvom u radu koji su nosioci napredne internacionalne diplome iz sistemske porodične terapije Instituta za porodičnu terapiju u Londonu: Jasminka Veselinović, Vera Despotović, Radmila Vulić Bojović i Tatjana Voronjec Cijan. Edukacija se odvija prema standardima EFT-a  Evropske asocijacije za porodičnu terapiju.

Prva  i druga godina   trajale su  po jednu akademsku godinu. Svaka godina se upisuje posebno i predstavlja osnovni ili bazični, nivo na kome se polaznici upoznaju sa osnovnim teorijskim konceptima vezanim za porodicu, sistemsku teoriju i rad različitih pristupa unutar sistemske terapije. Program se odvijao jednom mesečno u okviru 12 radionica i ispitom na kraju. Nakon uspješno završene dvogodišnje edukacije učesnici dobijaju Certifikat da su stekli zvanje i vještine savjetnika  - sistemskog praktičara.

Edukaciju je  pohadjalo 18 polaznika iz  Federacije BIH i jedan polaznik iz Republike Srpske,  od čega  su 6  uposlenika iz Centra za socijalni rad Tuzla, 4 uposlenika iz Centra Lukavac i jedan polaznik iz centra  Kalesija.

Od ove edukacije očekujemo da ćemo ostvariti slijedeće rezultate:

-pomoći unapredjenje  stručnog usrvršavanja iz sistemske porodične treapije

-pomoći dalje usavršavanje edukatora iz datog sektora u eksperte za datu problematiku do evropskih i svjetskih standarda edukacije

-ujednačavanje stručnih standarda  rada i edukacije u našoj zemlji sa onima koji su već prisutni i primjenjeni u regionu

-podići kvalitet rada unutar službe  socijalne zaštite  i razviti mrežu saradnje porodičnih terapeuta u raznim službama socijalne,medicinske i NVO .

                                                                         

                                                                                        Centar za socijalni rad Tuzla


alt

 
« PočetakPregled12SljedećiKraj »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL