Prava

Prava

 • stalna novčana  pomoć                                                            
 • jednokratna  novčana pomoć
 • novčana pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci
 • jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta/djece
 • novčana naknada umjesto plate ženi-majci, odnosno drugom licu u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta/djece
 • lična invalidnina, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica i ortopedski dodatak
 • uvećani dodatak na djecu
 • dodatak na djecu
 • invalidnine CŽR-a
 • smještaj djece i odraslih lica u drugu porodicu
 • smještaj djece i odraslih lica u ustanovu socijalne zaštite
 • regulisanje starateljstva
 • zdravstveno osiguranje za djecu uzrasta do 6 godina
 • zdravstveno osiguranje za lica preko 65 godina starosti
 • naknada za obrok u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja
 • subvencija troškova prevoza djece, učenika i studenata

Potrebna dokumentacija:

Stalna novčana pomoć

 1. Zahtjev
 2. Kopija lične karte sa prijavom prebivališta
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Izvod iz matične knjige umrlih
 5. Poresko uvjerenje
 6. Uvjerenje PIO/MIO
 7. Presuda suda o razvodu braka
 8. Uvjerenje Općinske službe za  boračko-invalidsku zaštitu
 9. Uvjerenje Službe za zapošljavanje da je lice nezaposleno
 10. Kućna lista
 11. Zemljišno knjižni izvadak
 12. Kopija medicinske dokumentacije
 13. Kopija tekućeg računa
 14. Uvjerenje Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove
 15. Uvjerenje o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina.

Jednokratna novčana pomoć

1.     Kopija lične karte i uvjerenje o prebivalištu (CIPS)

2.     Kućna lista

3.     Medicinska dokumentacija – otpusnica sa liječenja (Ukoliko je podnosilac zahtjeva ili neko od članova domaćinstva bolesno lice, dužan je dostaviti medicinsku dokumentaciju (nalaz ljekara, otpusno pismo) uz predračun za lijekove (po medicinskom nalazu));

4.     Dokaz o otpuštanju sa izdržavanja kazne zatvora ili izvršavanja odgojne mjere;

5.     Izvod iz Matične knjige umrlih jednog ili više članova porodice (ukoliko se radi o smrti člana porodice);

6.     Izvod iz matične knjige rođenih (dijete/djeca)

7.     Uvjerenje o redovnom školovanju (Ukoliko se radi o porodici sa djecom koja je u stanju socijalne potrebe)

8.     Pravosnažnu presudu o razvodu braka (Ukoliko se radi o samohranom roditelju)

9.     Dokaz o novčanim primanjima članova zajedničkog domaćinstva

· Platna lista (ukoliko je lice zaposleno); Ček od penzije (ukoliko prima penziju); Uvjerenje JU Zavod za zapošljavanje TK, Biro rada Tuzla;

· Uvjerenje Službe za boračko – invalidsku zaštitu (zgrada Jupitera);

· Poresko uvjerenje.

10.  Dokaz o stanju socijalne potrebe

11.  Potvrda (obavijest) iz banke o aktivnom tekućem računu (POSTBANK BH SARAJEVO; UNION BANKA DD SARAJEVO;FAKUFSKA BANKA DD  SARAJEVO; MOJA BANKA DD SARAJEVO;HYPO ALPE ADRIA BANK MOSTAR; NOVA BANKA AD BANJA LUKA, FILIJALA SARAJEVO; NLB BANKA; VOLKSBAN DD SARAJEVO; UNICREDIT BANK DD MOSTAR; PROCREDIT BANK DD SARAJEVO; REIFFEISEN BANK DD BIH)

Novčana pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci

1. Kopija prijave  - odjave prebivališta za oba roditelja (GRADSKA UPRAVA)

2. Izvod iz matične  knjige rođenih za dijete/djecu - orginal ili ovjerene kopije (GRADSKA UPRAVA)

3. Ovjerenu izjavu o zajedničkom domaćinstvu - kućnu lista - orginal ili ovjerena kopija (GRADSKA UPRAVA)

4. Uvjerenje o prihodima iz člana 15. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 5/12, 7/14 i 11/15) izdatog od strane nadležnog organa, kao dokaz da mjesečni prihod porodice po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2017.godine.

