Etički kodeks JU Centar za socijalni rad Tuzla

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD TUZLA

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

TUZLA

 Tuzla, Kozaračka bb, tel.: +387 35 36 90 10, fax: +387 35 36 90 35, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Na osnovu člana 17. Pravila Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla broj:I-01-05-2-665 od 17.06.2013.godine sa izmjenama broj:I-01-05-2-847 od 24.07.2014.godine i broj:I-01-05-2-1333 od 27.10.2015.godine, direktor Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla donosi

ETIČKI KODEKS

Član 1.

Etički kodeks uspostavlja etička načela i pravila ponašanja u JU Centar za socijalni rad Tuzla u cilju stvaranja i unapređenja efikasnosti a sve na zadovoljstvo korisnika usluga, radnika Centra i institucija i ustanova sa kojima Centar sarađuje.

Član 2.

Ovaj Etički kodeks primjenjuje se na:

1.Direktora Centra;

2.Sve radnike Centra

(u daljem tekstu: lica na koja se primjenjuje Etički kodeks).

Član 3.

          

            Lica na koja se primjenjuje Etički kodeks obavezuju se da u obavljanju svojih radnih zadataka poštuju etičke standarde i načela utvrđena ovim Etičkim kodeksom, kao i univerzalna etička načela i standarde primjerene javnim ustanovama.

Član 4.

           Obavljanje svih radnih zadataka u Centru vrši se izričito i jedino uz primjenu i poštivanje zakona, podzakonskih akata, propisa, pravila i procedura propisanih od strane nadležnih državnih organa, kao i poštivanje Pravila Centra, te općih i pojedinačnih akata donesenih od strane nadležnih organa Kantona i Grada Tuzla.

Član 5.

Svaki radni zadatak koji u vršenju diskrecionih ovlaštenja, licu na koje se primjenjuje Etički kodeks izdaje nadređeni, mora biti jasan odnosno razumljiv i moguć sa utvrđenim razumnim rokovima za izvršavanje i sa tačno određenim ili odredivim predmetom.

Radni zadatak mora biti utemeljen na zakonima, podzakonskim propisima, planovima i programima rada, te drugim aktima koji uređuju djelatnost rada Centra.

Član 6.

           Lica na koja se primjenjuje Etički kodeks dužna su voditi računa da svojim ponašanjem na javnom mjestu i istupanjem u javnosti ne umanje lični ugled, ugled Centra i povjerenje korisnika usluga, radnika Centra i partnera sa kojima postoji saradnja, kao i ugled Grada Tuzla kao osnivača ovog Centra.

         U obavljanju privatnih poslova licima na koja se primjenjuje Etički kodeks nije dozvoljeno korištenje službenih oznaka ili autoriteta radnog mjesta u Centru.

Član 7.

        Lica na koja se primjenjuje Etički kodeks u vršenju svojih redovnih poslova ne smiju dozvoliti da njihov privatni interes dođe u sukob sa javnim interesom.

Član 8.

          Lica na koja se primjenjuje Etički kodeks u slučaju nastanka stvarnog ili očiglednog sukoba interesa, u svakom pojedinačnom slučaju obavezna su se odmah isključiti iz daljeg odlučivanja i o tome odmah obavijestiti:

-Radnici – Rukovodioca Službe;

-Rukovodilac Službe – pomoćnika direktora

-Pomoćnik direktora – direktora Centra

-Direktor Centra – Upravni odbor.

Član 9.

            Sve javne nabavke roba, usluga i radova u Centru moraju se obavljati na transparentan način koji osigurava ravnopravnost učešća svih potencijalnih ponuđača, tako da im se omogući isti nivo informacija i dovoljno vremena za pripremu kvalitetnih ponuda.

           Svako preferiranje određenog ponuđača ili grupe ponuđača od strane lica na koja se primjenjuje Kodeks kao posljedicu će imati onemogućavanje njihovog daljeg rada na poslovima nabavki s mogućnošću prestanka radnog odnosa u Centru.

           Član Komisije za javne nabavke, u slučaju da ima imovinski interes ili lični interes sa ponuđačem čiju ponudu vrednuje Komisija a čiji je član, dužan je odmah po prijemu ponude tog ponuđača prijaviti predsjedniku Komisije, u pismenoj formi, navedeni sukob interesa i isključiti se iz daljeg rada Komisije čiji je član.

  

Član 10.

          

            Lica na koja se primjenjuje Etički kodeks dužna su da materijalna i finansijska sredstva koja su im povjerena u vršenju poslova koriste namjenski, ekonomično i efikasno, isključivo za obavljanje poslova i da ih ne koriste u privatne svrhe.

Član 11.

           Imovina Centra treba se isključivo koristiti na način i za potrebe za koje je i namijenjena, odnosno nabavljena.

          Pod imovinom Centra podrazumijevaju se: objekti, materijali, zalihe, intelektualna svojina, podaci, softveri i ostala imovina koja je u vlasništvu Centra, pod zakupom ili se nalazi u posjedu Centra.

          Svako korištenje imovine Centra u druge svrhe u odnosu na one za koje je nabavljena, odnosno namjenjena, može se dopustiti samo na temelju odluke osnivača, po odobrenju neposrednog rukovodioca a sve u skladu sa važećim propisima i aktima Centra.

Član 12.

          Internet resursi u Centru mogu se koristiti uz puno pridržavanje profesionalnih standarda korištenja te vrste resursa i etike korištenja računarskih mreža.

Član13.

