vodič kroz postupak za ostvarivanje prava po ZOSPI

JAVNA  USTANOVA

CENTAR ZA  SOCIJALNI RAD

TUZLA

V O D I Č
KROZ POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA
NA PRISTUP INFORMACIJAMA KOJIMA RASPOLAŽE
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA
I. PRAVO PRISTUPA INFORMACIJAMA


Pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom Centra za socijalni rad  ima svako pravno i fizičko lice.

Centar za socijalni rad  će saopćiti informacije koje su pod njenom kontrolom u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama i propisanom, odnosno ustanovljenom procedurom.


II. OGRANIČENJE PRISTUPA INFORMACIJAMA

Pravo pristupa informacijama može se ograničiti samo na način i pod uslovima propisanim Zakonom.


III. UTVRĐIVANJE IZUZETAKA

Centar za socijalni rad  , kao javna ustanova će utvrditi izuzetom od saopćavanja onu informaciju koja je u suprotnosti sa interesima i okolnostima propisanim u Zakonu, nakon svestrane ocjene svakog pojedinog slučaja, a naročito:

a) ako utvrdi izuzetak u smislu člana 6.7. i 8. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/01), za cijelu ili dio informacije, i
b) ako utvrdi, nakon objavljenog ispitivanja javnog interesa u smislu člana 9. prethodno navedenog Zakona, da saopštavanje nije u javnom interesu.


IV. ISPITIVANJE JAVNOG INTERESA

1. Centar za socijalni rad  će obavezno provesti ispitivanje javnog interesa u skladu sa članom 9. Zakona o slobodi pristupa informacijama.
2. Prilikom ispitivanja javnog interesa Centar će uzeti u obzir svaku korist i štetu koje mogu proisteći iz saopštavanja informacije zasnovane na elementima u odnosu na koje bi se moglo cijeniti hoće li biti povrijedjena lična privatnost trećeg lica, legitimni ciljevi FBiH i povjerljivi komercijalni podaci trećih lica.
3. Centar će saopštiti traženu informaciju bez obzira na izuzetak utvrđen u skladu sa članom 6.7. i 8. citiranog Zakona ako je to opravdano javnim interesom.
4. Ako se utvrdi da je saopštavanje tražene informacije( koja je utvrđena kao izuzetak u smislu člana 6. 7. i 8. citiranog zakona) u javnom interesu Centar će rješenjem obavijestiti treću stranu da će joj informaciju saopštiti po isteku roka od 15 dana od prijema tog rješenja, u skladu sa članom 9. tačka 3. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, protiv kojega se može izjaviti žalba u daljem roku od 8 dana od prijema istog, organu nadležnom za odlučivanje po žalbi.


Pored prava na izjavljivanje žalbe korisnik informacije iz rješenja ima pravo da se obrati instituciji ombudsmena FBiH.

5. Ako je dio informacije utvrdjen kao izuzetak, Centar  izdvaja taj dio i saopćava ostatak informacije, osim ako usljed ovog izdvajanja, informacija nije postala nerazumljiva.

V. POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJAMA

1. Zahtjev u pismenoj formi (čiji je sadržaj obuhvaćen ovim vodičem) podnosi se Centru za socijalni rad , na jednom od službenih jezika u upotrebi u F BiH.
2. Zahtjev mora imati dovoljno podataka o obliku, odnosno prirodi informacije kako bi se omogućilo da davatelj informacije (Centar) uz razuman napor pronađe i stavi na uvid traženu informaciju.
3. Zahtjev za davanje informacije mora biti potpisan od osobe koja istu zahtjeva, sa tačnom adresom prebivališta, odnosno boravišta i JMBG.
4. Zahtjev se predaje preko pisarnice Centra za socijalni rad ulici Kozaračka bb.
5. Zahtjev koji se odnosi na ličnu informaciju podnositelja zahtjeva, isti pored prethodno navedenih podataka i uslova, može podnijeti samo fizičko lice, na koje se zahtjev odnosi, odnosno njegov zakonski zastupnik ili lice koje podnosilac zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.
6. Ako zahtjev podnese fizičko lice na koju se zahtjev odnosi, to lice je dužno da potpiše zahtjev i pokaže propisanu ličnu ispravu sa fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć, kao i kopiju lične isprave podnosioca zahtjeva.
7. Službenik Centra za socijalni rad za informiranje koji obrađuje upućene zahtjeve je Alibegović Hasiba.

VI. NEMOGUĆNOST POSTUPANJA U SKLADU SA ZAHTJEVOM

 1. Ako Centau za socijalni rad nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu zbog nepostojanja prethodno navedenih formalnih uvjeta, propisanih u članu 11. stav 2. i 3. Zakona o slobodi pristupa informacijama, Centar će najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema ovog zahtjeva rješenjem obavijestiti podnosioca zahtjeva da zahtjev ne može biti obradjen iz istaknutih razloga.
 2. Protiv rješenja iz prethodne tačke može se izjaviti žalba  Federalnom  ministrstvu pravde  s pravom obraćanja i  Instituciji ombudsmena u Federaciji BiH.


VII. POSTUPANJE NAKON PRIJEMA ZAHTJEVA

1. Nakon što Centar  razmotri zahtjev i odobri pristup informaciji, u cjelosti ili djelimično, donijet će rješenje, te isto dostaviti podnosiocu zahtjeva.
2. Navedeno rješenje sadrži:

- obavještenje o mogućnosti ličnog pristupa informaciji u prostorijama Vlade,
- obavještenje o mogućnosti umnožavanja informacije i o troškovima umnožavanja informacije, s tim da se informacija omogućava nakon izvršene uplate,
- prilog kopije tražene informacije, kada se ista osigurava besplatno.

3. Ako Centar odbije pristup informaciji u cjelosti ili djelimično, donijet će rješenje kojim će obavjestiti podnosioca zahtjeva.

Navedeno rješenje sadrži:

- zakonski razlog za izuzeće tražene informacije,
- pouku o pravu na žalbu, uz troškove, kao i pravo obraćanja  Federalnom ministarstvu pravde i Instituciji ombudsmena.

4. Rješenje se dostavlja što je prije moguće, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, a isti se rok može produžiti o čemu podnosioc zahtjeva mora biti obaviješten na pogodan način..

VIII. TROŠKOVI UMNOŽAVANJA

 1. Centar ne naplaćuje taksu ili naknadu za podnesene zahtjeve, rješenja ili obavještenja u smislu ovog Zakona.
  2. Cijena se podnosiocu zahtjeva odredjuje samo za troškove umnožavanja, a utvrđuje se u skladu sa Uputstvom kojeg je donio Federalni ministar pravde.
  3. Podnosioc zahtjeva za svaku stranicu zahtjevane informacije, neplaća ništa za prvih10 stranica standardne veličine, te 0,50 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi prvih 10 besplatnih stranica.
  4. 5,00 KM po disketi za elektronsku dokumentaciju.
  5. Centar će odrediti službenika koji će primati uplate za troškove iz tačaka 3. i 4. i o tome izdati odgovarajuću priznanicu i voditi odgovarajuću evidenciju.

OVAJ VODIČ NALAZI SE, KOD HASIBE ALIBEGOVIĆ KOJI JE UJEDNO OVLAŠĆENA OSOBA ZA INFORMIRANJE.

Kontakt telefon: 266-574 ,fax 277-196 , e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli


INDEKS

INFORMACIJA U POSJEDU  JAVNE USTANOVE CENTAR ZA

SOCIJALNI RAD TUZLA


I   VRSTE INFORMACIJA


1.  Zakoni u primjeni

-    Zakon  o  osnovama  socijalne  zaštite,  zaštite  civilnih  žrtava  rata  i  zaštite

porodice sa djecom FBiH;

-   Zakon  o  socijalnoj  zaštiti,  zaštiti  civilnih  žrtava  rata  i  zaštiti  porodica sa

djecom TK;

-   Porodični zakon FBiH;

-   Zakon o upravnom postupku FBiH;

-   Zakon o zaštiti od nasilja u porodici FBiH;

-   Zakon o temeljnim pravima osoba sa invaliditetom FBiH;

-   Zakon o zdravstvenoj zaštiti TK;

-   Zakon o radu FBiH;

-   Zakon o državnim službenicima i namještenicima FBiH;

-   Zakon o računovodstvu i finansijskom poslovanju FBiH;

-   Zakon o zaštiti od požara FBiH;

-   Zakon o principima lokalne samouprave FBiH;


2.  Normativna akta

-    Pravila

-    Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;

-    Pravilnik o zaštiti na radu i zaštiti od požara;

-    Pravilnik o arhivskom poslovanju;

-    Pravilnik o računovodstvu i finansijskom poslovanju;

4.


3. Javne evidencije i registri

-  Djelovodnik predmeta;

-  Registar izdatih uvjerenja;

-  Glavna knjiga;

-  Knjiga ulaznih faktura;

-  Knjiga izlaznih računa;

-  Knjiga računa;4.  Programi, izvještaji, informacije, elaborati, projekti i druga akta

-  Godišnji program rada;

-  Godišnji izvještaj o radu;

-  Godišnji finansijski plan;

-  Godišnji finansijski izvještaj;

-  Informacija o maloljetničkoj delinkvenciji;

-  Informacija o skitnji i prosjačenju;

-  Informacija o smještaju djece u ustanove;

- Informacija o smještaju djece u porodice;

-  Informacija o smještaju starih i iznemoglih lica u ustanove i u porodice;


5.

2. OVLAŠTENA I ODGOVORNA LICAZa postupanje po zahtjevima za pristup informacije u posjetu JU Centar za socijalni rad Tuzla ovlaštena  je  Alibegović Hasiba, pravnik.3.  OBJAVLJIVANJE VODIČAIndeks informacija   će se objaviti na oglasnoj tabli JU Centar za socijalni rad i na Web sajtu.
Broj: I-01-49-0195/10                                                                 D I R E K T O R

Tuzla, 08.02.2010.godine                                              Brčinović Sonja, prof.sociologije

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


____________________________________________________________
(Ime i prezime - firma podnosioca zahtjeva)
____________________________________________________________
(Jedinstveni matični broj građanina)
____________________________________________________________
(Adresa, sjedište, podnosioca zahtjeva)
____________________________________________________________
(kontakt telefon)


CENTAR  ZA SOCIJALNI RAD TUZLA


PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama

Tražim da mi se odobri pristup slijedećim informacijama iz nadležnosti Centra  za socijalni rad  i to:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(navesti dovoljno podataka o sadržini i prirodi tražene informacija)


PODNOSILAC ZAHTJEVA

_______________________

(Svojeručni potpis)