     - platne liste/PIO - zadnja platna lista

     - uvjerenje o nezaposlenosti - ne stariji od dva mjeseca - orginal ili ovjerena fotokopija

      (BIRO ZA  ZAPOŠLJAVANJE)

     - uvjerenje općinske službe za boračko invalidsku zaštitu za oba roditelja  - orginal ili

       ovjerena fotokopija   (JUPITER)

5. Uvjerenje od porezne uprave o ostvarenim / neostvarenim prihodima iz radnog odnosa za oba roditelja - orginal ili ovjerena fotokopija  (POREZNA UPRAVA - IRAC)

6.     Uvjerenje nadležne općinske službe da se ne obavlja dopunska djelatnost za oba roditelja  (Po službenoj dužnosti pribavlja Centar za socijalni rad Tuzla)                                                                                                               

7.     Ovjerene izjave da se ne ostvaruju prihodi i da nije zaposlen/a izvan granica BiH  za oba roditelja - orginal ili ovjerena fotokopija (GRADSKA UPRAVA)                        

8.     Obavijest o aktivnom tekućem računu

Jednokratna novčana pomoć u opremi novorođenog djeteta/djece

1.     Kopija prijave  - odjave prebivališta za oba roditelja (GRADSKA UPRAVA)

2.     Izvod iz matične  knjige rođenih za dijete/djecu - orginal ili ovjerene kopije (GRADSKA UPRAVA)

3.     Ovjerenu izjavu o zajedničkom domaćinstvu - kućnu lista - orginal ili ovjerena kopija (GRADSKA UPRAVA)

4.     Uvjerenje o prihodima iz člana 15. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 5/12, 7/14 i 11/15) izdatog od strane nadležnog organa, kao dokaz da mjesečni prihod porodice po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2017.godine.

     - platne liste/PIO - zadnja platna lista

     - uvjerenje o nezaposlenosti - ne stariji od dva mjeseca - orginal ili ovjerena fotokopija

      (BIRO ZA  ZAPOŠLJAVANJE)

     - uvjerenje općinske službe za boračko invalidsku zaštitu za oba roditelja  - orginal ili

       ovjerena fotokopija   (JUPITER)

5.     Uvjerenje od porezne uprave o ostvarenim / neostvarenim prihodima iz radnog odnosa

za oba roditelja - orginal ili ovjerena fotokopija  (POREZNA UPRAVA - IRAC)

6.     Uvjerenje nadležne općinske službe da se ne obavlja dopunska djelatnost za oba roditelja  (Po službenoj dužnosti pribavlja Centar za socijalni rad Tuzla)                                                                                                                

7.     Ovjerene izjave da se ne ostvaruju prihodi i da nije zaposlen/a izvan granica BiH  za oba roditelja - orginal ili ovjerena fotokopija (GRADSKA UPRAVA)                        

8.     Obavijest o aktivnom tekućem računu


Novčana naknada umjesto plate ženi-majci, odnosno drugom licu u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta/djece

1.Izvod iz Matične knjige rođenih za dijete/djecu (orginal ili ovjerena fotokopija)

2.Potvrda o radnom odnosu sa visinom plate za 6 mjeseci prije porođaja, odnosno korištenja porodiljskog odsustva i platne liste, dokaz o izvršenoj naknadi plata - specifikacije uz isplatu plaća (kopije)

3.Doznake od ljekara od dana porođaja, odnosno od dana korištenja porodiljskog odsustva, ako se koristi 28 dana prije porođaja (orginal ili ovjerena fotokopija)

4.Uvjerenje iz porezne uprave o zasnivanju radnog odnosa (orginal ili ovjerena fotokopija)

5.Uvjerenje o prebivalištu (orginal ili ovjerena fotokopija)

6.Ugovor o radu (orginal ili ovjerena fotokopija)

 

Lična invalidnina, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog  lica i ortopedski dodatak

