Pravilnik o radu - 2016

JAVNA USTANOVA

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

T U Z L A
PRAVILNIK O RADU

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA

Tuzla, juni 2016.godine


Na osnovu člana 27. Zakona o ustanovama (“Službene novine R BiH” 6/92 i 13/94), člana 118. Zakona o radu (“Službene novine Fderacije BiH“ 26/16) i člana 25. i 58. Pravila JU Centra za socijalni rad Tuzla (u daljem tekstu:Centar), Upravni odbor JU Centra za socijalni rad Tuzla na sjednici održanoj dana 15.06.2016.g. d o n o s i
P R A V I L N I K O RADU

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLAI-OSNOVNE ODREDBE


Član 1.Pravilnikom o radu JU Centar za socijalni rad Tuzla (u daljem tekstu:Centar) uređuju se: zasnivanje radnog odnosa, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad, radno vrijeme i raspored radnog vremena, odmori i odsustva, zaštita radnika, plaće i naknade plaća, naknada štete, prestanak i otkaz ugovora o radu, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, privremeni i povremeni poslovi, unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta, te druga pitanja iz radnog odnosa.

Na prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa radnika koja nisu uređeni ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o radu, kolektivnih ugovora i drugih propisa o radu.Član 2.


Zabranjena je diskriminacija radnika kao i lica koje traži zaposlenje, s obzirom na spol, spolno opredjeljenje, bračno stanje, porodične obaveze, starost, invalidnost, trudnoću, jezik, vjeru, političko i drugo mišljenje, nacionalnu pripadnost, socijalno porijeklo, imovno stanje, rođenje, rasu, boju kože, članstvo ili nečlanstvo u političkim strankama i sindikatima, zdravstveni status ili neko drugo lično svojstvo.


Član 3.


Direktoru Centra i drugim licima zaposlenim u Centru zabranjeno je uznemiravanje ili seksualno uznemiravanje, nasilje po osnovu spola, kao i sistematsko uznemiravanje na radu ili u vezi s radom (mobing) radnika i lica koja traže zaposlenje u Centru.


II-ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA


Član 4.


Stupanjem na rad radnika na osnovu zaključenog ugovora o radu zasniva se radni odnos.

Nakon zaključivanja ugovora o radu Centar je dužan prijaviti radnika na penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti u skladu sa zakonom.


Član 5.


Ugovor o radu sa radnikom zaključuje direktor pod uslovima iz ovog Pravilnika.


Član 6.


Kada se u Centru ukaže potreba za zasnivanjem radnog odnosa sa novim radnikom, direktor odlučuje o zaključivanju ugovora sa novim radnikom pod uslovima iz ovog Pravilnika i sistematizacijom radnih mjesta.

Radi realizacije odluke iz prethodnog stava, direktor može odlučiti da se oglas o zasnivanju radnog odnosa objavi u sredstvima informisanja.Vrste ugovora o radu


Član 7.


Ugovor o radu sa odabranim licem budućim radnikom može se zaključiti u pisanoj formi:

 • Na neodređeno vrijeme sa punim ili nepunim radnim vremenom,

 • Na određeno vrijeme sa punim ili nepunim radnim vremenom,

 • Sa pripravnikom,

Zaključivanje ugovora vrši se u skladu sa Zakonom o radu i ovim Pravilnikom.


Član 8.


Prilikom zaključivanja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad.

Probni rad iz stava 1. ovog člana ne može trajati duže od šest mjeseci.

Ako se probni rad prekida prije roka na koji je ugovoren, otkazni rok je sedam dana.

Radniku koji ne zadovolji na poslovima radnog mjesta za vrijeme obavljanja probnog rada, prestaje radni odnos sa danom isteka roka utvrđenog ugovorom o probnom radu.

Član 9.


Ugovor o radu zaključuje se u pisanoj formi i sadrži osnovne podatke propisane Zakonom o radu i ovim Pravilnikom.


Član 10.


Direktor Centra može poslovodnu funkciju obavljati u radnom odnosu ili bez radnog odnosa, u skladu sa ovim Pravilnikom.

Direktor može zasnovati radni odnos na neodređeno ili određeno vrijeme.

Radni odnos na određeno vrijeme traje do isteka roka na koji je izabran direktor, odnosno do njegovog razrješenja.

Direktor koji ima zasnovan radni odnos na neodređeno ili određeno vrijeme nakon razrješenja raspoređuje se na radno mjesto u Centru, a u skladu sa stručnom spremom, zvanjem i sistematizacijom radnih mjesta.


III-OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZA RAD


Član 11.


Centar može u skladu sa potrebama rada i materijalnim mogućnostima Centra omogućiti radniku obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad.

Radnik ima obavezu učestvovati na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti, te stečena znanja prenositi ostalim stručnim radnicima.

O učestvovanju radnika na savjetovanju i drugim oblicima aktivnosti odlučuje direktor vodeći računa o podjednakom učestvovanju svih radnika.Pripravnici


Član 12.


Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad Centar može zaključiti ugovor o radu sa pripravnikom na radna mjesta u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta.

Pripravnikom se smatra lice sa završenom srednjom ili višom školom, odnosno fakultetom koji prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju, a koje je prema zakonu, obavezno položiti stručni ispit ili mu je za rad u zanimanju potrebno prethodno radno iskustvo.

Ugovor o radu sa pripravnikom zaključuje se na određeno vrijeme, a najduže godinu dana, ako zakonom nije drugačije određeno.

Za vrijeme obavljanja pripravničkog staža pripravnik ima pravo na 70% plaće utvrđene za poslove za koje se osposobljava.

Centar i pripravnik mogu se dogovoriti i o većem iznosu plaće iz stava 4. ovog člana.


Član 13.


Nakon završenog pripravničkog staža, pripravnik polaže stručni ispit, ako je to zakonom, propisom kantona ili Pravilnikom o radu propisano.

Za zanimanja za koja trajanje pripravničkog staža i polaganje stručnog ispita nije propisano posebnim propisima, isti polažu u Centru pred komisijom koju imenuje direktor Centra.


Član 14.


Komisija za polaganje stručnog ispita se sastoji od tri člana, koji moraju imati najmanje onaj stepen stručne spreme koju ima i pripravnik, te položen stručni ispit.
Član 15.


Pripravniku koji je položio stručni ispit izdaje se uvjerenje o položenom stručnom ispitu.


Član 16.


Ugovor o radu na određeno vrijeme zaključen s pripravnikom prestaje da važi istekom vremena za koji je zaključen.


Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.


Član 17.


Ako je stručni ispit ili radno iskustvo utvrđeno zakonom ili Pravilnikom o radu uslov za obavljanje poslova određenog zanimanja Centar može lice koje je završilo školovanje za takvo zanimanje primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na radna mjesta u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta.

Vrijeme stručnog osposobljavanja iz stana 1. ovog člana računa se u pripravnički staž i radno iskustvo utvrđeno kao uvjet za rad u određenom zanimanju i može trajati najduže onoliko vremena koliko traje pripravnički staž.

Ugovor o stručnom osposobljavanju zaključuje se u pisanoj formi.

Centar dostavlja kopiju ugovora iz stava 3. ovog člana u roku od osam dana nadležnoj službi za zapošljavanje, radi evidencije nadzora.

Lice na stručnom osposobljavanju ima pravo na zdravstveno osiguranje kako je to utvrđeno propisima za nezaposlena lica, a prava po osnovu osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja osigurava Centar u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Licu za vrijeme stručnog osposobljavanja osigurava se odmor u toku rada, dnevni odmor između dva uzastopna radna dana i sedmični odmor.
IV-RADNO VRIJEME I RASPORED RADNOG VREMENA


Radno vrijeme

Član 18.


Centar sa radnikom ugovara rad sa punim i nepunim radnim vremenom.

Puno radno vrijeme radnika traje najduže 37,5 sati sedmično.

Radnik koji radi sa nepunim radnim vremenom ostvaruje sva prava iz radnog odnosa kao i radnik sa punim radnim vremenom, osim prava koje zavisi od dužine radnog vremena, plaća, naknada i sl. u skladu sa ovim Pravilnikom, ugovorom o radu ili Kolektivnim ugovorom.


Član 19.

Radno vrijeme se raspoređuje na 5 radnih dana i to: ponedeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 7,00 do 15,00 sati.


Član 20.


Izuzetno, radno vrijeme radnika u Centru može trajati i duže od punog radnog vremena/prekovremeni rad/ u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom, ali najviše do 8 sati sedmično.

Prekovremeni rad uvodi se odlukom direktora Centra.


Član 21.


Puno radno vrijeme može se preraspodijeliti u slučajevima i uslovima predviđenim zakonom, tako da tokom jednog perioda traje duže, a tokom drugog perioda kraće od punog radnog vremena, s tim da prosječno radno vrijeme ne može biti duže od 45,5 sati sedmično.

Ako je uvedena preraspodjela radnog vremena, prosječno radno vrijeme tokom kalendarske godine ne može biti duže od 37,5 sati sedmično.

Ako je uvedena preraspodjela radnog vremena, takvo radno vrijeme ne smatra se prekovremenim radom.


Član 22.


Rad u vremenu između 22 sata uvečer i 6 sati ujutro idućeg dana smatra se noćnim radom, ako drugačije nije predviđeno zakonom, propisom kantona, kolektivnim ugovorom.


Član 23.


Radnim vremenom ne smatra se vrijeme u kojem radnik obavlja pripravnost – dežurstvo a prema mjesečnom rasporedu dežurstva koje donosi direktor Centra.Član 24.


Centar svakodneno vodi evidenciju o radnicima i drugim licima angažovanim na radu.

Evidencija iz stava 1. ovog člana mora sadržavati podatke o početku i završetku radnog vremena, smjenama i druge podatke o prisustvu radnika na radu.

Centar je dužan pored evidencije iz stava 1. ovog člana voditi evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni – matična evidencija.


Odmori

Član 25.


U skladu sa Zakonom o radu i ugovorom o radu, Centar obezbjeđuje radnicima sljedeće odmore:

 • U toku radnog vremena,

 • Dnevni odmor između dva radna dana,

 • Sedmični odmor,

 • Godišnji odmor.

Radnik koji radi u punom radnom vremenu ima pravo na odmor u toku radnog dana u trajanju od najmanje 30 minuta. Odmor u roku radnog vremena traje od 9,30-10,00 sati.

Radnik ima pravo na odmor između dva uzastopna radna dana (dnevni odmor) u trajanju od najmanje 12 sati neprekidno.

Radnik ima pravo na sedmični odmor u trajanju od 48 sati (subota i nedjelja), a ako radnik radi na dan svog sedmičnog odmora, osigurava mu se jedan dan odmora koji je obavezan iskoristiti u roku od dvije sedmice.
Godišnji odmor


Član 26.


Radnik za svaku kalendarsku godinu ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana, a najduže 30 radnih dana.


Član 27.


Radnik koji se prvi put zaposleni ili koji ima prekid rada između dva radna odnosa duži od 15 dana stiče pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog rada.

Ako radnik nije stekao pravo na godišnji odmor ima pravo na najmanje jedan dan godišnjeg odmora, za svaki navršeni mjesec dana rada, u skladu sa kolektivnim ugovorom, ovim Pravilnikom i ugovorom o radu.

Odsustvo sa rada zbog privremene spriječenosti za rad, materinstva i drugog odsustva koje nije uvjetovano voljom radnika, ne smatra se prekidom rada iz stava 1. ovog člana.

Radnik koji je zaključio ugovor o radu sa Centrom, a prethodno je bio u radnom odnosu kod drugog poslodavca obavezan je donijeti potvrdu o korištenju godišnjeg odmora za tekuću godinu.

Radnik se na godišnji odmor upućuje rješenjem u kojem je naznačen dan odlaska na godišnji odmor, trajanje i dan povratka na posao.


Član 28.


Trajanje godišnjeg odmora duže od 20 radnih dana uređuje se ovim Pravilnikom i ugovorom o radu.

U trajanje godišnjeg odmora ne uračunava se vrijeme privremene spriječenosti za rad, vrijeme praznika u koje se ne radi, kao i drugo vrijeme odsustvovanja sa rada koje se radniku priznaje u staž osiguranja.


Član 29.


Godišnji odmor može se koristiti u dva dijela.

Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima prvi dio koristi bez prekida u trajanju od najmanje 12 radnih dana u toku kalendarske godine, a drugi dio najkasnije do 30. juna naredne godine.

Radnik koji ne iskoristi dio godišnjeg odmora u smislu stava 2. ovog člana nema pravo na prenošenje godišnjeg odmora u narednu godinu.

Radnik ima pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora kad on to želi, uz obavezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegovog korištenja.
Član 30.


Radnik se ne može odreći prava na godišnji odmor.

Radniku se ne može uskratiti pravo na godišnji odmor, niti mu se izvršiti isplata naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora, osim u slučaju prestanka ugovora o radu kada je Centar dužan radniku koji nije iskoristio cijeli ili dio godišnjeg odmora isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora u iznosu koji bi primio da je koristio cijeli, odnosno preostali dio godišnjeg odmora, ako godišnji odmor ili njegov dio nije iskoristio krivicom Centra.Član 31.


U trajanje godišnjeg odmora ne uračunava se vrijeme privremene nesposobnosti za rad, vrijeme praznika za koje se ne radi kao i drugo vrijeme odsustvovanja sa rada koje se radniku priznaje u staž osiguranja.

Prije utvrđivanja trajanja godišnjeg odmora računa se da je radno vrijeme raspoređeno na 5 radnih dana.

Radnik se ne može odreći prava na godišnji odmor.

Radniku se ne može uskratiti pravo na godišnji odmor niti mu se može izvršiti isplata naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora.


Član 32.


Godišnji odmor od 20 radnih dana uvećava se za svakog pojedinog radnika prema dužini radnog staža, složenosti poslova i zadataka i socijalnim i zdravstvenim uslovima na sljedeći način:

 1. Po osnovu radnog staža:

 • Za svake navršene 3 godine radnog staža.......1 radni dan

 1. Po osnovu složenosti poslova:

 • Za VSS .............................................4 radna dana

 • Za VŠS..............................................3 radna dana

 • Za SSS i KV sprema.........................2 radna dana

 • Za ostale niže spreme.......................1 radni dan

 1. Po osnovu zdravstvenog i socijalnog stanja :

 • roditelju-staratelju za svako dijete do 7 godina starosti djeteta...............................................1 radni dan

 • samohranom roditelju-staratelju za svako dijete do 10 godina starosti djeteta...............................................2 radna dana.


Ako broj dana godišnjeg odmora po kriterijima iz stava 1. ovog člana prelazi 30 radnih dana, radnik će koristiti godišnji odmor u trajanju od 30 radnih dana.

Odsustva sa rada


Plaćeno odsustvo

Član 33.


