JAVNI OGLAS PDF Štampaj E-mail
Napisao Administrator   
Ponedjaljak, 05 Februar 2018 06:34

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD TUZLA

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

TUZLA


Tuzla, Kozaračka bb, tel.: +387 35 36 90 10, fax: +387 35 36 90 35, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli


Na osnovu člana 17.  Pravila JU Centar za socijalni rad Tuzla broj:I-01-05-2-665 od 17.06.2013.godine sa izmjenama broj:I-01-05-2-847 od 24.07.2014 i broj: I-01-05-2-1333 od 27.10.2015.godine i  na osnovu Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Tuzla broj: I-01-05-2-1964 od 27.12.2017.godine raspisuje se

JAVNI OGLAS
o prodaji putničkog vozila putem Javne prodaje - licitacije


1.    Predmet prodaje
Predmet prodaje  je  putničko  motorno  vozilo  Škoda Fabia, a  prodaja  će  se izvršiti putem javne prodaje – licitacije metodom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda.
Karakteristike i podaci o vozilu:
Proizvođač Škoda, model Fabia AC-karavan, broj šasije: TMBJF16YX54341900, broj motora ASY303107, motor: 1,9 dizel, radna zapremina motora 1896 ccm, 47 kW, godina proizvodnje 2005.god.,broj vrata 5., kilometraža: 197.773 km.
Vozilo u voznom stanju, registracija istekla dana 01.10.2017. godine.
Prodaja se vrši  po načelu „viđeno kupljeno“,  bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmetnu prodaju.
2.    Kriteriji vrednovanja ponuda
Početna cijena vozila  koje je predmet prodaje po ovom javnom oglasu iznosi 4.900 KM.
Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.
Vozilo  koje  je  predmet  javnog  oglasa  prodaje  se  ponuđaču  koji  dostavi najveću  cijenu za  vozilo. Licitacija  će  biti  punovažna i u slučaju da prihvatljivu ponudu dostavi samo jedan ponuđač.
3.    Pravo učešća
Pravo  učešća  na  licitaciji imaju fizičke i pravne osobe koje uplate depozit u iznosu od 50,00 KM.
Depozit  se  može  uplatiti  najkasnije 2 dana prije licitacije na račun Grada Tuzla, NLB banka broj:1321000185060197, vrsta prihoda:722611, općina:094,budžetska organizacija:0402001.
4.    Pregled vozila
Vozilo se može pogledati svaki radni dan od objave oglasa do 16.02.2018.godine, u periodu od 07,00 do 15,00 sati na adresi Kozaračka bb. Kontakt osoba:Mišković Mato, telefon: 061/802-342
5.    Dostava ponuda
Ponude  uz dokaz  o  izvršenoj  uplati  depozita treba obavezno dostaviti u zatvorenoj koverti na kojoj treba napisati „Ponuda za prodaju vozila – ne otvaraj“.
Ponude  se  mogu  dostaviti  putem  pošte  ili  lično  do  19.02.2018.godine do 12,00  sati  na adresu JU Centar za socijalni rad Tuzla ul. Kozaračka bb.
Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, neće se uzeti u razmatranje.
Javno  otvaranje  ponuda uz prisustvo zainteresovanih ponuđača održat će se u prostorijama JU  Centar  za  socijalni  rad  Tuzla na  adresi,  Kozaračka  bb,  dana  21.02.2018. godine  sa početkom u 11:30 sati.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizičke osobe lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena  da  zastupa  pravnu  osobu  ili  punomoćnik  pravne  osobe  za učešće u postupku licitacije.
6.    Sadržaj ponude
Ponuda treba da sadrži:
a)    Podaci o  fizičkoj  osobi  (ime  i prezime, ime jednog roditelja, adresu i broj telefona, broj identifikacionog dokumenta).
b)    Podatke  o  pravnoj  osobi (fotokopija  ID pravne osobe, ime i prezime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresu i broj telefona).
c)    Iznos ponude iskazan isključivo u konvertibilnim markama.
d)    Dokaz o uplati depozita.
Ponuda mora  biti  potpisana od  strane  podnosioca  ponude,  a  ukoliko  je  ponuđač pravna osoba ponuda mora biti potpisana i ovjerena pečatom pravne osobe.
Ponude  se  mogu  dostaviti  na  obrascu  koji  je objavljen na službenoj stranici JU Centar za socijalni rad Tuzla.
Ponude koje ne ispunjavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku.


Ponuda

za kupovinu putničkog vozila putem javne prodaje - licitacije

Škoda Fabia,  1,9 dizel,  godina proizvodnje: 2005.


___________________________________________________________________

Ime i prezime fizičke osobe/naziv pravne osobe

___________________________________________________________________

adresa

___________________________________________________________________

Broj telefona

___________________________________________________________________

broj lične karte fizičke osobe/ID broj pravne osobeiznos ponude _________________ KM

Iznos ponude slovima __________________________________________________ KM_____________________________

Potpis/ i pečat pravne osobe


Uz ponudu obavezno dostaviti:

  • dokaz o izvršenoj uplati depozita
  • za pravne osobe – kopiju ID broja, punomoć za zastupanje pravne osobe u postupku licitacijeLAST_UPDATED2
 

Anketa

Naš novi web portal je...
 

Online status

Gostiju online: 36