Poziv PDF Štampaj E-mail
Napisao Administrator   
Srijeda, 14 Mart 2018 19:23

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD TUZLA

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

TUZLA


Tuzla, Kozaračka bb, tel.: +387 35 36 90 10, fax: +387 35 36 90 35, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli


Broj:I-01-05-1-328

Tuzla,13.03.2018.godine
Poziv

za dostavu ponuda za nabavku usluge fizičke zaštite ljudi i imovine u JU Centar za socijalni rad Tuzla
Na osnovu Pravilnika o postupka dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16), Finansijskog plana JU Centar za socijalni rad Tuzla za 2018.godinu broj:I-29-05-2-1/18 od 26.01.2018.godine i Plana Javnih nabavki JU Centar za socijalni rad Tuzla broj:I-29-05-2-3/18 od 26.01.2018.godine,  pozivamo vas da dostavite ponude za obavljenje usluge fizičke zaštite ljudi i imovine u JU Centar za socijalni rad Tuzla.


Predmet nabavke su fizička zaštita ljudi i imovine u  JU Centar za socijalni rad Tuzla sa oznakom i nazivom iz JRJN:79713000-5 Zaštitarske službe

Mjesto pružanje usluge je JU Centar za socijalni rad Tuzla.

Vrijednost nabavke je 9.398,51 KM bez PDV-a.

Ugovor za fizičku zaštitu ljudi i imovine JU Centar za socijalni rad Tuzla zaključiti će se od 01.04.2018. godine do 31.12.2018.godine

Usluga podrazumjeva obavljanje poslova fizičke zaštite ljudi i imovine u sjedištu JU Centar za socijalni rad Tuzla i to fizičko prisustvo jednog zaposlenika u sjedištu Ustanove radnim danima :

-ponedjeljkom počev od 07,00 do 15,00 sati

-utorkom počev od 07,00 do 15,00 sati,

-srijedom počev od 07,00 do 15,00 sati

-četvrtkom počev od 07,00 do 15,00 sati i

-petkom počev od 07,00 do 15,00 sati

što je ukupno 40 sati sedmično.


Ugovor se dodjeljuje dobavljaču na osnovu kriterija:

-Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

-Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu  tehnički zadovoljavajuće ponude.


Ponuda mora sadržavati najmanje:

a)    Obrazac za ponudu

b)    Pismena izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama;

c)    dokaz da je registrovan kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke

Dokaz:Aktuelni izvod iz sudskog registra ili posebnu izjavu/potvrdu nadležnog organa kojim se dokazuje da je registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke.Navedenu dokumentaciju ponuđač je dužan ovjeriti od strane organa uprave ili notara.

d)    dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti za štetu počinjenu ugovornim strankama ili trećim licima u obavljanju poslova fizičke ili tehničke zaštite (ovjeren ugovor)

e)    dokaz da posjeduje i dostavi certifikate izdate od strane Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za zaposlenike ponuđača koji će biti angažovani na poslovima fizičke zaštite ljudi i imovine i da iste dostavi uz ponudu sa spiskom zaposlenika koji će biti angažovani na zaštiti u JU Centar za socijalni rad Tuzla,

f)     da posjeduje i dostavi Rješenje Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova kojim se daje saglasnost agenciji za zaštitu ljudi i imovine za obavljanje poslova fizičke zaštite ljudi, kao i Rješenje kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova kojim se daje saglasnost podružnici agencije za zaštitu ljudi i imovine, ako postoji podružnica za obavljanje fizičke zaštite,Krajni rok za dostavu ponuda je 28.03.2018.godine u 12,00 sati.


Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu Javna ustanova Centar za socijalni rad Tuzla, Ul.Kozaračka bb, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

-naziv i adresa ponuđača

-naziv predmeta nabavke

-naznaka ne otvaraj


OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE


NAZIV DOBAVLJAČA:    __________________________________________

ADRESA:      __________________________________________

ID BROJ:      __________________________________________
R.br.


opis usluga


obim usluga

(a)


Jedinična cijena po satu

bez PDV-a

(b)

Ukupna cijena po

satu za mjesec

bez PDV-a

(axb)


1.


Usluge fizičkog obezbjeđenja ljudi i imovineu JU Centar za socijalni rad Tuzla prema uslovima iz poziva za dostavu ponuda
40 sati sedmično
Ukupna cijena bez PDV-a

Popust


Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a1.  Cijene moraju biti izražene u KM.

2.  Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba

platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve druge troškove osim onih koji

su navedeni u ovom obrascu.

3.  U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se vršiti u skladu

s jediničnim cijenama.

4.  Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se

ispravljati.


Potpis i pečat ponuđača:________________________________
LAST_UPDATED2
 

Anketa

Naš novi web portal je...
 

Online status

Gostiju online: 18