Radnik ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu plaće do sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini – plaćeno odsustvo u slijedećim slučajevima:

 • Sklapanje braka..........................................................................5 radnih dana

 • Rođenje djeteta .........................................................................3 radna dana

 • Teže bolesti člana uže porodice i roditelja bračnog druga........4 radna dana

 • Smrt roditelja bračnog druga......................................................3 radna dana

 • Smrt braće i sestara bračnog druga...................................... ....2 radna dana

 • Smrt člana uže porodice.............................................................5 radnih dana

 • Selidbe........................................................................................2 radna dana

 • Elementarna nesreća..................................................................5 radnih dana

 • Obrazovanje, stručno osposobljavanja i usavršavanje...............3 radna dana

 • Dobrovoljno davanje krvi.............................................................1 radni dan.


Članom uže porodice u smislu stava 1.ovog člana smatraju se : supružnici odnosno vanbračni supružnici, dijete (bračno, vanbračno, usvojeno, pastorče i dijete bez roditelja uzeto na izdržavanje), otac, majka, očuh,maćeha, usvojilac, djed i nena-baka (po ocu i majci), braća i sestre.


Član 34.


Radi zadovoljavanja vjerskih, odnosno tradicijskih potreba Centar je dužan omogućiti radniku dva dana plaćenog i dva dana neplaćenog odsustva u toku kalendarske godine.

Radnik je dužan najaviti odsustvo iz stava 1.ovog člana najkasnije 10 dana ranije, s tim što će se odsustva odobravati vodeći računa da se ne ugrozi proces rada.
Neplaćeno odsustvo


Član 35.


Direktor može radniku, na njegov pismeni zahtjev odobriti odsustvo sa rada bez naknade plaće-neplaćeno odsustvo, radi neophodnih privatnih poslova u sljedećim slučajevima:

 • Teže bolesti člana uže porodice, odnosno domaćinstva (bračni drug, djeca, roditelji, očuh, maćeha, usvojilac i osobe nad kojima radnik ima starateljstvo),

 • Liječenja, odnosno oporavka, prema preporuci ljekara,

 • Izgradnje ili popravke kuće ili stana,

 • Obrazovanja, osposobljavanja ili specijalizacije na lični trošak,

 • Učešća u društvenim, kulturnim i sportskim manifestacijama,

 • Kad radnik ima pravo na plaćeno odsustvo i isto je iskoristio u cjelosti i drugim opravdanim razlozima.

Neplaćeno odsustvo može trajati do 6 (šest) mjeseci. Za vrijeme odsustva iz prethodnog člana, prava i obaveze radnika koji se stiču na radu i na osnovu rada miruju.

Rješenje o odobravanju odsustva sa rada bez naknade plaće, sa trajanjem odsustva donosi direktor.V-ZAŠTITA RADNIKA


Član 36.


Centar je dužan omogućiti radniku da se upozna sa propisima o radu i propisima u vezi sa sigurnošću i zdravljem na radu, te ga je dužan upoznati sa organizacijom rada.

Zaštita radnika ostvarivat će se u skladu sa zakonom.

Radnik ima pravo da odbije da radi ako mu neposredno prijeti opasnost po život i zdravlje zbog toga što nisu provedene mjere predviđene propisima o sigurnosti i zdravlju na radu i drugim propisima, ako za to vrijeme nije raspoređen na druge odgovarajuće poslove.


Član 37.


Kod povreda na radu i u vezi sa radom ili oboljenja od profesionalne bolesti, Centar je dužan osigurati zdravstvenu zaštitu, odnosno snositi troškove liječenja radnika, kao i sve druge troškove u skladu sa Zakonom.


Član 38.


Prilikom zaključivanja ugovora o radu i tokom trajanja radnog odnosa, radnik je dužan obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućava ili bitno ometa u izvršavanju obaveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje lica s kojima radnik dolazi u dodir u izvršavanju ugovora o radu.

Radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova, direktor Centra može uputiti radnika na ljekarski pregled.

Troškove ljekarskog pregleda iz stava 2. ovog člana snosi Centar.


Član 39.


Direktor Centra je dužan ženu za vrijeme trudnoće, odnosno dojenja djeteta rasporediti na druge poslove ako je to u interesu njenog zdravstvenog stanja, koje je utvrdio ovlašteni ljekar.


Član 40.


Za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta žena ima pravo na porođajno odsustvo u trajanju od jedne godine neprekidno.

Po isteku prava na porođajno odsustvo, jedan od roditelja može odsustvovati sa rada pod uslovima, na način i u trajanju utvrđenom Zakonom i Kolektivnim ugovorom.Član 41.


Radniku koji je pretrpio povredu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, Centar ne može otkazati ugovor o radu za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog liječenja ili oporavka, osim ako je počinio težu povredu radne obaveze iz ugovora o radu.

U slučajevima i za vrijeme iz stava 1. ovog člana, radniku ne može prestati ugovor o radu koji je zaključen na određeno vrijeme, osim ako je počinio težu povredu radne obaveze iz ugovora o radu.


Član 42.


Radnik koji je bio privremeno spriječen za rad do šest mjeseci, a za kojeg nakon liječenja i oporavka nadležna zdravstvena ustanova ili ovlašteni ljekar utvrdi da je sposoban za rad, ima pravo da se vrati na poslove na kojima je radio prije nastupanja privremene spriječenosti za rad.

Ukoliko ne postoji mogućnost da se radnik koji je bio privremeno spriječen za rad duže od šest mjeseci vrati na poslove na kojima je radio ili na druge odgovarajuće poslove, direktor Centra ga može rasporediti na druge poslove prema njegovoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima.

Ukoliko ne postoji mogućnost raspoređivanja iz stava 2. ovog člana direktor Centra može nakon provedenih konsultacija sa Sindikatom, otkazati radniku ugovor o radu.

Radnik je dužan, najkasnije u roku od 3 dana od dana nastupanja spriječenosti za rad, pismenim putem obavijestiti Centar o privremenoj spriječenosti za rad.Član 43.


Radnici Centra, svake tri godine upućuju se na sistematski ljekarski pregled o čemu direktor Centra donosi posebnu odluku, a radi utvrđivanja radne sposobnosti.VI-PLAĆE I NAKNADE PLAĆA


Član 44.


Za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu radniku se isplaćuje plaća koja se sastoji od osnovne plaće, dijela plaće za radni učinak i uvećanja za otežane uslove rada, prekovremeni i noćni rad, te rad na neradne dane.

Dohodak odnosno neto plaća sa porezom radnika obračunava se množenjem pripadajućeg koeficijenta za obračun plaće s utvrđenom jedinstvenom osnovicom.

Najniža plaća utvrđuje se u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

Koeficijent za obračun plaće po radnim mjestima utvrđuje direktor posebnom Odlukom, a prema grupama radnih mjesta određenih po stručnoj spremi, složenosti i odgovornosti u skladu sa godišnjim finansijskim planom.
Član 45.


Ukoliko radnik ima viši stepen stručne spreme od one koje se traži za određeno radno mjesto, radniku se dodjeljuje koeficijent složenosti poslova utvrđen za to radno mjesto.


Član 46.Plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada, u periodima isplate koji ne mogu biti duži od 30 dana.

Plaće i naknade plaće se isplaćuju u novcu.

Prilikom isplate plaće Centar je dužan radniku uručiti pisani obračun plaće.

Pojedinačne plaće nisu javne.
Član 47.


Radnik ima pravo na naknadu plaće na teret Centra za period odsustvovanja sa rada iz opravdanih razloga zbog:


 1. Korištenje godišnjeg odmora, plaćenog odsustva i odsustva sa rada zbog potrebe stručnog obrazovanja, osposobljavanja ili usavršavanja i za vrijeme praznika kada radnik ne radi a koji su po zakonu neradni, u visini osnovne plaće za tekući mjesec, uvećane za minuli rad.

 2. Privremene spriječenosti za rad, povrede na radu i porođajnog odsustva u visini, trajanju i na način utvrđen posebnim zakonima i propisima.


Član 48.


Radnik ima pravo na naknadu plaće na teret nadležnog kantonalnog organa u visini, trajanju i na način utvrđen posebnim zakonima i propisima.
Pravo na povećanu plaću


Član 49.Radnik ima pravo na povećanu plaću za :

 • Prekovremeni rad 30% od bruto satnice

 • Noćni rad 30% od bruto satnice

 • Rad na dan sedmičnog odmora najmanje 20% od bruto satnice

 • Rad u dane praznika koji su po zakonu neradni 50% od bruto satnice

Dodaci se međusobno ne isključuju.
Član 50.


Radnik koji po Odluci zamjenjuje direktora, koeficijent za obračun plate uvećava se za 10%.


Povećanje plaće za godine radnog staža


Član 51.


Osnovna plaća povećava se za svaku godinu radnog staža u Centru za 0,5%, s tim da ukupno povećanje ne može biti veće od 20%.

Pod radnim stažom u smislu stava 1.ovog člana podrazumijeva se i radni staž proveden kod poslodavca u slučaju promjene poslodavca ili njegovog pravnog položaja (npr: zbog prodaje, nasljeđivanja, spajanja, pripajanja, promjene oblika društva i dr.)Nagrađivanje i stimulisanje radnika


Član 52.


Na radnim mjestima za koja ne postoje objektivizirana mjerila učinka odnosno rezultata rada, a radnik :

 • ostvaruje nadprosječne rezultate rada, ili

 • iskazuje posebnu stručnost, ekspeditivnost i ekonomičnost u radu, ili

 • uspješno i brzo rješava ili učestvuje u realiziranju značajnih projekata-poslova, ili

 • pokazuje inventivnost u vršenju svojih poslova,

direktor odnosno od njega ovlašteno lice, može samoinicijativno ili na prijedlog rukovodioca odobriti stimulaciju na osnovnu plaće od 20%.

Direktor, odnosno od njega ovlašteno lice, može samoinicijativno ili na prijedlog rukovodioca radniku , ukoliko isti ne ostvaruje prosječne rezultate rada, odnosno svojim postupcima i odnosom prema radu ne doprinosi uspješnom i kvalitetnom izvršenju poslova i radnih zadataka, umanjiti osnovnu plaću do 20%.


Član 53.


Centar može nagraditi i stimulisati radnike povodom vjerskih, nacionalnih i državnih praznika.Naknada za ishranu u toku rada


Član 54.


Radnik ima pravo na naknadu za ishranu u toku rada (topli obrok ) za dane prisustva na poslu u visini od 1% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednja tri mjeseca prema posljednjem statističkom podatku.

Naknada se isplaćuje u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.


Naknada za troškove prevoza na posao i sa posla


Član 55.Radniku kojem nije organizovan prijevoz na posao i sa posla, a čije je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta rada najmanje dva kilometra, pripada mjesečno novčana naknada za troškove prevoza u visini mjesečne karte gradskog, prigradskog ili međugradskog saobraćaja, izuzetno za radnike čija priroda posla zahtijeva korištenje gradskog prevoza radi obavljanja poslova obezbjeđuje se mjesečna gradska karta za prevoz.

U međugradski promet spadaju mjesta koja su udaljena od mjesta rada do 70 km.

U slučaju da radnik u kalendarskom mjesecu odsustvuje sa posla po bilo kom osnovu (godišnji odmor, bolovanje, suspenzija, plaćeno ili neplaćeno odsustvo i sl.) novčana naknada iz prethodnog stava obračunava se srazmjerno samo za dane prisustva na poslu.

Naknada se isplaćuje u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.Naknada na ime regresa za korištenja godišnjeg odmora


Član 56.


Radnik ima pravo na naknadu na ime regresa za korištenje godišnjeg odmora u visini od 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednja tri mjeseca prema posljednjem statističkom podatku.

Radnik ima pravo na punu naknadu ako je ostvario pravo na puni godišnji odmor u tekućoj godini.

Radnik koji nije ostvario pravo na puni godišnji odmor, pa je pripadajući broj dana godišnjeg odmora koristio u toku kalendarske godine srazmjerno vremenu provedenom na radu, ima pravo na pripadajući dio naknade.

Pripadajući dio naknade obračunava se u odnosu na zakonom utvrđeni minimum broj radnih dana godišnjeg odmora radnika.Naknada za vrijeme privremene bolesti radnika


Član 57.


Radnik ima pravo na naknadu plate za vrijeme odsustva zbog privremene spriječenosti za rad (bolovanje) za prvih 42 dana u visini 100% svoje neto plate iz prethodnog mjeseca.

Naknada plate za vrijeme odustva zbog privremene spriječenosti za rad preko 42 dana odsustva ostvaruje se u skladu sa kantonalni propisom kojim se uređuje ova oblast, s tim da se razlika do pune plate isplaćuje iz sredstava JU Centar za socijalni rad Tuzla.
Naknada plate za vrijeme porodiljskog odsustva


Član 58.


Radnik ima pravo na naknadu plate za vrijeme porodiljskog odsustva u skladu sa kantonalnim propisom kojim se uređuje ova oblast, s tim da se razlika do pune plaće isplaćuje iz sredstava JU Centar za socijalni rad Tuzla.Naknada za neprekidan rad u organima državne služne (jubilarna nagrada)


Član 59.


Radnik ima pravo na jubilarnu nagradu za neprekidan rad u organima državne službe,koja se utvrđuje prema prosječnoj neto plaći zaposlenih u Federaciji za prethodna tri mjesea prema objavljenom statističkom podatku, koja prethode mjesecu u kojem radnik stiče pravo na nagradu, i to:

 • za navršenih 5 godina u tekućoj kalendarskoj godini... 0,50 prosječne mjesečne plaće,

 • za navršenih 10 godina u tekućoj kalendarskoj godini... 1,00 prosječne mjesečne plaće,

 • za navršenih 15 godina u tekućoj kalendarskoj godini... 1,25 prosječne mjesečne plaće,

 • za navršenih 20 godina u tekućoj kalendarskoj godini... 1,50 prosječne mjesečne plaće,

 • za navršenih 25 godina u tekućoj kalendarskoj godini... 1,75 prosječne mjesečne plaće,

 • za navršenih 30 godina u tekućoj kalendarskoj godini... 2,00 prosječne mjesečne plaće,

 • za navšenih 35 godina u tekućoj kalendarskoj godini... 2,50 prosječne mjesečne plaće.


Pod neprekidnim radom podrazumijeva se rad ostvaren u organima državne službe, svih nivoa vlasti.Naknada za službena putovanja


Član 60.


Radnik ima prvo na naknadu za troškove službenog putovanja na području Bosne i Hercegovine , kao i za putovanja u inostranstvo, na koje se upućuju na izvršenje službenog zadatka.Član 61.


Pod službenim putovanjem u smislu ovog Pravilnika smatra se putovanje na području Bosne i Hercegovine odnosno inostranstvo, na koje se radnik upućuje da izvrši određeni službeni zadatak (posao).