1.Nalaz, ocjena i mišljenje o oštećenju organizma sa klauzulom pravosnažnosti (original)

2.Izvod iz matične knjige rođenih-original ili ovjerena kopija (ne stariji od 6 mjeseci)

 (GRADSKA UPRAVA)

3.Uvjerenje o državljanstvu-original ili ovjerena kopija (ne starije od 6 mjeseci)

 (GRADSKA UPRAVA)

4. Prijava prebivališta-boravišta (cips)-original ili ovjerena kopija

5. Obavijest iz banke o aktivnosti tekućeg računa sa pečatom banke

6. Uvjerenje Službe za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica za lica preko 18 godina života (zgrada-JUPITER-a ) original

7. Kompletan predmet sa komisije (medicinska dokumentacija-kopija)

8. Lica koja određena prava ostvaruju po drugom osnovu dostaviti kopiju rješenja o ostvarivanju tih prava (PIO-tjelesno oštećenje ili RVI)

9. Kopija ugovora o smještaju ( samo za lica koja su smještena u ustanovu)

Uvećani dodatak na djecu

1. Zahtjev

2. Izvod iz matične knjige rodjenih za dijete

3. Nalaz ljekara o uspostavljenoj dijagnozi

Dodatak na djecu

1. Ovjerene  potvrde prebivališta CIPS-a za oba roditelja – USLOV 6 MJESECI

     PREBIVALIŠTA NA PODRUČJU TK (GRADSKA UPRAVA)

2.Izvod iz matične knjige rođenih za djecu-original ili ovjerene kopije (GRADSKA 

   UPRAVA)

3.Uvjerenje o redovnom školovanju za djecu od 15 do 27 godina života

4.Uvjerenja o ostvarenim prihodima (koji ne smije prelaziti iznos 7% prosječne plate u 

   Tuzlanskom kantonu po članu domaćinstva)- zadnja platna lista (kopija), uvjerenje od PIO (original), uvjerenje o nezaposlenosti (Biro-original)-za oba roditelja                                                                               

5.Ovjerene izjave o zajedničkom domaćinstvu-kućna lista (original-GRADSKA UPRAVA)

6.Uvjerenje od porezne uprave o ostvarenim/neostvarenim prihodima iz radnog odnosa (za  oba roditelja-original-POREZNO IRAC)

7.Obavijest iz banke o aktivnosti tekućeg računa   NAPOMENA: Tekući račun treba biti na   podnosioca zahtjeva.

8.Uvjerenje nadležne općinske službe da se ne obavlja dopunska djelatnost za oba roditelja   (Službeno pribavlja Centar za socijalni rad Tuzla)

9.Ovjerene izjave da ne ostvaruje prihode i nije zaposlen izvan granica BiH (original, za oba  roditelja-GRADSKA UPRAVA)

10.Uvjerenje općinske službe za Boračko invalidsku zaštitu (za oba roditelja, original-BIZ-  zgrada-JUPITER)

NAPOMENA: Ukoliko se roditelji ne nalaze na BIRO-u za zapošljavanje potrebno je dostaviti izjave iz GRADSKE UPRAVE da se ne nalaze na BIRO-u i da ne ostvaruju prihode (GRADSKA UPRAVA).

1.      PrPrava CŽR­-a

Lična invalidnina

 1. Izvod iz matične knjige rođenih
 2. Kopija LK –ovjerena i ovjerena prijava prebivališta
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Potvrda o utvrđenom procentu oštećenja organizma od najmanje 60%
 5. Potvrda o ranjavanju od policijsle uprave ili službe civilne zaštite
 6. Za logoraše – potvrda saveza logoraša
 7. Tekući račun
 8. Medicinska dokumentacija ( za logoraše dokumentacija izdata neposredno poslije izlaska iz logora)
 9. Uvjerenje BIZ

