JAVNI POZIV PDF Štampaj E-mail
Napisao Administrator   
Četvrtak, 23 Juni 2016 06:38

JAVNA USTANOVA

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

TUZLA

Broj:I-01-05-1-741

Tuzla,23.06.2016.godine


Na osnovu člana 34. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj:26/16) i člana 17. Pravila Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla, Odluke direktora o prijemu lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa broj: I-01-05-1-741 od 21.06.2016.godine, direktor objavljuje


JAVNI POZIV

Za prijem tri lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Javnu ustanovu Centar za socijalni rad TuzlaDiplomirani socijalni radnik- tri izvršioca

USLOVI:


Kandidati treba da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ispunjavaju i sljedeće uslove i to:


-završen fakultet za zvanje diplomirani socijalni radnik, VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova iz oblasti socijalnog rada

-da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanjeKandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:1. Prijava na Javni poziv sa naznakom adrese i brojem telefona

2. Diplomu o završenom fakultetu-ovjerena kopija

3. Uvjerenje o prosjeku ocjena-ovjerena kopija

4. Uvjerenje o državljanstvu-original  ili ovjerena kopija

5. Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji

nezaposlenih osoba – original ne stariji od dva mjeseca

6. Dokaz o stečenim pravima u smislu Zakona o dopunskim pravima branitelja i

članova njihovih porodica-original ili ovjerena kopijaJavni poziv ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči i web stranici Centra, kao i objavljivanje putem medija.


Kandidati koji budu ispunjavali uslove biće pozvani na intervju.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:JAVNA USTANOVA

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA

75 000 TUZLA

Ul.Kozaračka bb

Sa naznakom : „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA PRIJEM LICA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE  (za dipl.socijalnog radnika)“

                                            

  


LAST_UPDATED2
 

Anketa

Naš novi web portal je...
 

Online status

Gostiju online: 2