Pod službenim putovanjem na području Bosne i Hercegovine, smatra se putovanje koje se vrši van područja Tuzlanskog kantona, a putovanje u inostranstvo podrazumijeva putovanje u stranu državu.


Član 62.


Naknada za službena putovanja obuhvataju naknadu za ishranu, naknadu za smještaj i prevozne i druge troškove predviđene ovom Odlukom.


 1. Naknada za ishranu (dnevnica)


Član 63.


Pod dnevnicom u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se naknada troškova za ishranu na službenom putovanju.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji utvrđuje se u visini od 10% od prosječne plaće ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednja tri mjeseca prema posljednjem statističkom podatku.

Dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo utvrđuje se u visini koju za svaku stranu državu utvrdi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.Član 64.


Jedna dnevnica obračunava se za svaka 24 sata provedena na službenom putovanju.

Za službeno putovanje koje traje duže od 12 sati obračunava se jedna dnevnica, a za putovanje koje traje preko 8 do 12 sati obračunava se pola dnevnice.

Ako je na službenom putovanju osigurana besplatna ishrana, pripadajuća dnevnica se umanjuje za 30%.


Član 65.


Dnevnice određene za stranu državu u koju se službeno putuje obračunavaju se od sata izlaska iz Bosne i Hercegovine , a dnevnice određene za stranu državu iz koje se dolazi obračunavaju se do sata ulaska u Bosnu i Hercegovinu.


Ako se službeno putuje u više zemalja, u odlasku se obračunava dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj počinje putovanje, a u povratku se obračunava dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj je službeno putovanje završeno.

Za svako zadržavanje odnosno proputovanje kroz stranu državu koje traje duže od 8 sati obračunava se dnevnica za tu stranu državu.


 1. Naknada za smještaj (noćenje)


Član 66.


Naknada za noćenje obračunava se u visini plaćenog hotelskog računa , osim hotela „de lux“ kategorije.

Za hotel „de lux“ kategorije izdatak za noćenje obračunava se najviše do iznosa cijene hotela „A“ kategorije odnosno hotela sa pet zvjezdica u istom mjestu.

Ako u mjestu službenog putovanja nema hotelskog smještaja ili ako se on ne koristi, pripadajuća dnevnica uvećava se za 70%.

Pod pripadajućom dnevnicom iz prethodnog stava, podrazumijeva se odgovarajuća dnevnica iz člana 64. stav 2. i 3. ovog Pravilnika.


Član 67.


Za službeno putovanje koje radnik obavlja u svojstvu člana delegacije na međunarodnim susretima i skupovima u kojima domaćin određuje uslove smještaja , troškovi smještaja obračunavaju se i na osnovu računa hotela iznad „A“ kategorije odnosno hotela sa pet zvjezdica.


 1. Naknada za troškove prevoza


Član 68.


Naknada za troškove prevoza na službenom putovanju obračunava se u visini cijene prevozne karte iz putničke tarife za prevoz sredstvom one vrste i razreda koji se mogu upotrebljavati na službenom putovanje prema putnom nalogu.Član 69.


Ako su u cijenu karte za putovanje brodom uračunati i troškovi za hranu i smještaj, dnevnica se umanjuje za 80%.

Ako su u cijenu avionske karte, zbog prekida putovanja, uračunati i troškovi za hranu i smještaj dnevnica se umanjuje za 80%.


Član 70.


Radniku koji za službene potrebe , uz prethodno odobrenje direktora koristi putnički automobil u ličnom vlasništvu, pripada naknada u visini od 20% cijene litre benzina koje koristi po pređenom kilometru na odobrenoj relaciji.


 1. Ostale vrste naknada za službena putovanja


Član 71.


Pod ostalim naknadama za izdatke koji nastanu u vezi sa službenim putovanjem u inostranstvu podrazumijevaju se izdaci koji se odnose na pribavljanje putničkih isprava, vakcinisanje, liječničke preglede, putničko-zdravstveno osiguranje, službenu poštu, takse , telefone, telefakse, e-mail, stenodaktilografske usluge i drugi izdaci u skladu sa ovim Pravilnikom.

Pravo na naknadu troškova za korištenje telefona , telefaksa ili e-mail, imaju i uposlenici na službenom putovanju u zemlji ili koji obavljaju službene poslove na terenu ako su se ta sredstva morala koristiti za službene potrebe.

Izdaci iz stava 1. i 2.ovog člana obračunavaju se prema priloženom računu.


Član 72.


Svako službeno putovanje radnika u inostranstvo i u zemlji vrši se na osnovu naloga za službeno putovanje, koji mora biti protokolisan.

Nalog za službeno putovanje radnika u inostranstvo i nalog za službeno putovanje u zemlji koje traje do dva dana potpisuje direktor.

Nalog za službeno putovanje imenovanih lica u zemlji koje traje do dva dana potpisuje predsjednik upravnog odbora .

Izuzetno, u slučaju odsustva direktora nalog za službeno putovanje iz stava 2. i 3.ovog člana može potpisati radnik koji po Odluci zamjenjuje direktora.

.


Član 73.


Na osnovu naloga za službeno putovanje može se isplatiti akontacija u visini do 80% procijenjenih troškova za predviđeno službeno putovanje.Član 74.


Izdaci za službeno putovanje u inostranstvo i u zemlji priznaju se na osnovu obračuna putnih troškova koje je radnik dužan podnijeti u roku od pet dana kada je službeno putovanje završeno.

Obračun troškova mora biti izvršen u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i u skladu sa izdatim putnim nalogom.

Uz obračun putnih troškova prilažu se nalog za službeno putovanje, dokaz o plaćenim troškovima odgovarajućeg sredstva prevoza (karta za prevoz), pismeni dokaz o kursu nacionalne valute ili dokaz o zamjeni valute, hotelski račun, kao i drugi dokazi o troškovima koji se pravdaju.

Uz obračun putnih troškova prilažu se i računi iz člana 71.ovog Pravilnika.

Ako se uz obračun putnih troškova ne priloži pismeni dokaz o kursu nacionalne valute, primjenjuje se kurs koji utvrdi Centralna banka Bosne i Hercegovine.


Član 75.

Nalog za službeno putovanje ne može se izdati radniku koji ranije obavljeno putovanje nije opravdao u roku iz člana 74. ovog Pravilnika.

Radnik koji nije opravdao putni nalog dužan je vratiti akontaciju u cjelosti.

U slučaju da radnik nije u propisanom roku opravdao putni nalog ili nije vratio akontaciju, naplata tih troškova vrši se po postupku koji je zakonom predviđen za naknadu materijalne štete radnika.


Naknada za slučaj smrti


Član 76.


U slučaju smrti radnika njegovoj porodici se isplaćuje naknada na ime troškova sahrane/ukopa u visini četiri prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednja tri mjeseca prema posljednjem statističkom podatku.

Članom uže porodice radnika smatraju se :

 • bračni ili vanbračni drug,

 • dijete (bračno, vanbračno, usvojeno, pastorče i dijete bez roditelja uzeto na izdržavanje do 18 godine života, odnosno do 26 godine starosti ako se nalazi na redovnom školovanju i nisu u radnom odnosu, a dijete nesposobno za rad bez obzira na starosnu dob),

 • roditelj (majka,otac, maćeha i usvojitelj),

 • braća i sestre bez roditelja do 18 , odnosno 26 godina starosti, ako se nalaze na redovnom školovanju i nemaju drugih prihoda već ih korisnik naknade stvarno izdržava ili je obaveza njihoog izdržavanja zakonom utvrđena, a ako su nesposobni za rad , bez obzira na starosnu dob,

 • unučad ako nemaju roditelje.

Naknada iz stava 1.ovog člana isplaćuje se i u slučaju smrti člana uže porodice radnika.

Naknada za slučaj smrti radnika, odnosno člana uže porodice isplaćuje se pod uslovom da članovi uže porodice iz stava 2.ovog člana žive u zajedničkom domaćinstvu sa radnikom.Naknada za slučaj teške bolesti i teške invalidnosti


Član 77.


U slučaju nastanka teške bolesti i teške invalidnosti radnika ili člana njegove uže porodice jednom godišnje isplaćuje mu se jednokratna novčana pomoć, u visini od dvije prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednja tri mjeseca prema posljednjem statističkom podatku.

Radniku se može, u skladu sa raspoloživim sredstvima, isplatiti dio ili ukupni troškovi liječenja teške bolesti ili teške invalidnosti u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je on platio troškove tog liječenja.

Troškovi liječenja isplaćuju se na osnovu fakture ili računa zdravstvenih ustanova u kojima je liječenje obavljeno.

Pod teškom bolesti iz stava 1. i 2.ovog člana podrazumijevaju se slijedeće bolesti: akutna tuberkoloza, maligna oboljenja, endemska nefropatija, hirurška intervencija na srcu i mozgu, sve vrste degenerativnih oboljenja centralnog nervnog sistema, infarkt (srčani i moždani), oboljenje mišićnog sistema, paraliza i druge teške bolesti određene općim aktom Federalnog ministarstva zdravstva kao i teške tjelesne povrede.

Teška bolest, odnosno teška tjelesna povreda dokazuje se na osnovu dijagnoze zdravstvene ustanove , koja ne može biti starija od tri mjeseca, kao i mišljenja zdravstvene ustanove da se radi o povredi odnosno bolesti iz prethodnog stava ovog člana.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć po osnovu teške invalidnosti ostvaruje se na utvrđeni stepen invalidnosti od najmanje 60%

Jednokratna novčana pomoć iz stava 1.ovog člana može se dodijeliti i radniku koji je operisan od bolesti koje nisu obuhvaćene odredbom stava 4.ovog člana , ukoliko je takva operacija izvršena iz zdravstvenih razloga i po preporuci ljekara.

Naknada za slučaj teške bolesti i teške invalidnosti člana uže porodice radnika isplaćuje se radniku za lica iz člana 76. stav 2. i pod uslovom iz stava 4.istog člana.


Član 78.


Naknada iz člana 76. i 77. ovog Pravilnika ostvaruje se po rješenju koje donosi direktor, a na osnovu zahtjeva radnika.


Naknada za odlazak u penziju (otpremnina)


Član 79.


Radnik ima pravo na naknadu prilikom odlaska u penziju (otpremninu) u visini od pet neto plaća koje je ostvario na svom radnom mjestu u prethodnih pet mjeseci prije odlaska u penziju, a u skladu sa finansijskim mogućnostima Centra.


Naknada po osnovu osiguranja od posljedica nesretnog slučaja ili smrti


Član 80.


Radnik ima pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja sa uključenjem rizika od prirodne smrti za vrijeme trajanja radnog odnosa.

Visina osiguranja iz prethodnog stava određuje se prema polici osiguranja od posljedica nesretnog slučaja , odnosno polici osiguranja od rizika od prirodne smrti.


Naknada za pripravnost-dežurstvo


Član 81.


Radnik koji prema rasporedu obavi pasivnu pripravnost-dežurstvo tokom mjeseca izvršiće se uvećanje plaće za 2,6% u odnosu na osnovnu plaću.

Radnik koji prema rasporedu obavi aktivnu pripravnost-dežurstvo (izlazak na teren) izvršiće se uvećanje plaće za 4% u odnosu na osnovnu plaću.

Direktor Centra će nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika donijeti Uputstvo o načinu obavljanja pasivne i aktivne pripravnosti-dežurstva.


VII-ZABRANA TAKMIČENJA RADNIKA SA POSLODAVCEM


Član 82.


Radnik ne može, bez odobrenja direktora Centra, za svoj ili tuđi račun ugovarati i obavljati poslove iz djelatnosti koju obavlja Centar.

Pod sklapanjem poslova iz prethodnog stava se smatra obavljanje poslova iz djelatnosti Centra,samostalno ili za drugo fizičko ili pravno lice.


Član 83.


Zabrana iz prethodnog člana će biti sadržana i u zaključenom Ugovoru o radu sa svakim radnikom.


Član 84.


Ukoliko se sumnja u obavljanje poslova iz člana 82. ovog Pravilnika, direktor će formirati Komisiju za svaki konkretan slučaj.


Član 85.


Komisija iz prethodnog člana će provesti dokaze, a po potrebi i uviđaj na licu mjesta, sačiniti zapisnik o danu,času, mjestu i ostalim relevantnim podacima uz obaveznu naznaku da li je radnik Centra sklopio poslove iz člana 82.ovog Pravilnika.Član 86.


Bliže uslove rada Komisije, direktor će precizirati rješenjem o imenovanju Komisije.Član 87.


Ukoliko Komisija iz člana 84.ovog Pravilnika utvrdi da je radnik sklopio poslove iz člana 82.ovog Pravilnika bez prethodnog odobrenja direktora Centra, isto će biti osnov za otkaz Ugovora o radu.

Otkaz Ugovora o radu donosi direktor.VIII-NAKNADA ŠTETE


Član 88.


Radnik koji na radu ili u vezi sa radom namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje štetu Centru, dužan je štetu nadoknaditi.


Član 89.


Postojanje štete, njenu visinu, okolnosti pod kojima je šteta nastala, uslove i način smanjenja ili oslobađanja radnika od obaveze naknade štete utvrđuje komisija koju odlukom obrazuje direktor Centra.

Komisija iz stava 1.ovog člana štetu utvrđuje saslušavanjem radnika koji je štetu prouzrokovao, svjedoka, vještaka ako za tim postoji potreba, vršenjem uviđaja na licu mjesta, te izvođenjem drugih potrebnih dokaza.

Visina štete utvrđuje se na osnovu cjenovnika ili knjigovodstvene vrijednosti oštećene stvari ili procjenom od strane komisije.


Član 90.


Ako se naknada štete ne može utvrditi u tačnom iznosu ili bi utvrđivanje njenog iznosa prouzrokovalo nesrazmjerne troškove, visinu naknade štete komisija utvrđuje u paušalnom iznosu.

Ako je prouzrokovana šteta mnogo veća od utvrđenog paušalnog iznosa naknade štete, direktor Centra može zahtijevati naknadu u visini stvarno prouzrokovane štete.


Član 91.


Na osnovu izvještaja komisije iz prethodnog člana direktor rješenjem nalaže radniku da oštećenu stvar dovede u prijašnje stanje o svom trošku ili donosi rješenje o naknadi štete kojim se utvrđuje visina štete, rok i način isplate.

Ukoliko radnik oštećenu stvar ne dovede u prijašnje stanje u određenom roku, donosi se rješenje o naknadi štete.

Po molbi radnika, zavisno od visine štete može se dopustiti plaćanje u ratama, što se utvrđuje rješenjem.


Član 92.


Prije donošenja rješenja o naknadi štete radnik se mora saslušati, a ukoliko to nije moguće može se pismeno izjasniti.

Radniku se mora omogućiti da se pismeno izjasni o izvještaju komisije.