Porodična invalidnina

1.     Kopija LK - ovjerena

2.     Prijavnica o prebivalištu

3.     Potvrda  o smrti

4.     Izvod iz matične knjige umrlih

5.     Izvod iz matične knjige vjenčanih za supružnike

6.     Izvod iz matične knjige rođenih za djecu

7.     Potvrda o redovnom školovanju u tekućoj školskoj god. (za djecu od 15 – 25 god.)

8.     Izvod iz matične knjige rođenih za udovicu/udovca civilne žrtve rata ne starije od 6 mjeseci

9.     Poresko uvjerenje

10.  Uvjerenje službe za BIZ Općine Tuzla

11.  Kopija tekućeg računa otvorenog u banci po vlastitom izboru

12.  Kućna lista

13.  Uvjerenje PIO

14.  Potvrda Federalne komisije za nestale osobe ako se radi o nestaloj osobi

            15. Potvrda od Civilne zaštite ili od MUP-a o smrti

Mjesečno lično novčano primanje

1. Izvod iz Matične knjige rođenih

2. Kopija lične karte

3. Prijava prebivališta-boravišta(kopija CIPS-a)

4. Uvjerenje iz Udruženja žena žrtava rata ili Udruženja Medica Zenica ili Hrvatske udruge logoraša i domovinskog rata u BiH ili Saveza logoraša u BiH o utvrđenom statusu

5. Medicinska dokumentacija

6. Broj tekućeg računa

7. Uvjerenje od Službe za boračko-invalidsku zaštitu

Smještaj djece i odraslih lica u drugu porodicu

1. Zahtjev

2. Izvod iz Matične knjige rođenih

3. Prijava prebivališta-boravišta(kopija CIPS-a)

4. Uvjerenje o državljanstvu

5. Uvjerenje o prihodima (primanja po osnovu PIO.boračko-invalidske zaštite, poljopri

vredne djelatnosti)

6. Uvjerenje o redovnom školovanju(za djecu stariju od 15 godina)

7. Kopija lične karte (za odrasle)

8. Ljekarsko uvjerenje

Smještaj djece i odraslih lica u ustanovu socijalne zaštite

1. Izvod iz Matične knjige rođenih

2. Uvjerenje o državljanstvu

3. Kopija lične karte

4. Prijava prebivališta-boravišta(kopija CIPS-a)

5. Medicinska dokumentacija

6. Ljekarsko uvjerenje

7. Dokaz o imovini

8. Uvjerenje o prihodima (primanja po osnovu PIO, boračko-invalidske zaštite

i zaštite civilnih žrtava rata)

9. Kućna lista(izjava o zajedničkom domaćinstvu)

10. Uvjerenje o redovnom školovanju(za djecu stariju od 15 godina) i druga dokumentacija u zavisnosti od predmeta.

Regulisanje starateljstva

Za maloljetnu osobu

1. Izvod iz Matične knjige rođenih za dijete

2. Uvjerenje o državljanstvu

3. Prijava prebivališta-boravišta (kopija CIPS-a)

4. Izvod iz Matične knjige umrlih za roditelje djeteta

(ako je dijete bez jednog ili oba roditelja)

5. Dokaz o imovini djeteta (Zemljišno knjižni izvadak, knjiga položenih ugovora – ako ima stan)

6. Uvjerenje o prihodima (primanja po osnovu PIO, boračko-invalidske zaštite

i zaštite civilnih žrtava rata)

7. Uvjerenje o redovnom školovanju (za djecu stariju od 15 godina)

Za staraoca

1. Kopija lične karte

2. Prijava prebivališta-boravišta (kopija CIPS-a)

3. Uvjerenje o nekažnjavanju

4. Uvjerenje da nije oduzeta poslovna sposobnost

5. Uvjerenje da nije oduzeto roditeljsko staranje

6. Uvjerenje o državljanstvu

Za punoljetnu osobu

1. Pravosnažno rješenje suda o oduzimanju poslovne sposobnosti

2. Izvod iz Matične knjige rođenih

3. Uvjerenje o državljanstvu

4. Kopija lične karte

5. Prijava prebivališta-boravišta (kopija CIPS-a)

6. Izvod iz Matične knjige vjenčanih (ako je zaključen brak)

7. Izvod iz Matične knjige umrlih (ako je bračni partner umro)

8. Dokaz o imovini

9. Uvjerenje o prihodima (primanja po osnovu PIO,boračko-invalidske zaštite

i zaštite civilnih žrtava rata)

