Plan javnih nabavki za 2020 godinu

Plan javnih nabavki možete pogledati i preuzeti OVDJE

Plan javnih nabavki 2019

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD TUZLA

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

TUZLA

 

       Tuzla, Kozaračka bb, tel.: +387 35 36 90 10, fax: +387 35 36 90 35, e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

        Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14),  člana 25. Pravila Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla broj: I-01-05-2-665 od 17.06.2013. godine sa izmjenama broj: I-01-05-2-847 od 24.07.2014. godine i broj: I-01-05-2-1333 od 27.10.2015. godine, Finansijskog plana JU Centar za socijalni rad Tuzla za 2019. godinu i  člana 34. Poslovnika o radu Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad broj I-01-05-2-732 od 31.05.2017. godine, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 18.01. 2019.godine donosi

       

PLAN JAVNIH NABAVKI

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA ZA 2019. GODINU

 

 

 Član 1.

 

Utvrđuje se Plan javnih nabavki JU Centar za socijalni rad Tuzla za 2019. godinu.

Plan iz stava 1. ovog člana obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, planirani početak postupak javne nabavke.

Član 2.

 

Plan javnih nabavki sačinjen je u skladu sa Finansijskim planom JU Centar za socijalni rad Tuzla za 2019. godinu.

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki mogu se vršiti u toku budžetske godine.

 

Član 3.

R/

Br.

Predmet nabavke

Ekonomski kod

Procijenjena vrijednost nabavke

 

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Bez PDV-a

Sa PDV-om

          ROBE

 

1.

Kancelarijski materijal

613 400

3.418,80

4.000,00

Direktni sporazum

I kvartal

2.

Toneri za kopir aparate i printere

613 400

5.470,00

6.400,00

Direktni sporazum

I kvartal

3.

Toneri za Fax

613 400

128,20

150,00

Direktni sporazum

I kvartal

4.

Materijal za održavanje čistoće službenih prostorija

613 400

854,70

1.000,00

Direktni sporazum

I kvartal

5.

Auto gume

613 400

683,76

800,00

Direktni sporazum

Po potrebi

6.

Poslovne knjige

613 400

170,90

200,00

Direktni sporazum

Po potrebi

7.

Dezinfekciono sredstvo, maske, kute

613 400

85,47

100,00

Direktni sporazum

Po potrebi

8.

Goriva i maziva

613 500

2.478,60

2.900,00

Direktni sporazum

I kvartal

9.

Kancelarijski namještaj

821 300

5.982,91

7.000,00

Direktni sporazum

II kvartal

10.

Kompjuterska oprema

821 300

2.564,10

3.000,00

Direktni sporazum

I kvartal

11.

Sanitarni materijal

613 720

170,90

200,00

Direktni sporazum

Po potrebi

12.

Potrošni materijal za auto

613 720

85,47

100,00

Direktni sporazum

Po potrebi

13.

Nabavka potrošnog materijala za zgradu

613 720

170,90

200,00

Direktni sporazum

Po potrebi

14.

Podne obloge

613 720

512,82

600,00

Direktni sporazum

Po potrebi

15.

Nabavka  i ugradnja elektro motornog pogona u toplinskoj podstanici Centra

613 720

598,29

700,00

Direktni sporazum

I kvartal

16.

Razni prehrambeni proizvodi

613 910

427,35

500,00

Direktni sporazum

I kvartal

17.

Anti-virus licenca

613 934

1.538,46

1.800,00

Direktni sporazum

I kvartal

18.

Nabavka prozora

821 614

4.273,50

5.000,00

Direktni sporazum

II/III kvartal

          USLUGE

 

1.

Osiguranje vozila

613 810

2.735,04

3.200,00

Direktni sporazum

II/III kvartal

2.

Osiguranja zaposlenih (38)

613 810

1.196,58

1.400,00

Direktni sporazum

I kvartal

3.

Osiguranje zgrade

613 810

683,76

800,00

Direktni sporazum

II kvartal

4.

Registracija vozila

613 500

598,29

700,00

Direktni sporazum

II/III kvartal

5.

Održavanje Finova programskog paketa

613 934

2.435,90

2.850,00

Direktni sporazum

I kvartal

6.

Održavanje baze podataka Sotac

613 934

85,47

100,00

Direktni sporazum

Po potrebi

7.

Održavanje alarmnog sistema

613 910

1.111,11

1.300,00

Direktni sporazum

I kvartal

8.

Usluga oglašavanja

613 910

1.282,05

1.500,00

Direktni sporazum

Po potrebi

9.

Internetski pristup službenim novinama i stručnom časopisu.

613 910

384,62

450,00

Direktni sporazum

I kvartal

10.

Web-hosting za web stranicu Centra

613 910

76,92

90,00

Direktni sporazum

IV kvartal

11.

Ugostiteljske usluge- proslava Dana Centra

613 910

341,88

400,00

Direktni sporazum

II kvartal

12.

Pravne usluge

613 910

341,88

400,00

Direktni sporazum

I kvartal

13.

Usluga servisiranja automobila

613 720

1.709,40

2.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

14.

Usluga demontaže i montaže guma

613 720

170,90

200,00

Direktni sporazum

II kvartal

15.

Servisiranje klima uređaja

613 720

854,70

1.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

16.

Usluga održavanje računara, kopir aparata i printera

613 720

683,76

800,00

Direktni sporazum

I kvartal

17.

Fizičko osiguranje objekta

613 995

12.478,63

14.600,00

Aneks II dio B

I kvartal

          RADOVI

 

1.

Radovi na održavanju zgrade

613 720

1.025,64

1.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

UKUPNO

 

57.384,31

66.940,00

   

 

Član 4.

 

Plan javnih nabavki JU Centar za socijalni rad Tuzla primjenjuje se za period 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine

Broj: I-29-05-2-2/19                                                                                                                                                                      PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Tuzla, 18.01.2019.god.                                                                                                                                                                                          Alma Bubić