Protiv rješenja iz stava 1.prethodnog člana može se izjaviti žalba Upravnom odboru Centra.

Rješenje po žalbi je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.


Član 93.


Ako je šteta nastala postupanjem radnika po nalogu direktora ili drugog ovlaštenog lica, te ako ga je radnik prethodno pismeno upozorio da će izvršenjem naloga nastati ili bi mogla nastati šteta, radnik se u potpunosti oslobađa naknade štete.

Iz opravdanih razloga na zahtjev radnika može se djelimično ili u potpunosti osloboditi naknada štete.


Član 94.


Ako radnik pretrpi štetu na radu ili u vezi sa radom, Centar je dužan radniku nadoknaditi štetu po općim propisima obligacionog prava.

Direktor Centra dužan je po zahtjevu radnika za naknadu štete iz stava 1.ovog člana odlučiti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva ili se u istom roku sporazumjeti sa radnikom o naknadi štete.Član 95.


Radnik koji na radu ili u vezi sa radom namjerno ili zbog krajnje nepažnje prouzrokuje štetu trećem licu, a štetu je nadoknadio Centar, dužan je Centru nadoknaditi iznos naknade isplaćene trećem licu.
Član 96.


Odredbe članova od 88.-95. ovog Pravilnika primjenjuju se i na direktora Centra, a tim što komisiju u ovom slučaju formira Upravni odbor Centra.


Član 97.


Ako direktor Centra ili radnik odbije da nadoknadi štetu utvrđenu rješenjem iz člana 91. i 92. ovog Pravilnika , postupak se pokreće pred nadležnim sudom.IX-PRESTANAK I OTKAZ UGOVORA O RADUPrestanak Ugovora u radu


Član 98.


Ugovor o radu prestaje u skladu sa Zakonom o radu i ovim Pravilnikom.


Otkaz Ugovora o radu


Član 99.


Centar može otkazati radniku ugovor o radu, uz propisan otkazni rok:

a) ako je takav otkaz opravdan iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga, ili

b) radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa.Otkaz Ugovora iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga


Član 100.


U slučaju otkazivanja Ugovora iz člana 99. tačka 1. Centar je dužan sačiniti analizu i utvrditi naročito: razloge otkazivanja Ugovora, broj i kategoriju radnika predviđenih za otkaz, mjere pomoću kojih bi se izbjegli sve otkazi ili neki otkazi (ponuda drugog radnog mjesta u Centru, prekvalifikacija, kraće radno vrijeme i sl.), mjere kojima bi se pružila mogućnost da nađu zaposlenje kod drugog poslodavca.

Akt iz stava 1.ovog člana donosi Upravni odbor.


Član 101.


O otkazivanju Ugovora o radu iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga, obavezno se provode konsultacije sa Vijećem radnika (Sindikatom).

Otkazni rok iznosi 30 dana, računajući od dana kada je Upravni odbor poimenično utvrdio radnike kojima će se otkazati Ugovor o radu.

Otkaz Ugovora zbog nemogućnosti izvršavanja obaveza iz radnog odnosaČlan 102.


Centar će otkazati Ugovor o radu zaključen na određeno ili neodređeno vrijeme radniku koji nema stručno znanje za obavljanje poslova za koje je zaključio Ugovor o radu.Član 103.


Ukoliko postoji sumnja za obavljanje poslova iz prethodnog člana, direktor će formirati Komisiju koja će utvrditi postupak i način ocjene rada radnika.Član 104.


Ukoliko Komisija ocjeni da radnik nema stručno znanje, svoje rješenje dostavlja direktoru.

Na osnovu tog rješenja, direktor otkazuje Ugovor o radu.Član 105.


Centar može otkazati ugovor o radu radniku, bez poštivanja otkaznog roka, u slučaju da je radnik odgovoran za težu povredu radnih obaveza iz ugovora o radu.

U slučaju lakših povreda radnih obaveza iz ugovora o radu, ugovor o radu se ne može otkazati bez prethodnog pisanog upozorenja radniku.

Pisano upozorenje iz stava 2. ovog člana sadrži opis povrede radne obaveze za koje se radnik smatra odgovornim i izjavu o namjeri da se otkaže ugovor o radu bez davanja predviđenog otkaznog roka za slučaj da se prijestup ponovi u roku od šest mjeseci nakon izdavanja pisanog upozorenja Centra.Član 106.


U slučajevima iz člana 82. ovog Pravilnika, ugovor o radu može se otkazati u roku od 60 dana od dana saznanja za činjenicu zbog koje se daje otkaz, ali najduže u roku od jedne godine od dana učinjene povrede.Član 107.


Otkazni rok se utvrđuje u trajanju od 7 dana u slučaju da radnik otkazuje Ugovor o radu, a 14 dana u slučaju da Centar otkazuje Ugovor o radu.

Radnik i Centar se mogu dogovoriti da otkazni rok bude u dužem trajanju, ali ne duži od jednog mjeseca.
Otkaz s ponudom izmijenjenog Ugovora o raduČlan 108.


Odredbe Zakona o radu koje se odnose na otkaz, primjenjuju se i u slučaju kada Centar otkaže ugovor i istovremeno ponudi radniku zaključivanje Ugovora o radu pod izmijenjenim uslovima.

Ako radnik prihvati ponudu Centra iz stava 1.ovog člana, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava dopuštenost takve izmjene ugovora.


Član 109.


Radniku u toku trajanja radnog odnosa, će biti ponuđeno drugo radno mjesto koje odgovara stepenu stručne spreme određenog zanimanja, znanja i sposobnostima koje ima, ukoliko to zahtijeva proces i organizacija rada.

Pod potrebom procesa i organizacije rada podrazumijeva se naročito:

 • uvođenje nove ili usavršavanje postojeće organizacije rada,

 • ukidanje poslova koje radnik obavlja ili smanjenje njihovog obima,

 • proširenje illi promjena djelatnosti,

 • popune ili promjena djelatnosti,

 • popune upražnjenog radnog mjesta zbog povećanja obima posla u Centru,

 • i u drugim opravdanim slučajevima po ocjeni direktora.

Radniku koji odbije da pristupi zaključivanju novog Ugovora o radu, otkazuje se ranije zaključeni Ugovor o radu uz otkazni rok od 14 dana.Član 110.


Neizvršavanje obaveza iz ovog Pravilnika i Ugovora o radu predstavlja kršenje obaveza iz radnog odnosa za koje se radniku uručuje pismeno upozorenje ili otkazuje Ugovor o radu.Član 111.


U slučaju kršenja obaveza iz radnog odnosa radnik može biti odgovoran za lakšu povredu radnih obaveza ili težu povredu radnih obaveza.Član 112.


Lakše povrede radnih obaveza:

 1. nedolazak na posao u određeno vrijeme ili odlazak sa posla prije kraja radnog vremena,

 2. nepažljivo i neuredno čuvanje dokumenata i podataka,

 3. neopravdano odsustvo sa posla u trajanju od jednog dana u jednom mjesecu,

 4. izazivanje svađe i narušavanje međuljudskih odnosa,

 5. nekorektno i nepristojno ponašanje prema kolegama, radnicima ili korisnicima usluga,

 6. neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje radnih zadataka bez težih posljedica,

 7. ne preduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za obezbjeđenje objekata, lica i povjerenih sredstava i stvari, ukoliko nije nastupila teža posljedica,

 8. i druge lakše povrede radnih obaveza utvrđene drugim općim aktima Centra.
Član 113.


Teže povrede radnih obaveza su :

 1. neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje radnih zadataka sa težim posljedicama,

 2. izbjegavanje obaveza vezanih za usavršavanje,

 3. neovlašteno korištenje sredstava povjerenih radi izvršavanja radnih zadataka,

 4. vršenje aktivnosti koje nisu u skladu sa interesima Centra ili bez prethodnog odobrenja direktora,

 5. ponašanje koje onemogućava, ometa ili otežava drugima izvršavanje radnih zadataka,

 6. ponašanje koje ugrožava ugled Centra,

 7. krivotvorenje ličnih i službenih isprava,

 8. nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za obezbjeđenje objekata, lica i povjerenih lica i stvari,

 9. nepružanje pomoći drugom radniku-kolegi koji traži pomoć kada mu je pomoć neophodna za izvršavanje njegovih radnih zadataka,

 10. činjenje ili nečinjenje koje vodi otkrivaju tajnih podataka,

 11. samovoljno napuštanje mjesta čuvanja određenog objekta,

 12. dolazak na posao u pijanom stanju ili pod uticajem alkohola i dolazak na posao pod uticajem narkotika ili opijata ili korištenje narkotika ili opijata za vrijeme radnog vremena ili konzumiranje alkohola u toku radnog vremena,

 13. sprečavanje, izbjegavanje, ometanje ili na drugi način odgađanje provođenja internih ili disciplinskih postupaka,

 14. davanje netačnih podataka koji utiču na donošenje odluka nadležnih organa ili izazivaju druge štetne posljedice,

 15. neopravdano odsustvo sa posla u trajanju od tri uzastopna radna dana ili od ukupno pet radnih dana u toku jedne kalendarske godine,

 16. zloupotreba bolovanja,

 17. upotreba sile ili nošenje oružja bez dozvole na radnom mjestu,

 18. zloupotreba službenog položaja,

 19. odbijanje izvršavanja naredbi izdatih u svrhu izvršavanja službenih zadataka,

 20. vrijeđanje radnika- kolega na osnovu : rase, boje kože, spola, jezika, religije, političkog ili drugog opredjeljenja, nacionalnog illi socijalnog porijekla ili po bilo kojem drugom osnovu,

 21. i druge teže povrede radnih obaveza utvrđene drugim općim aktima Centra.
Član 114.


Za povredu radnih obaveza Centar može otkazati Ugovor o radu sa radnikom, bez obaveze poštivanja otkaznog roka.Član 115.


Ako Centar otkazuje Ugovor o radu radniku zbog kršenja radne obaveze, obavezan je omogućiti radniku da se izjasni o elementima odgovornosti koja mu se stavlja na teret.


Član 116.


U slučaju povrede radnih obaveza iz čl.112. ovog Pravilnika direktor radniku uručuje pismeno upozorenje ukoliko je radnik lakšu povredu počinio prvi put.

Pismeno upozorenje sadrži opis povrede radne obaveze za koje se radnik smatra odgovornim i izjavu o namjeri da se otkaže Ugovor o radu bez davanja prethodnog otkaznog roka za slučaj da se takav prestup ponovi u roku od 6 mjeseci nakon izdavanja pismenog upozorenja.

Ukoliko radnik nakon pismenog upozorenja učini lakšu povredu radnih obaveza , direktor otkazuje Ugovor o radu.

U slučaju lakših povreda radnih obaveza Ugovor o radu se ne može otkazati bez prethodnog pismenog upozorenja radnika, a koje donosi direktor.Član 117.


O disciplinskoj odgovornosti radnika za učinjenu težu povredu radne obaveze za koju se otkazuje Ugovor o radu, odlučuje Disciplinska komisija.Član 118.


Postupak utvrđivanja odgovornosti radnika kojem se otkazuje Ugovor o radu zbog teže povrede radne obaveze vodi Disciplinska komisija.


Član 119.


Prijavu o povredi radne obaveze može podnijeti svaki radnik.

Prijava mora biti dostavljena u pisanom obliku, obrazložena i potpisana, uz navođenje imena svjedoka , ako ih ima, original ili kopije drugih materijalnih dokaza i sl.


Član 120.


Po prijemu prijave sa prilozima, iz prethodnog člana , direktor će razmotriti prijavu sa priloženim dokazima, uz mogućnost izvođenja drugih dokaza, radi ispitivanja osnovanosti prijave.

Ukoliko, nakon provedenih radnji iz prethodnog stava ovog člana ocijeni da je prijava osnovana, radnik se, u roku od 5 dana od dana podnošenja prijave, poziva da se izjasni o navodima prijave koja mu je stavljena na teret.

Ukoliko se ocijeni da je prijava neosnovana, istu će odbaciti, o čemu će obavijestiti podnosioca prijave.


Član 121.


Disciplinsku komisiju čini predsjednik i dva člana , a imenuje je Upravni odbor Centra.

U Disciplinsku komisiju ne može biti imenovan direktor Centra.

Disciplinska komisija donosi odluke većinom glasova.Član 122.


Radniku se obavezno dostavlja zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka i poziv za raspravu pred Disciplinskom komisijom.

O pokretanju postupka pred Disciplinskom komisijom obavještava se i Sindikat.

U toku postupka pred Disciplinskom komisijom obavezno se razmatra i mišljenje Sindikata, ako je dostavljeno.Član 123.


Postupak pred Disciplinskom komisijom je javan.

Radnik mora biti saslušan pred Disciplinskom komisijom, osim ako se bez opravdanih razloga ne odazove na uredno dostavljen poziv, i ne može mu se uskratiti odbrana.

Na zahtjev radnika, odnosno uz pristanak radnika, u disciplinskom postupku može ga zastupati Sindikat.

Ako je to neophodno , Disciplinska komisija , odnosno radnik kojeg ona ovlasti dužan je provesti postupak radi utvrđivanja okolnosti i činjenica u vezi sa povredom radne obaveze.

Nakon provedenog postupka Disciplinska komisija svojom odlukom proglašava radnika odgovornim za učinjenu težu povredu radne obaveze i izriče mu otkaz Ugovora o radu ili obustavlja postupak protiv njega, o čemu se obavještava podnosilac prijave.


Član 124.


O saslušanju radnika i o provođenju drugih dokaza u postupku, kao i o raspravi pred Disciplinskom komisijom vodi se zapisnik.

Zapisnik se sastavlja i o vijećanju i o glasanju.

Ako Disciplinska komisija utvrdi da u radnji kojom je izvršena povreda radne obaveze ima elemenata krivičnog djela, privrednog prestupa ili prekršaja, dužna je da o tome izvijesti nadležni državni organ radi pokretanja odgovarajućeg postupka.Član 125.


Odluka o utvrđivanju odgovornosti, izrečenoj mjeri s obrazloženjem i uputstvom o pravu na prigovor, dostavlja se radniku i podnosiocu prijave u pismenoj formi.


Član 126.


Protiv prvostepene odluke radnik, odnosno podnosilac prijave za pokretanje postupka, može izjaviti prigovor Upravnom odboru Centra u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke.Član 127.


Protiv odluke Upravnog odbora Centra donesene u drugom stepenu, radnik, može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom u roku od jedne godine od dana dostavljanja odluke.

Ako Upravni odbor ne donese odluku o prigovoru u roku od 30 dana, može se pokrenuti postupak pred nadležnim sudom, u roku od jedne godine po isteku roka od 30 dana.


Član 128.


O izrečenim disciplinskim mjerama obavezno se vodi evidencija.


Član 129.