10.Uvjerenje iz Poreske uprave

Za staraoca

1. Kopija lične karte

2. Prijava prebivališta-boravišta (kopija CIPS-a)

3. Uvjerenje o nekažnjavanju

4. Uvjerenje da nije oduzeta poslovna sposobnost

5. Uvjerenje da nije oduzeto roditeljsko staranje

6. Uvjerenje o državljanstvu

Zdravstveno osiguranje za djecu uzrasta do 6 godina

1.Uvjerenje mjesno nadležne poslovnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog    kantona  da podnosilac zahtjeva nije zdravstveno osiguran po drugom osnovu,

2.Izvod iz matične knjige rođenih za dijete,

3.Kopija prijave prebivališta (CIPS) za roditelje, staratelje ili usvojitelje,

 1. Kopija prijave prebivališta (CIPS) za dijete.

Zdravstveno osiguranje za lica preko 65 godina starosti

1.Uvjerenje mjesno nadležne poslovnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog    kantona  da podnosilac zahtjeva nije zdravstveno osiguran po drugom osnovu,

2.Izvod iz matične knjige rođenih

3.Kopija prijave prebivališta (CIPS)

 1. Ovjerena izjava da nema sredstava za izdržavanje

Naknada za obrok u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja

 

9.     Kopija prijave  - odjave prebivališta

10.  Izvod iz matične  knjige rođenih za dijete/djecu - original ili ovjerene kopije (GRADSKA UPRAVA)

11.  Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu - kućnu lista - original ili ovjerena kopija (GRADSKA UPRAVA)

12.  Uvjerenje o pohađanju osnovne škole

13.  Uvjerenje o prihodima iz člana 15. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 5/12, 7/14, 11/15, 13/16 i 4/18)

     - platna lista/PIO - zadnja platna lista

     - uvjerenje o nezaposlenosti - ne stariji od dva mjeseca - original ili ovjerena kopija

      (BIRO ZA  ZAPOŠLJAVANJE)

     - uvjerenje općinske službe za boračko invalidsku zaštitu za oba roditelja  - original ili

       ovjerena kopija   (JUPITER)

14.  Uvjerenje od porezne uprave o ostvarenim / neostvarenim prihodima iz radnog odnosa

za oba roditelja - original ili ovjerena kopija  (POREZNA UPRAVA - IRAC)

15.  Uvjerenje nadležne općinske službe da se ne obavlja dopunska djelatnost za oba roditelja  (Po službenoj dužnosti pribavlja Centar za socijalni rad Tuzla)                                                                                                                

16.  Ovjerene izjave da ne ostvaruje prihode i da nije zaposlen/a izvan granica BiH  za oba roditelja - original ili ovjerena kopija (GRADSKA UPRAVA)       

17.  Medicinska dokumentacija kao dokaz teškog zdravstvenog stanja

18.  Druga dokumentacija koja ukazuje da se nalazi u teškom stanju socijalne potrebe po Odluci Stručnog tima centra

19.  Rješenje stalne novčane pomoći - kopija               

20.  Tekući račun - kopija

 

 

 

Subvencija troškova prevoza djece, učenika i studenata

 

 1. Uvjerenje o redovnom školovanju za učenike/studente sa naznakom za pratioca ukoliko postoji potreba za istim i uvjerenje od Udruženja (original)
 2. Potvrda o relaciji i visini mjesečne karte izdata od strane ovlaštenog javnog prijevoznika (original)
 3. Rodni list za učenika/studenta (kopija)
 4. Uvjerenja o prebivalištu podnosioca zahtjeva (kopija)
 5. Obavijest iz banke o aktivnosti tekućeg računa
 6. Rješenje o priznavanju prava za
 •    korisnike stalne novčane pomoći (kopija)
 •    korisnike  porodičnog smještaja djece (kopija)                                                                
 •    korisnike uvećanog dječijeg dodatka (kopija)

 


Štampa   E-mail