Radnik koji je sa Centrom zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a kojem poslodavaca otkazuje ugovor o radu nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada, osim ako se ugovor otkazuje zbog kršenja obaveze iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu od strane radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje u zavisnosti od dužine prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa sa Centrom.
X-OSTVARIVANJE PRAVA I OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSAČlan 130.


Radnik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo iz radnog odnosa može tražiti ostvarivanje tog prava.

Zahtjev za ostvarivanje prava radnik podnosi u roku od 30 dana od dana kada mu je povrijeđeno neko pravo iz radnog odnosa.

Član 131.


Zahtjev se podnosi direktoru kao prvostepenom organu.

Ukoliko je radnik nezadovoljan odlukom direktora ili mu direktor nije odgovorio na zahtjev u roku od 30 dana od dana predaje zahtjeva radnik ima pravo obratiti se Upravnom odboru.


Član 132.


Po zahtjevu radnika, Upravni odbor će odlučiti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Radniku, kome odluka Upravnog odbora bude uručena u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, rok za ostvarivanje sudske zaštite je 90 dana i teče od dana prijema odluke.

Ukoliko radnik ne dobije odluku Upravnog odbora u roku iz stava 2.ovog člana rok za ostvarivanje sudske zaštite teče od prvog dana po proteku roka od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.XI – POSEBNE ODREDBE


Privremeni i povremeni poslovi


Član 133 .


Ukoliko potreba procesa rada to zahtijeva, Centar može pod uslovima utvrđenim zakonom angažovati lica za obavljanje privremenih odnosno povremenih poslova.

O potrebi angažovanja lica za vršenje privremenih odnosno povremenih poslova odlučuje direktor.

Za obavljanje privremenih odnosno povremenih poslova zaključuje se ugovor u obavljanju privremenih i povremenih poslova u pisanoj formi koji sadrži vrstu, način, rok izvršenja poslova i iznos naknade za izvršeni posao.

Privremeni i povremeni poslovi ne predstavljaju poslove za koje se zaključuje ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, sa punim ili nepunim radnim vremenom i ne mogu trajati duže od 60 dana u toku kalendarske godine.XII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTAČlan 134.


Unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta uređuje se: unutrašnja organizacija, sistematizacija radnih mjesta unutar službi, uslove koje treba da ispunjavaju radnici za obavljanje poslova radnog mjesta u pogledu vrste i stepena stručne spreme, radnog iskustva, broj potrebnih izvršilaca, položeni ispiti, edukacije, opis poslova radnog mjesta, rukovođenje i druga pitanja u vezi sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla.

Član 135.


Unutrašnja organizacija rada, sistematizacija radnih mjesta i broj potrebnih izvršilaca utvrđuje se u skladu sa tekućim i perspektivnim potrebama razvoja Centra, kao i ciljevima i interesima radnika, imajući u obzir potrebe usavršavanja, organizacije rada, potpunijeg korištenja radnih mogućnosti i radnog vremena, naučnih metoda i savremenih organizacionih i drugih dostignuća, cjelishodnijeg i racionalnijeg korištenja uslova rada.
Član 136.


Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom, radnik koji zaključuje Ugovor o radu mora ispunjavati i posebne uslove utvrđene za svako radno mjesto, a koji su predviđeni u tabelarnom dijelu ovog Pravilnika.

Kao posebni uslovi za zaključivanje Ugovora o radu utvrđuju se:

-vrsta stručne spreme,

-stepen stručne spreme,

-radno iskustvo,

-posebna znanja i ispiti

-probni rad.


Član 137.


Obavljanje djelatnosti organizacijskih jedinica osigurava se na način da svaki radnik obavlja poslove određenog radnog mjesta.

Pod radnim mjestom podrazumijeva se skup istih ili srodnih poslova i zadataka u okviru djelatnosti Centra koje kao stalan sadržaj rada može u radnom vremenu obaviti jedan ili više radnika određene vrste i stepena stručne spreme, radnog iskustva i drugih znanja, odnosno, radnih sposobnosti.

Radno mjesto ima svoj naziv i svrstava se po srodnosti u određene organizacione jedinice.


Član 138.


Pod stručnom spremom podrazumijeva se vrsta škole, fakulteta (zvanje, smjer) čijim je završavanjem radnik stekao odgovarajući stepen stručnog obrazovanja.


Član 139.


Pod stepenom stručne spreme podrazumijeva se stepen stručnog obrazovanja koji je radnik stekao završavanjem odgovarajuće škole, odnosno, fakulteta u skladu sa zakonom (NK, PK, VKV, SSS, VŠS, VSS).


Član 140.


Radno iskustvo kao poseban uslov za obavljanje određenih poslova i zadataka radnog mjesta je ono radno iskustvo koje je stečeno u stepenu stručne spreme koja se traži za određeno radno mjesto kao i u periodu pripravničkog ili stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Radno iskustvo, kao poseban uslov za zaključivanje ugovora o radu, utvrđuje se u trajanju od 6 mjeseci do 3 godine.


Član 141.


Za radno mjesto za koje je kao uslov predviđeno radno iskustvo, može se utvrditi, kao poseban uslov, probni rad.

U smislu odredaba prethodnog stava ovog člana probni rad traje:

- za VSS 6 mjeseci,

- za VŠS I VKV 4 mjeseca,

- za SSS i KV 3 mjeseca,

- za PK i NK 2 mjeseca.Član 142.


Posebna znanja i ispiti, kao poseban uslov za obavljanje poslova i radnih zadataka radnog mjesta, predstavljaju određena znanja i samostalnost u radu, organizacione sposobnosti ili posebno završeni dopunski oblici obrazovanja kao što su kursevi, poznavanje stranog jezika, poznavanje rada na računaru, odnosno, posebno položeni stručni ispiti.


Član 143.


Stručni ispit se utvrđuje kao uslov za samostalno obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta ako to zahtijevaju potrebe procesa rada ili kada je obaveza postojanja stručnog ispita propisana Zakonom.Član 144.


Za radna mjesta na kojima se poslovi i zadaci obavljaju na terenu, može se kao uslov za zasnivanje radnog odnosa utvrditi vozački ispit za upravljanje motornim vozilom (“B” kategorije).


Član 145.


Za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta utvrđuje se samo jedan odgovarajući stepen stručne spreme, ali ako se radi o radnim mjestima čije obavljanje poslova i zadataka mogu uspješno i stručno da vrše lica različitog stepena stručne spreme, mogu se predvidjeti alternativno dvije stručne spreme.

Kada je za određena radna mjesta stepen stručne spreme određen alternativno, prilikom zasnivanja radnog odnosa ili raspoređivanja radnika, prednost ima lice sa višim stepenom stručne spreme.

Član 146.


Radnik se raspoređuje na odgovarajuće radno mjesto prema svojoj stručnoj spremi i prema radnoj sposobnosti stečenoj radom na istom ili sličnom radnom mjestu.

Ako iste poslove u okviru radnog mjesta vrši više radnika, raspoređivanje na pojedine izvršioce vrši njihov neposredni rukovodilac.


Član 147.


Pored poslova propisanih u sistematizaciji, u opisu poslova svakog radnika, predviđa se da vrši i druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi sa kojom je zaključio Ugovor o radu, radnom iskustvu i sposobnostima, a po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora.Sistematizacija radnih mjestaČlan 148.


Nazivi sistematizovanih radnih mjesta u Centru po složenosti poslova i stepena stručne spreme su:


A Radna mjesta sa VII stepenom stručne spreme (VSS):

- direktor

- pomoćnik direktora

- rukovodilac Službe

- psiholog,

- pedagog,

- pedagog-psiholog,

- pravnik,

- sociolog

- defektolog

- socijalni radnik

- ekonomista

- savjetnik-sistemski praktičar,

- sistemski psihoterapeut
B Radna mjesta sa VI stepenom stručne spreme (VŠS)


- rukovodilac službe

- referent za pravne posloveC Radna mjesta sa V, IV i III stepenom stručne spreme (VKV, SSS, KV)

- službenik obračuna plaća

- administrativni službenik

- operator za unos podataka

- upravni službenik

- računarski tehničar

- arhivar

- službenik protokola

- vozač putničkog automobilaD Ostala radna mjesta – niža stručna sprema (PK i OŠ)

- daktilograf

- čistačica prostorija


Sva radna mjesta sa opisom poslova data su u Šematskom prikazu sistematizacije radnih mjesta (Prilog I) i Tabelarnom pregledu sistematizacije radnih mjesta (Prilog II) koji čine sastavni dio ovog Pravilnika.

Unutrašnja organizacija Centra


Član 149.


Centar svoju djelatnost obavlja preko osnovnih organizacionih jedinica – Službi.


Centar se sastoji od sljedećih Službi:


I Služba socijalne zaštite i starateljstva

II Služba finansijsko-računovodstvenih poslova

III Služba pravnih i opštih poslova

IV Porodično savjetovalište


Član 150.


U Službi socijalne zaštite obavljaju se svi poslovi iz domena planiranja razvoja i ostvarivanja svih vidova socijalne zaštite, dječije i porodične zaštite, vrši stručna obrada zahtjeva po pravima iz ove oblasti i rješava u prvom stepenu, obavljaju svi poslovi po pitanju starateljstva, civilnih žrtava rata, kao i drugi poslovi socijalne zaštite utvrđenih zakonom.


Službu socijalne zaštite čine:


- rukovodilac Službe

- psiholog,

- pedagog,

- pedagog-psiholog,

- pravnik,

- sociolog

- defektolog,

- stručni saradnik za socijalnu zaštitu-socijalni radnik

- referent za pravne poslove

- administrativni službenikČlan 151.


Služba finansijsko-računovodstvenih poslova obavlja sve uobičajene poslove neophodne za poslovanje Centra u ovoj oblasti, te obezbjeđuje finansijsko poslovanje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. U Službi se obavljaju poslovi evidencije novčanih pomoći i naknada, mjesečne promjene, izrada mjesečnih trebovanja sredstava iz resornog Ministarstva TK, vrše se usklađivanja mjesečnih isplata, izrada izvještaja i informacija o pravima korisnika i izrada mjesečnih izvještaja o utrošku finansijskih sredstava prema osnivaču.


Službu finansijsko-računovodstvenih poslova čine:

- rukovodilac Službe

- ekonomista

- pravnik

- službenik obračuna plaća

- operator za unos podataka


Član 152.


U Službi pravnih i opštih poslova obavljaju se svi pravni i opšti poslovi, organizuje rad svih ostalih Službi u skladu sa mogućnostima Centra i potrebama korisnika. Takođe se obezbjeđuje zaštita i održavanje zgrade u kojoj se odvija djelatnost, kao i cjelokupne imovine Centra, što podrazumijeva i održavanje higijene.

Služba obavlja i organizuje i druge poslove u skladu sa potrebama i interesima Centra kao i zahtjevima Upravnog odbora i osnivača.


Službu pravnih i opštih poslova čine:

- rukovodilac Službe

- pravnik

- računarski tehničar

- upravni službenik

- službenik protokola

- arhivar

- vozač putničkog automobila

- daktilograf

- čistačica prostorija


Član 153.


Porodično savjetovalište pruža pomoć u savladavanju poteškoća, stvaranju uslova za očuvanje i razvoj ličnih mogućnosti, te odgovornijeg odnosa pojedinca prema samom sebi, porodici i društvu, kao i sticanje znanja i vještina koje pozitivno utiču na odnose među partnerima i odnose unutar porodice.


Porodično savjetovalište čine:

- savjetnik – sistemski praktičar

- sistemski psihoterapeut.”
Stručni timovi u Centru


Član 154.


U cilju stručnijeg i uspješnijeg obavljanja složenijih poslova grupisanih po srodnosti, vrsti i njihovoj povezanosti u Centru se formiraju stručni timovi.Član 155.


U smislu prethodnog člana, u Centru se formiraju slijedeći stručni timovi:


Stručni tim za zaštitu djece

Stručni tim za zaštitu djece ometene u psihičkom i fizičkom razvoju i delikventne djece i omladine

Stručni tim za zaštitu poslovno nesposobnih, starih i drugih lica.Član 156.


Stručni tim za zaštitu djece daje mišljenje i prijedloge za sljedeće poslove:


-starateljstva,

-smještaja u porodice i ustanove socijalne zaštite,

-popisa i zaštite imovine,

-usvojenja,

-posredovanja kod nesređenih odnosa u porodici,

-posredovanja u postupku prije razvoda braka,

-povjeravanja djece prije razvoda braka,održavanja ličnih odnosa i neposrednih kontakata djece i roditelja i izdržavanja djece,

-obrada maloljetnika pri sklapanju braka,

-raspolaganja imovinom.


Član 157.


Stručni tim za zaštitu djece sačinjavaju:


-pravnik,

-pedagog-psiholog ili pedagog ili psiholog,

-sociolog,

-socijalni radnik po području ili zaduženju.


Koordinator tima je socijalni radnik.


Član 158.


Stručni tim za zaštitu djece ometene u psihičkom i fizičkom razvoju i delikventne djece i omladine daje mišljenje i prijedloge za slijedeće poslove:


-smještaja u škole, zavode i porodice,

-smještaja u vaspitne ustanove,

-obrada i smještaj u VPD i maloljetnički zatvor,

-radi na provođenju mjera pojačanog nadzora i upućuje u odgojni centar,

-rad po izlasku iz ustanova.


Član 159.


Stručni tim iz prethodnog člana sačinjavaju:


-defektolog,

-pedagog-psiholog ili pedagog ili psiholog,

-pravnik,

-sociolog,

-socijalni radnik po području ili zaduženju.


Koordinator tima je defektolog ili socijalni radnik.
Član 160.


Stručni tim za zaštitu poslovno nesposobnih, starih i drugih lica daje mišljenje i prijedloge za sljedeće poslove:

- pokretanje postupka za oduzimanje poslovne sposobnosti,

- postavljanje staraoca,

- zaštita imovine poslovno nesposobnih lica,

- smještaj u porodicu i ustanove socijalne zaštite,

- rad sa alkoholičarima, narkomanima i dr.,

- ostvarivanje prava na materijalnu pomoć, rješavanje stambenih potreba,

- pomoć za sahranu i dr.


Član 161.


Stručni tim iz prethodnog člana sačinjavaju:


-pravnik,

-socijalni radnik po zaduženju,

-pedagog-psiholog ili psiholog,

-sociolog,

-spoljni saradnik po potrebi.


Koordinator tima je socijalni radnik ili sociolog.Član 162.


Prema ukazanoj potrebi u Stručne timove se mogu angažovati spoljni saradnici određenog zanimanja u određenom predmetu o kojem daju mišljenje.Član 163.


Stručne timove imenuje rješenjem direktor Centra.

Rukovođenje poslovimaČlan 164.


Radom Centra rukovodi direktor Centra.

Radom Službi iz člana 149. stav 2. ovog Pravilnika rukovode rukovodioci Službi.

Rukovodilac objedinjava i usmjerava rad Službe, odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno, odnosno, kvalitetno vršenje poslova iz djelokruga Službe kojom rukovodi, pruža izvršiocima potrebnu stručnu pomoć i vrši najsloženije poslove i zadatke iz djelokruga Službe kojom rukovodi.


Član 165.


Rukovodilac Službe za rad Službe kojom rukovodi odgovara direktoru Centra.

Rukovodioce Službe imenuje direktor na prijedlog Stručnog savjeta Centra.Sistematizacija radnih mjesta sa opisima poslova


Član 166.


Opisi poslova za direktora i pomoćnika direktora:


1. DIREKTOR


Obavlja poslove i zadatke u skladu sa zakonom i Pravilima Centra.


Stručna sprema: - VSS / VII stepen stručne spreme ili visoko

obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa

bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240

ECTS bodova iz oblasti:socijalnog rada, socijalne

pedagogije, prava, psihologije, defektologije i

sociologije ili završen drugi fakultet društvenog smjera

pod uvjetom da u oblasti socijalne zaštite ima

najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim

poslovima.

Posebni uslovi: - da posjeduje organizacione sposobnosti

Radno iskustvo - najmanje tri godine radnog iskustva

Broj izvršilaca: - 1 (jedan)
2. POMOĆNIK DIREKTORA


Opis poslova:


- izrađuje Informacije o pojedinačnim problemima iz djelokruga rada Centra,

- izrađuje godišnji program rada Centra i druge vrste planova i programa u ovoj oblasti, kao i godišnje i periodične izvještaje o radu Centra,

- izučava i analizira uzroke posljedica pojava koje određene kategorije građana dovode u stanje socijalne potrebe,

- sarađuje sa nevladinim sektorom i udruženjima građana sa područja Općine Tuzla,

- predlaže mjere uključenja invalidnih osoba u društvenu zajednicu kao i njihov status i zaštitu po međunarodnim konvencijama i važećim zakonima koji regulišu ovu oblast,

- po potrebi učestvuje u radu stručnih timova,

- obavlja i druge poslove po nalogu direktora Centra,

- za svoj rad odgovoran je direktoru Centra.
Stručna sprema: -VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje

prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog studiranja koji

se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova iz oblasti :

socijalnog rada, socijalne pedagogije, prava, psihologije,

defektologije i sociologije ili završen drugi fakultet

društvenog smjera


Posebni uslovi: - poznavanje rada na računaru

Radno iskustvo: - tri godine radnog iskustva nakon završene visoke

stručne spreme

Broj izvršilaca: -1 (jedan)a) Služba socijalne zaštite i starateljstva


Član 167.


Opisi poslova u Službi socijalne zaštite i starateljstva Centra za socijalni rad Tuzla


3.1. RUKOVODILAC SLUŽBE


Opis poslova:

-rukovodi radom Službe,

-priprema planove i programe socijalne zaštite stanovništva, planira mjere i aktivnosti u vezi sa vođenjem poslova starateljstva nad djecom bez roditeljskog staranja i lica lišenih poslovne sposobnosti,

-predlaže mjere radi unapređenja socijalne zaštite i starateljstva,

-predlaže i izrađuje godišnji program rada Službe koji je sastavni dio programa rada Centra,

-izrađuje godišnji izvještaj Službe sa prijedlogom mjera u cilju poboljšanja rada i što

efikasnijeg funkcionisanja Službe kojom rukovodi,

-predlaže organizaciju Službe po referatima,

-daje upute i naloge referentima po pojedinim predmetima,

-svakodnevno prati i kontroliše rad radnika u Službi,

-odgovara za efikasno i kvalitetno izvršavanje svih poslova u Službi,

-obavlja i druge poslove po nalogu direktora,

-za svoj rad odgovoran je direktoru Centra.


Stručna sprema: - VSS /VII stepen stručne spreme ili visoko

obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog

sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240

ECTS bodova iz oblasti socijalnog rada ili prava ili

VŠS/VI stepen stručne spreme - Pravni fakultet I

stepen, odnosno Viša upravna škola

Posebni uslovi: - poznavanje rada na računaru

Radno iskustvo: - 3 godine

Broj izvršilaca: -1 (jedan)4.2. PSIHOLOG


Opis poslova:


- vrši procjenu intelektualnih sposobnosti, kao i procjenu mentalnog propadanja kod

razvrstvanja djece i omladine ometene u psiho-fizičkom razvoju,

- psihološko savjetovanje s pojedincem, porodicoom i grupom,

- vrši obradu maloljetnika za pravosudne organe,

- radi na poslovima u postupku usvojenja i stavljanja pod starateljstvo,

- radi sa djecom i roditeljima u slučajevima razvoda braka, izmjene presude o

povjeravanju djece usljed nesređenih porodičnih odnosa ili zanemarivanja djece,

- učestvuje u timskim obradama maloljetnika,

- sarađuje sa školama, vaspitnim, zdravstvenim i socijalnim ustanovama i drugim

organizacijama i zajednicama,

- radi na prihvatanju maloljetnika iz VP domova i sa izdržavanja kazne maloljetničkog

zatvora, te na pomoći oko uključivanja u u normalne tokove života i rada,

- radi na obradi maloljetničkih brakova,

- vodi pojačan nadzor nad maloljetnicima kojima je sud izrekao mjeru pojačanog

nadzora,

- prisustvuje raspravi u krivičnom postupku prema maloljetnicima,

- po potrebi, vrši prihvat maloljetnika pronađenih u skitnji i u saradnji sa drugim

radnicima Centra preduzima mjere za njihovo zbrinjavanje, popraćaj ili

preuzimanje,

- radi na uključivanju djece i omladine sa posebnim potrebama u ustanove na školovanje i rehabilitaciju i vrši popraćaj,

- vrši smještaj lica sa posebnim potrebama u odgovarajuće ustanove,

- radi sa maloljetnicima u prekršajnom postupku,

- radi na kontaktnom i trijažnom ispitivanju maloljetnika i odraslih,

- radi sa maloljetnicima i socijalno neadaptiranim licima,

- radi na procjeni ličnosti kod smještaja u porodice i domove,

- radi na skraćenom ispitivanju i procjeni ličnosti kod povjeravanja djece u

brakorazvodnim sporovima,

- sarađuje sa zdravstvenim, socijalnim i vaspitnim organizacijama, ustanovama i

zajednicama,

- radi na otkrivanju ovisnika od alkohola i drugih opojnih droga preduzima mjere za

njihovo liječenje,

- radi na pojačanom nadzoru u skladu sa Zakonom,

- radi na poslovima mirenja bračnih drugova,

- po potrebi prisustvuje sudu u postupku povjeravanja i izdržavanja djece,

- provodi postupak posredovanja, praćenja i izvještavanja o uspješnosti primjene

odgojne preporuke,

- učestvuje u izradi izvještaja, analiza i informacija iz oblasti maloljetničke

zapuštenosti i delikvencije,

- radi i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe i direktora,

- za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe i direktoru


Stručna sprema: - VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje

prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema

studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS

bodova iz oblasti: psihologije,


Posebni uslovi: - poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke

dozvole “B” kategorije

Radno iskustvo: - 1 godina

Broj izvršilaca: - 7 (sedam)5.3. PEDAGOG


Opis poslova:

- vrši pedagošku obradu maloljetnika za pravosudne organe,

- obavlja socio-pedagoški rad sa maloljetnicima i njihovim roditeljima u toku postupka ili nakon izrečenih mjera,

- radi na poslovima u postupku usvojenja i stavljanja pod starateljstvo,

- radi sa djecom i roditeljima u slučajevima razvoda braka, izmjene presude o povjeravanju djece usljed nesređenih porodičnih odnosa ili zanemarivanja djece,

- učestvuje u timskim obradama maloljetnika,

- sarađuje sa školama, vaspitnim, zdravstvenim i socijalnim ustanovama i drugim

organizacijama i zajednicama,

- radi na prihvatanju maloljetnika iz VP domova i sa izdržavanja kazne maloljetničkog

zatvora, te na pomoći oko uključivanja u u normalne tokove života i rada,

- radi na obradi maloljetničkih brakova,

- vodi pojačan nadzor nad maloljetnicima kojima je sud izrekao mjeru pojačanog nadzora,

- prisustvuje raspravi u krivičnom postupku prema maloljetnicima,

- po potrebi, vrši prihvat maloljetnika pronađenih u skitnji i u saradnji sa drugim

radnicima Centra preduzima mjere za njihovo zbrinjavanje, popraćaj ili

preuzimanje,

- radi na uključivanju djece i omladine sa posebnim potrebama u ustanove na školovanje i rehabilitaciju i vrši popraćaj,

- vrši smještaj lica sa posebnim potrebama u odgovarajuće ustanove,

- radi sa maloljetnicima u prekršajnom postupku,

- radi na kontaktnom i trijažnom ispitivanju maloljetnika i odraslih,

- radi sa maloljetnicima i socijalno neadaptiranim licima,

- sarađuje sa zdravstvenim, socijalnim i vaspitnim organizacijama, ustanovama i

zajednicama,

- radi na otkrivanju ovisnika od alkohola i drugih opojnih droga preduzima mjere za

njihovo liječenje,

- radi na pojačanom nadzoru u skladu sa Zakonom,

- radi na poslovima mirenja bračnih drugova,

- po potrebi prisustvuje sudu u postupku povjeravanja i izdržavanja djece,

- provodi postupak posredovanja, praćenja i izvještavanja o uspješnosti primjene

odgojne preporuke,

- učestvuje u izradi izvještaja, analiza i informacija iz oblasti maloljetničke zapuštenosti i delikvencije,

- radi i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe i direktora,

- za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe i direktoru
Stručna sprema: - VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje

prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema

studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS

bodova iz oblasti: pedagogije,

Posebni uslovi: - poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke

dozvole “B” kategorije

Radno iskustvo: - 1 godina

Broj izvršilaca: -7 (sedam)
6.4. PEDAGOG-PSIHOLOG


Opis poslova:

- vrši obradu maloljetnika za pravosudne organe,

- obavlja socio-pedagoški rad sa maloljetnicima i njihovim roditeljima u toku postupka ili nakon izrečenih mjera,

- radi na poslovima u postupku usvojenja i stavljanja pod starateljstvo,

- radi sa djecom i roditeljima u slučajevima razvoda braka, izmjene presude o

povjeravanju djece usljed nesređenih porodičnih odnosa ili zanemarivanja djece,

- učestvuje u timskim obradama maloljetnika,

- sarađuje sa školama, vaspitnim, zdravstvenim i socijalnim ustanovama i drugim

organizacijama i zajednicama,

- radi na prihvatanju maloljetnika iz VP domova i sa izdržavanja kazne maloljetničkog

zatvora, te na pomoći oko uključivanja u normalne tokove života i rada,

- radi na obradi maloljetničkih brakova,

- vodi pojačan nadzor nad maloljetnicima kojima je sud izrekao mjeru pojačanog

nadzora,

- prisustvuje raspravi u krivičnom postupku prema maloljetnicima,

- po potrebi, vrši prihvat maloljetnika pronađenih u skitnji i u saradnji sa drugim

radnicima Centra preduzima mjere za njihovo zbrinjavanje, popraćaj ili

preuzimanje,

- radi na uključivanju djece i omladine sa posebnim potrebama u ustanove na školovanje i rehabilitaciju i vrši popraćaj,

- vrši smještaj lica sa posebnim potrebama u odgovarajuće ustanove,

- radi sa maloljetnicima u prekršajnom postupku,

- radi na kontaktnom i trijažnom ispitivanju maloljetnika i odraslih,

- radi sa maloljetnicima i socijalno neadaptiranim licima,

- radi na procjeni ličnosti kod smještaja u porodice i domove,

- radi na skraćenom ispitivanju i procjeni ličnosti kod povjeravanja djece u

brakorazvodnim sporovima,

- sarađuje sa zdravstvenim, socijalnim i vaspitnim organizacijama, ustanovama i

zajednicama,

- radi na otkrivanju ovisnika od alkohola i drugih opojnih droga preduzima mjere za

njihovo liječenje,

- radi na pojačanom nadzoru u skladu sa Zakonom,

- radi na poslovima mirenja bračnih drugova,

- po potrebi prisustvuje sudu u postupku povjeravanja i izdržavanja djece,

- provodi postupak posredovanja, praćenja i izvještavanja o uspješnosti primjene

odgojne preporuke,

- učestvuje u izradi izvještaja, analiza i informacija iz oblasti maloljetničke zapuštenosti i delikvencije,

- radi i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe i direktora,

- za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe i direktoru,

- prisustvuje saslušanju i uzimanju izjave od maloljetnika u MUP-u, tužilaštvu i drugim ustanovama radi zaštite prava i interesa maloljetnika.


Stručna sprema: - VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje

prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema

studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS

bodova iz oblasti: pedagogije-psihologije .


Posebni uslovi: - poznavanje rada na računaru,posjedovanje vozačke

dozvole “B” kategorije

Radno iskustvo: - 1 godina

Broj izvršilaca: - 2 (dva)
7.5. PRAVNIK


Opis poslova:


-obavlja poslove po predmetima civilnih žrtava rata,

-izrađuje rješenja i zaključke po predmetima civilnih žrtava rata,

-priprema i dostavlja predmete drugostepenom organu na rješavanje,

-vodi evidencije o broju korisnika, te vrši njihovo ažuriranje,

-izrađuje rješenja za korisnike stalne socijalne pomoći,

-vodi evidenciju korisnika stalne socijalne pomoći i vrši njihovo ažuriranje po osnovu

nastalih promjena,

-izrađuje periodične statističke i druge izvještaje o broju korisnika i vrstama socijalnih

oblika,

-izrađuje uvjerenja po zahtjevu stranaka,

-obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca službe i direktora,

-za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe i direktoru.


Stručna sprema: - VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko

obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog

sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240

ECTS bodova iz oblasti: prava

Posebni uslovi: - poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke

dozvole “B” kategorije

Radno iskustvo: - 1 godina

Broj izvršilaca: - 2 (dva)8.6. SOCIOLOG


Opis poslova:

-poduzima sve potrebne mjere u zaštiti odraslih lica, posebno samohranih ostarjelih lica

bez porodičnog staranja u saradnji sa staračkim domovima i društevnim institucijama za brigu o starim licima,

-bavi se rješavanjem individualnih socijalnih problema lica u stanju socijalne potrebe,

-učestvuje u rješavanju dnevnih potreba lica u stanju socijalne potrebe, a u vezi sa

osnovnim životnim potrebama,

-pruža pomoć u vođenju finansija i domaćinstva u smislu lakšeg prevazilaženja stanja

socijalne potrebe,

-rješavanje problema diskriminacije i nasilja u porodici,

-preduzima mjere za suzbijanje uzroka i posljedica asocijalnih ponašanja, a naročito

prosjačenja, alkoholizma, prostitucije i drugih društevno negativnih promjena,

-sarađuje sa školama, vaspitnim, zdravstvenim i socijalnim ustanovama i drugim

organizacijama i zajednicama,

- radi na otkrivanju ovisnika od alkohola i drugih opojnih droga, preduzima mjere za

njihovo liječenje,

- učestvuje u izradi izvještaja, analiza i elaborata iz oblasti socijalne zaštite i zaštite

porodice sa djecom,

-izrada statističkih analiza o korisnicima i oblicima socijalne zaštite,

-izučavanje i analiziranje uzroka posljedica pojava koje određene kategorije grana

dovode u stanje socijalne potrebe,

- radi i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe i direktora,

- za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe i direktoruStručna sprema: - VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje

prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema

studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS

bodova iz oblasti: sociologije

Posebni uslovi: - poznavanje rada na računaru,posjedovanje vozačke

dozvole “B” kategorije

Radno iskustvo: - 1 godina

Broj izvršilaca: -2 (dva)9.7.DEFEKTOLOG


Opis poslova:

-defektološka obrada lica ometenih u psihičkom i fizičkom razvoju sa izradom prijedloga mjera,

-rad sa roditeljima djece ometene u razvoju,

-prećenje stanja i napredovanja djece i lica uključenih u školovanje i osposobljavanje ili smještanje u ustanove,

-vodi postupak u vezi sa kategorizacijom lica ometenih u psihičkom i fizičkom razvoju,

-stara se o rehabilitaciji i zaštiti ove kategorije lica,

-stara se o rekategorizaciji lica ometenih u psihičkom i fizičkom razvoju

-vodi evidenciju o licima ometenim u psihičkom i fizičkom razvoju,

-vrši upoznavanje lica ometenih u psihičkom i fizičkom razvoju sa pravima propisanih

pozitivnim zakonskim propisima,

- radi na procjeni intelektualnih sposobnosti kao i procjeni stepena mentalnog

propadanja kod rasvrstavanja djece i omladine ometene u psiho-fizičkom razvoju,

-obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca službe i direktora,

-za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe i direktoru.
Stručna sprema - VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje

prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema

studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS

bodova iz oblasti: defektologije


Posebni uslovi: - poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke

dozvole “B” kategorije

Radno iskustvo: - 1 godina

Broj izvršilaca: - 1 (jedan)
10.8. STRUČNI SARADNIK ZA SOCIJALNU ZAŠTITU - SOCIJALNI RADNIK


Opis poslova:

- provodi aktivnosti koja se odnosi na pružanje pomoći licima izloženim zlostavljanju i

nasilju u porodici u skladu sa zakonom,

- vrši smještaj odraslih lica u odgovarajuće ustanove,

- preduzima potrebne socijalno-zaštitne mjere u zaštiti imovine, prava i interesa odraslih lica pod starateljstvom,

- daje prijedloge o smještaju lica pod starateljstvom u socijalne, zdravstvene ustanove i porodice i po potrebi vrši popraćaj,

- preduzima mjere zaštite, pružanja pomoći i zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja,

- preduzima mjere radi ostvarivanja prava djece iza roditelja i zaštite njihove imovine,

- radi na zaštiti grubo zanemarene djece od strane roditelja i daje prijedlog za pokretanje krivičnog postupka,

- učestvuje u postupku razvrstavanja djece i omladine sa smetnjama u razvoju,

- radi sa vaspitno zanemarenim i vaspitno zapuštenim maloljetnicima u cilju saniranja

porodičnih odnosa,

- po potrebi radi na prihvatanju maloljetnika iz skitnje,

- učestvuje u izradi izvještaja sudu i predlaže vaspitne mjere,

- radi na sprovođenju mjera pojačanog nadzora nad maloljetnicima,

- preduzima mjere i pruža pomoć starim, materijalno neobezbjeđenim licima,

- vrši reviziju novčanih i drugih materijalnih pomoći,

- radi na zaštiti lica sklonih asocijalnom ponašanju,

- radi na saniranju porodičnih odnosa i konfliktnih situacija, prije, u toku i nakon razvoda braka,

- sprovodi postupak posredovanja prije pokretanja postupka za razvod braka,

- radi na prihvatanju lica sa izdržavanja kazne u KPD,

- daje prijedlog sudu o povjeravanju djece u brakorazvodnom postupku i postupku

izmjene sudskih odluka,

- učestvuje u postupku povjeravanja i održavanja ličnih odnosa i neposrednih kontakata roditelja i djece koji su u nadležnosti Centra,

- pruža pomoć u slučajevima vanbračne trudnoće i utvđivanja očinstva,

- vrši prijem penzija za djecu i odrasle koja su pod neposrednim starateljstvom i ulaže

novac štedne knjižice,

- obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe i direktora,

- za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Službe i dorektoru


Stručna sprema: - VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje

prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema

studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova

iz oblasti: socijalnog rada


Posebni uslovi: - poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke

dozvole “B” kategorije

Radno iskustvo: - 1 godina

Broj izvršilaca: - 30 (trideset)
11.9. REFERENT ZA PRAVNE POSLOVEOpis poslova:

-izrađuje rješenja o stavljanju pod starateljstvo djece lišene roditeljskog staranja i odraslih lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost,

-izrađuje rješenja o dodjeli naknade staraocima,

-vodi postupak usvojenja

-izrađuje rješenja o zaštiti imovine štićenika,

-izrađuje rješenja i ugovore o smještaju štićenika u domove, vaspitne ustanove, zavode i porodice,

-izrađuje rješenja o postavljanju posebnog staraoca štićenicima,

-izrađuje rješenja o naknadi za opsluživanje lica zaostalih u psiho-fizičkom razvoju

-sarađuje sa socijalnim radnicima u poslovima vršenja neposrednog starateljstva,

-pokreće i učestvuje u postupku oduzimanja poslovne sposobnosti,

-otvara kartone za uplatu učešća u smještaju i isplati porodičnog smještaja,

-izrađuje rješenja o obustavi smještaja i drugih vidova pomoći,

-izrađuje rješenja o različitim vidovima pomoći djece i odraslim stavljenim pod starateljstvo,

-izrađuje zaključke o obustavi postupka,

-kompletira predmete za drugostepeni postupak,

-izrađuje uvjerenja i punomoći,

-vrši reviziju izdatih rješenja,

-sarađuje sa drugim organizacijama, organima i zajednicama,

-učestvuje u radu stručnog tima,

-obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe i direktora,

-za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe i direktoru,


Stručna sprema: - VŠS – VI stepen

- Pravni fakultet – I stepen, odnosno Viša upravna

škola,

Posebni uslovi: - poznavanje rada na računaru

Radno iskustvo: -1 godina

Broj izvršilaca: - 1 (jedan)12.10.ADMINISTRATIVNI SLUŽBENIK


Opis poslova:


-prijem i obrada zahtjeva za refundaciju naknade za vrijeme odsustva sa posla radi

porodiljskog odsustva,

-prijem i obrada zahtjeva lica sa invaliditetom ,

-unošenje korisnika u bazu podataka,

-vođenje evidencije o korisnicima i izdavanje uvjerenja o istim,

-vrši arhiviranje dokumentacije,

-vrši unošenje podataka po izdatim rješenjima i unosi sve promjene,

-izrađuje izvještaje u vezi sa licima sa invaliditetom

-vodi sve statističke evidencije, izrađuje statističke izvještaje i izvještaje iz djelatnosti Centra,

-obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe i direktora,

-za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe i direktoru,


Stručna sprema: - SSS – IV stepen

- Srednja ekonomska škola, Srednja škola

administrativnog ili upravnog smjera ili Gimnazija

Posebni uslovi: - poznavanje rada na računaru

Radno iskustvo: - 6 mjeseci

Broj izvršilaca: - 3 (tri)
b) Služba finansijsko-računovodstvenih poslova


Član 168.


Opisi poslova u Službi finanasijsko-računovodstvenih poslova Centra za socijalni rad Tuzla.


13.1. RUKOVODILAC SLUŽBE


Opis poslova:


-rukovodi radom Službe,

-planira mjere i aktivnosti u vezi vođenja poslova u Službi,

-predlaže organizaciju po referatima,

-daje upute i naloge referentima po pojedinim poslovima,

-vrši obradu i kontrolu novčanih pomoći i dostavlja ih mjesečno Ministarstvu na isplatu,

-svakodnevno prati i kontroliše rad radnika u Službi,

-odgovara za efikasno i kvalitetno izvršavanje svih poslova u Službi,

-predlaže mjere radi unapređenja i racionalizacije poslova u Službi,

-izrađuje godišnji izvještaj Službe sa prijedlogom mjera u cilju poboljšanja rada i što -efikasnijeg funkcionisanja Službe kojom rukovodi,

-izrađuje i predlaže godišnji finansijski plan Centra i prati njegovu realizaciju,

-izrađuje periodične i godišnje izvještaje o finansijskom poslovanju Centra,

-radi i druge poslove po nalogu direktora,

-za svoj rad odgovoran je direktoru.


Stučna sprema: - VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje

prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema

studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS

bodova –ekonomske struke


Posebni uslovi: - da posjeduje certifikat za samostalnog računovođu

- poznavanje rada na računaru

Radno iskustvo: - 3 godine na računovodstveno-finansijskim poslovima

Broj izvršilaca: - 1 (jedan)


14.2. EKONOMISTA


Opis poslova:

-ustrojava,ažurira i vodi bazu podataka Centra u oblasti ekonomsko finansijskih poslova,

-ostvaruje neposrednu saradnju sa službom za budžet i finansije općine Tuzla (knjigovodstvo,trezor,finansije),

-analizira izvršenje prihoda i rashoda Centra,

-vrši operativno planiranje budžeta Centra,

-vrši kompjutersku obradu podataka i uredno vodi evidenciju utroška sredstava Centra za tekuću godinu,

-vrši izradu konsolidovanih bilansa po periodičnim izvještajima poslovanja Centra,

-poduzima mjere za otklanjanje nedostataka utvrđenih provođenjem nadzora,

-vrši pripremu i obradu prispjele dokumentacije koja se odnosi na ekonomsko finansijsko poslovanje i pripremu odgovarajućih odluka i odgovora,

-evidentira budžetska sredstva, planira i predlaže dinamiku trošenja za tekuću budžetsku godinu,

-vrši pripremu i obradu finansijske dokumentacije, priprema i popunjava propisane obrasce koji prate dokumentaciju vezanu za redovno poslovanje Centra i iste dostavlja trezoru,

-vrši evidenciju ugovora sa dobavljačima i krajnjim korisnicima i prati njihovu realizaciju,

-radi na pripremi i obradi finansijskih izvještaja i analiza prema važećim propisima,

-vrši finansijsko i knjigovodstvene poslove za potrebe Centra,

-prati i vrši kontrolu namjenske potrošnje finansijskih i materijalnih sredstava Centra,

-vrši izradu raznih izvještaja i informacija iz oblasti ekonomsko – finansijskih poslova,

-vrši kontrolu knjigovodstvene evidencije poreza i doprinosa na plaću, plaća, naknada i drugih dodatnih primanja,

-vrši pripreme i izradu akata za provodjenje redovnog godišnje popisa,

-stara se o arhivsko knjigovodstvenoj dokumentaciji i organizuje predaju dokumentacije nadležnom arhivu,

-obavlja i druge poslove po nalogu direktora.Stručna sprema : - VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko

obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa

bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuju sa

najmanje 240 ECTS bodova- ekonomske strukePosebni uslovi : -Poznavanje rada na računaru

Radno iskustvo: -1 godina na računovodstveno-finansijskim poslovima

Broj izvršilaca: -1 (jedan)


15.3. PRAVNIK


Opis poslova:


-prati pravne propise iz oblasti računovodstva i finansija,

-obavlja poslove javnih nabavki u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima,

-pruža stručnu pomoć radnicima iz oblasti finansija i računovodstva,

-izrađuje nacrte opštih akata, odluke, rješenja iz oblasti računovodstva i finansija,

-obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe i direktora,

-za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Službe i direktoru.


Stručna sprema: - VSS- VII1 stepen stručne spreme ili visoko

obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa

bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa

najmanje 240 ECTS bodova-pravne struke


Posebni uslovi: - poznavanje rada na računaru

Radno iskustvo: - 1 godina na pravnim poslovima

Broj izvršilaca: - 1 (jedan)16.4. SLUŽBENIK OBRAČUNA PLAĆE


Opis poslova:

-vrši obračun plata i naknada radnika Centra,

-vodi registar plata (kompletnu evidenciju vezanu za doprinose, poreze i obustave iz plata),

-popunjava sve obrasce za praćenje isplaćenih plata, naknada, poreza i doprinosa, uključujući M-4 obrasac za PIO DP i INFO-1 za PU (poreznu upravu),

-vrši sve naplate i isplate novčanih sredstava koje se vrše putem blagajne na osnovu vjerodostojne dokumentacije ovjerene od strane direktora,

-vrši plaćanje računa i drugih obaveza Centra,

-vodi knjigu blagajne,

-vodi knjige ulaznih i izlaznih faktura,

-prati izmjene i dopune propisa koji regulišu ovu oblast i primjenjuju iste,

-obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe i direktora,

-za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Službe i direktoru,Stručna sprema: - SSS – IV stepen

- Srednja ekonomska škola

Posebni uslovi: - poznavanje rada na računaru

Radno iskustvo: - 6 mjeseci

Broj izvršilaca: - 1 (jedan)17.5. OPERATOR ZA UNOS PODATAKA


Opis poslova:

-prikupljanje, sređivanje, obrada podataka kao i ustrojavanje, vođenje i ažuriranje baze podataka iz oblasti primanja korisnika iz oblasti socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom,

-vrši unošenje podataka po izdatim rješenjima za sve vrste primanja korisnika iz oblasti socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom,

-pripremanje isplatnih spiskova korisnika iz oblasti socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom,

-pripremanje i štampanje spiskova za isplatu svih primanja korisnika,

-vrši sve promjene koje se pojavljuju,

-vođenje evidencije o isplaćenim I neisplaćenim naknadama kao i izdavanja uvjerenja o istim,

-vrši arhiviranje dokumentacije o isplatama,

-izrađuje potrebne izvještaje u vezi sa oblicima socijalne zaštite,

-obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe i direktora,

-za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Službe i direktoru


Stručna sprema: - SSS – IV stepen

- Srednja ekonomska škola, Srednja škola

administrativnog ili upravnog smjera ili Gimnazija

Posebni uslovi: - poznavanje rada na računaru

Radno iskustvo: - 6 mjeseci

Broj izvršilaca: - 3 (tri)c) Služba pravnih i opštih poslova


Član 169.


Opisi poslova u Službi pravnih i opštih poslova Centra za socijalni rad Tuzla.
18.1. RUKOVODILAC SLUŽBE


Opis poslova:

-rukovodi radom Službe,

-priprema planove i programe vođenja upravnih postupaka o priznavanju prava na oblike socijalne zaštite,

-predlaže organizaciju Službe po referatima,

-daje upute i naloge referentima po pojedinim predmetima,

-svakodnevno prati i kontroliše rad radnika u Službi,

-odgovara za efikasno i kvalitetno izvršavanje svih poslova u Službi,

-predlaže mjere radi unapređenja i racionalizacije rada Službe,

-izrađuje i predlaže godišnji program rada Službe koji je sastavni dio programa rada Centra,

-izrađuje godišnji izvještaj Službe sa prijedlogom mjera u cilju poboljšanja rada i što efikasnijeg funkcionisanja Službe kojom rukovodi,

-obavlja i druge poslove po nalogu direktora,

-za svoj rad odgovoran je direktoru.


Stručna sprema: - VSS- VII1 stepen stručne spreme ili visoko

obrazovanje prvog, drugog ili treeg ciklusa bolonjskog

sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240

ECTS bodova pravne struke


Posebni uslovi: - poznavanje rada na računaru

Radno iskustvo: - 3 godine na pravnim poslovima

Broj izvršilaca: - 1 (jedan)
19.2. PRAVNIK


Opis poslova:

-prati pravne propisa iz oblasti socijalne zaštite,

-izrađuje nacrte opštih akata, ugovora, rješenja i sl.,

-pruža stručnu pomoć radnicima Centra i komisijama,

-izrađuje ugovore o radu za radnike kao i ostale akte potrebnih za ostvarenje prava po osnovu rada,

-formira i čuva personalne dosijee radnika i dokumentaciju istih,

-izdaje potvrde o radnom odnosu i druge potvrde radnika,

-sarađuje sa socijalnim radnicima u poslovima iz njihovog djelokruga,

-izrađuje uvjerenja i punomoći, zaključke, te kompletira predmete za drugostepeni

postupak,

-obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe i direktora,

-za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Službe i direktoru.


Stručna sprema: - VSS- VII1 stepen stručne spreme ili visoko

obrazovanje prvog, drugog ili treeg ciklusa bolonjskog

sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240

ECTS bodova-pravne struke


Posebni uslovi: - poznavanje rada na računaru

Radno iskustvo: - 1 godina na pravnim poslovima

Broj izvršilaca: - 1 (jedan)
20.3. RAČUNARSKI TEHNIČAR


Opis poslova:

-uspostavlja, oblikuje i održava računarski sistem,

-programira baze podataka i unapređuje postojeće,

-uspostavlja internet komunikaciju,

-uređuje WEB starnicu i ažurira istu, mail I WEB administracija

-učestvuje u nabavci računarske opreme

-vrši stručnu edukaciju saradnika iz područja informatike,

-održavanje lokalne mreže i računara


Stručna sprema: -SS/VI stepen stručne spreme

-Srednja elektrotehnička škola

Posebni uslovi: - poznavanje rada na računaru

Radno iskustvo: - 1 godina na poslovima u području

informacione tehnologije

Broj izvršilaca: - 1 (jedan)21.4. UPRAVNI SLUŽBENIK


Opis poslova:

-vodi evidenciju prisustva radnika na poslu,

-obavlja sve poslove iz domena personalne i kadrovske evidencije,

-vodi matičnu knjigu radnika,

-izrađuje ugovore o radu radnika i druga rješenja vezano za ostvarivanje prava po osnovu rada,

-formira i čuva personalne dosijee radnika i dokumentaciju istih,

-izdaje uvjerenja o radnom odnosu i druga uvjerenja radnika

-priprema plan i izrađuje pojedinačna rješenja o korištenju godišnjeg odmora

radnika

-vodi zdravstvenu zaštitu radnika i korisnika socijalne zaštite

(prijave,odjave,promjene),

-vodi evidencije o pečatima Centra,

-radi na prijemu stranaka za direktora,

-sastavlja putne naloge i vodi evidenciju istih,

-vodi evidenciju o nabavci i prijemu kancelarijskog materijala, reprezentacije te ostalog potrošnog materijala

-priprema materijale za sjednice Upravnog odbora, vodi zapisnike i izrađuje odluke,

-obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe i direktora,

-za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Službe i direktoru,


Stručna sprema: - SSS – IV stepen

- Srednja škola administrativnog ili upravnog smjera ili

Gimnazija

Posebni uslovi: - poznavanje rada na računaru

Radno iskustvo: - 6 mjeseci

Broj izvršilaca: - 1 (jedan)22.5. SLUŽBENIK PROTOKOLA


Opis poslova:

-vrši prijem pošte od stranaka i kurira, otvara poštu i priprema je za signiranje,

-vrši zavođenje akta i dostavlja je referentima,

-prima i razvrstava poštu radi potpisa i otpreme,

-vrši otpremu pošte i evidentiranje, uz sve propratne radnje i vrši upis u knjigu pošte,

-vodi evidenciju putnih naloga,

-dostavlja povratinice referentima,

-sačinjava izvještaj o kretanju predmeta upravnog postupka i obične pošte (mjesečno, po potrebi tromjesečno i godišnje) sa rokovima izrade,

-razdužuje predmete i kartice u arhivu,

-radi i ostale administrativne poslove,Stručna sprema: - SSS – IV stepen

- Srednja škola administrativnog,upravnog smjera ili

ekonomskog smjera

Posebni uslovi: - poznavanje rada na računaru,

Radno iskustvo: - 6 mjeseci

Broj izvršilaca: - 2 (dva)23.6. ARHIVAR


Opis poslova:

-vodi evidenciju arhivskog materijala, vrši sve promjene neophodne u arhivi prema Listi arhivske građe,

-predlaže izmjene i dopune Liste arhivske građe sa rokovima čuvanja prema važećim propisima,

-sarađuje sa nadležnim Arhivom u cilju očuvanja arhivske građe,

-predlaže škartiranje arhivske građe svake godine u saradnji sa predstavnicima nadležnog Arhiva,

-vodi sve statističke evidencije, izrađuje statističke izvještaje i izvještaje iz djelatnsoti Centra,

-obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe i direktora,

za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Službe i direktoru.


Stručna sprema: - SSS – IV stepen

- Srednja škola administrativnog ili upravnog smjera ili

ekonomskog smjera ili Gimnazija


Posebni uslovi: - poznavanje rada na računaru,položen ispit za arhivara

Radno iskustvo: - 6 mjeseci

Broj izvršilaca: - 1 (jedan)
24.7. VOZAČ PUTNIČKOG AUTOMOBILA


Opis poslova:


-vrši prevoz radnika Centra za potrebe rada Centra,

-stara se o ispravnom i urednom stanju vozila za koje je zadužen,

-stara se o urednom održavanju objekta, inventara i opreme,

-vrši popravke namještaja, prozora, stolarije i otklanja manje kvarove na vodovodnim, kanalizacionim i elektro instalacijama,

-kontroliše ispravnost protivpožarnih aparata i stara se o redovnom punjenju istih,

-prisustvuje kod izvođenja radova od strane drugih lica,

-obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe i direktora,

-za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Službe i direktoru,


Stručna sprema: - SSS - IV stepen

Srednja škola tehničkog smjera

Posebni uslovi: - položen ispit za vozača «B»kategorije

Radno iskustvo: - 6 mjeseci

Broj izvršilaca: - 1 (jedan)25.8. DAKTILOGRAF


Opis poslova:


-vrši prepis i prekucavanje svih materijala koji se obrađuju u Centru, kao i kucanje po

diktatu,

-odgovara za tajnost i ispravnost otkucanog materijala i brine se za blagovremeno

dostavljanje izvršiocima,

-vrši poslove kopiranja i umnožavanja materijala,

-pruža potrebne informacije građanima,

-prima i upućuje stranke u odgovarajuću Službu Centra,

-obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe i direktora,

-za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Službe i direktoru.Stručna sprema: - PK - II stepen

- završen kurs za daktilografa

Posebni uslovi: - položen ispit za daktilografa Ia ili I b klase

- poznavanje rada na računaru

Radno iskustvo: - 6 mjeseci

Broj izvršilaca: - jedan (jedan)26.9. ČISTAČICA PROSTORIJAOpis poslova:


- vrši sve poslove na održavanju sanitarno-higijenskih uslova u radnim i drugim

prostorijama objekta, a koji obuhvataju čišćenje i usisavanje prašine, pranje podova i namještaja, pranje prozora, vrata, zavjesa i drugog inventara u objektu,

- obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe i direktora,

- za svoj rad odgovorna je rukovodiocu Službe i direktoru.


Stručna sprema: - NK

- Osnovna škola

Posebni uslovi:

Radno iskustvo:

Broj izvršilaca: - 2 (dva)
d) Porodično savjetovališteČlan 170.Opisi poslova u Porodičnom savjetovalištu Centra za socijalni rad Tuzla


27.1. SAVJETNIK-SISTEMSKI PRAKTIČAR


Opis poslova:


I SavJetovanja


 • zainteresovanim građanima pruža osnovne informacije o savjetodavnom radu Savjetovališta, procjenjuje njihove potrebe i indikacije za savjetodavni rad u Savjetovalištu, prihvata savjetovanje ili ih upućuje na druge odgovarajuće službe i institucije;

 • obavlja neposredan savjetodavni rad sa individuama, parovima, porodicama i grupama na problemima bračnog i porodičnog življenja u svim fazama životnog ciklusa porodice;

 • u skladu sa potrebama pojedinog slučaja sarađuje sa kolegama i stručnjacima u drugim relevantnim službama i institucijama;

 • organizuje, obezbjeđuje i vodi evidenciju i dokumentaciju o savjetodavnom radu sa klijentima;

 • izrađuje izveštaje, programske i planske dokumente vezane za savjetodavni rad.


II Prevencije

 • samostalno ili u saradnji sa relevantnim institucijama prati, otkriva i istražuje potrebe potencijalnih korisnika preventivnih intervencija za unapređenje porodičnog funkcionisanja;

 • projektuje, testira, razvija i evaluira opšte, specifične i indikovane preventivne intervencije - programe za unapređenje porodičnog funkcionisanja u skladu sa potrebama ciljnih grupa kojima su namjenjene;

 • planira, organizuje i izvodi edukativne kurseve za institucije ili grupe profesionalaca koji imaju potrebu za unapređenjem svog rada u domenu braka i porodice u širem smislu ili fokusirano na specifične probleme;

 • na stručnim skupovima, putem publikacija i saradnjom sa mas-medijima informiše javnost o savremenim saznanjima od značaja za unapređenje porodičnog funkcionisanja.


III informisanja:


Sarađuje sa mas-medijima u cilju informisanja javnosti o radu i aktivnostima Savjetovališta, pripreme informativno-edukativnih priloga iz oblasti braka i porodice za široku publiku.

Stručna sprema: - VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje

prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema

studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova

iz oblasti humanističkih nauka


Posebni uslovi: - Završena edukacija iz sistemskog psihoterapijskog pristupa

u radu sa porodicama, parovima, pojedincima i sistemima

prema standardima EFT-a, Evropske asocijacije za

porodičnu terapiju u trajanju od 2 godine.

Radno iskustvo: - 1 godina

Broj izvršilaca: - 3 (tri)

28.2. SISTEMSKI PSIHOTERAPEUT


Opis poslova:


I PSIHO terapije


 • zainteresovanim građanima pruža osnovne informacije o psihoterapijskom radu Savjetovališta, procjenjuje njihove potrebe i indikacije za tretman u Savjetovalištu, prihvata u tretman ili ih upućuje na druge odgovarajuće službe i institucije;

 • obavlja neposredan psihoterapijski rad sa individuama, parovima, porodicama i grupama na problemima bračnog i porodičnog življenja u svim fazama životnog ciklusa porodice;

 • u skladu sa potrebama pojedinog slučaja sarađuje sa kolegama i stručnjacima iz drugih relevantnih službi i institucija;

 • planira, organizuje i realizuje grupne supervizije savjetodavno-terapijskog rada za zaposlene psihoterapeute i savjetnike iz Savjetovališta;

 • organizuje, obezbeđuje i vodi evidenciju i dokumentaciju o psihoterapijskom radu sa klijentima;

 • planira, prati i usavršava praksu psihoterapijskog rada sa klijentima u okviru sistemske porodične terapije;

 • izrađuje izveštaje, programske i planske dokumente vezane za psihoterapijski rad.


II Istraživanja:

 • planira, organizuje i izvodi istraživanja prakse savjetodavno-terapijskog rada;

 • planira, organizuje i izvodi istraživanja u sklopu kreiranja i razvoja preventivnih intervencija u domenu braka i porodice;

 • planira, organizuje i izvodi istraživanja u širem profesionalnom i društvenom kontekstu vezana za probleme bračnog i porodičnog funkcionisanja;

 • upoznaje stručnu i široku javnost sa rezultatima istraživanja.


III informisanja:


Sarađuje sa mas-medijima u cilju informisanja javnosti o radu i aktivnostima Savjetovališta, pripreme informativno-edukativnih priloga iz oblasti braka i porodice za široku publiku.


Stručna sprema: - VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje

prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema

studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova

iz oblasti humanističkih nauka


Posebni uslovi: - Završena edukacija iz sistemskog psihoterapijskog

pristupa u radu sa porodicama, parovima, pojedincima i

sistemima prema standardima EFT-a, Evropske

asocijacije za porodičnu terapiju u trajanju od 4 godine.

Radno iskustvo: - 1 godina

Broj izvršilaca: - 3 (tri)

XIV-PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 171.


Sastavni dio ovog Pravilnika je Šematski prikaz sistematizacije radnih mjesta (Prilog I), Tabelarni pregled sistematizacije radnih mjesta Centra, sa opisom poslova, brojem izvršilaca i uslova u pogledu stručne spreme (Prilog II).


Član 172.


Centar je dužan u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika ponuditi radnicima zaključivanje Ugovora o radu u skladu sa ovim Pravilnikom.


Član 173.


Na pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom neposredno će se primjenjivati odredbe odgovarajućih Zakonskih propisa i Kolektivnog ugovora.

Tumačenje ovog Pravilnika daje Upravni odbor Centra.


Član 174.


Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se po postupku za njegovo donošenje.


Član 175.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8-og dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Centra, a nakon dobijene saglasnosti od strane Osnivača.


Član 176.


Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o radu broj:I-01-05-1-139 od 01.02.2016.godine,


JAVNA USTANOVA PREDSJEDNIK

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD UPRAVNOG ODBORA

T U Z L A __________________________

Broj: Bubić Alma

Tuzla, Pravilnijk o radu za 2016 godinu