                                                                        

         Sve informacije, uključujući pisanu i elektronsku dokumentaciju, lične i poslovne podatke o korisnicima usluga Centra koje su u okviru redovnih poslova na raspolaganju licima na koja se primjenjuje ovaj Etički kodeks, čuvaju se kao poslovna tajna.

         Posebnu pažnju lica na koja se primjenjuje ovaj Kodeks obavezni su posvetiti čuvanju podataka o malodobnim licima koja predstavljaju naročito zaštićene podatke u skladu sa svim propisima koji se u ovoj oblasti primjenjuju.

         Lica na koja se primjenjuje ovaj Etički kodeks a koja ne budu postupala u skladu sa odredbama stava 1. i 2. ovog člana biće sankcionisana na odgovarajući način.

         Obaveza postupanja i zaštite informacija iz stava 1. i 2. ovog člana je trajna, i ne prestaje sa prestankom radnog odnosa ili imenovanja na drugo radno mjesto u Centru.

Član 14.

         Lica na koja se primjenjuje Etički kodeks ne smiju primiti poklon, niti bilo kakvu uslugu ili drugu korist za sebe ili druga lica u vršenju svoje dužnosti, osim protokolarnog ili prigodnog poklona manje vrijednosti.

        Ako je lice na koje se primjenjuje Etički kodeks u nedoumici da li se ponuđeni poklon može smatrati prigodnim poklonom manje vrijednosti dužno je o tome zatražiti mišljenje neposrednog rukovodioca.

Član 15.

         Lica na koja se primjenjuje Etički kodeks ne smiju neovlašteno saopštavati informacije do kojih su došla u obavljanju svojih poslova, kao ni davati informacije drugima ako to nije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (''Službeni glasnik BiH'' broj: 49/06, 76/11 i 89/11), Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH (''Službene novine FBiH'' broj: 32/01 i 48/11), podzakonskim propisima i aktima Centra.

Član 16.

        Lica na koja se primjenjuje Etički kodeks obavezna su se prema korisnicima usluga socijalne zaštite koja se javljaju u Centar kao i korisnicima na terenu ophoditi korektno, pravedno i nepristrasno.

        Korektno postupanje između ostalog podrazumijeva:

        -brzo djelovanje, bez nepotrebnog odlaganja;

        -pravilno postupanje, postupanje u skladu sa važećim zakonima i propisima, kao i općim i pojedinačnim aktima po kojima Centar ima obavezu postupanja;

        -pažljivo postupanje imajući u vidu starosnu dob i obrazovanost korisnika usluga socijalne zaštite, njihovu eventualnu invalidnost, privatnost i povjerljivost podataka i dokumenata koje daju na uvid;

        -pružanje pomoći, pojednostavljivanjem postupka, obrazaca i informacija o pravima i uslugama, evidentiranje informacija, te davanje jasnih i preciznih podataka o pravima i obavezama korisnika;

         -odgovorno postupanje i izbjegavanje konflikata.

         Pravedno postupanje prema korisnicima usluga socijalne zaštite odnosno usluga Centra između ostalog podrazumijeva:

       -  tretiranje ljudi u sličnim okolnostima na jednak način;

- prihvatanje činjenice da se pravila i propisi ne bi smjeli primjenjivati na način da dovode do nepravičnosti;

- spremnost za preispitivanje pravila i postupaka i za njihovu moguću izmjenu ukoliko je to neophodno;

- informisanje korisnika usluga socijalne zaštite o tome kako mogu tražiti svoja prava i zaštitu istih, sarađujući u potpunosti u svakom postupku te biti potpuno otvoreni za svaku moguću ispravku konstatovane greške u postupanju;

- predlaganje odluka prilikom rasprava Stručnih timova Centra koje su u skladu sa zakonom i zasnovane na utvrđenom činjeničnom stanju za svaki predmet pojedinačno;

-izbjegavanje predrasuda prema rasi, vjeri, etničkom porijeklu, spolu, kulturi, jeziku i stavovima;

Član 17.

        Međusobni odnosi lica na koja se primjenjuje Etički kodeks temelje se na uzajamnom poštivanju, povjerenju, saradnji, pristojnosti i strpljenju.

        Lica na koja se primjenjuje Etički kodeks dužna su da međusobnim odnosima obezbijede potrebnu saradnju, ne ometaju proces rada ustanove, pospješuju profesionalne odnose i radnu atmosferu i da izbjegavaju radnje koje bi imale štetne posljedice po ugled Centra.

Član 18.

               Lica na koja se primjenjuje Etički kodeks su dužna da budu prikladno i uredno odjevena i  da svojim načinom odijevanja na radnom mjestu ne narušavaju ugled Centra.

              Neprikladnom odjećom smatra se naročito:

             -Za muškarce: kratke pantalone ili pantalone koje u stojećem stavu dosežu iznad članaka, košulja ili majica koja nema kragnu, rukave ili je neuobičajenih, živih boja, te obuća otvorenih prstiju;

             - Za žene: previše otvoren vratni izrez bluze ili majice, bluza ili majica bez leđa i bretele, helanke, kožne pantalone, izuzetno poderane farmerke te neprimjerena obuća (papuče);

             - Sportska odjeća, odjeća sa većim oznakama ili natpisima, odjeća sa simbolima koji mogu biti uvredljivi ili iritantni po bilo kojem osnovu, nepokriveni torzo te nošenje kape u prostorijama Centra.

              Licima na koja se primjenjuje Etički kodeks nije dozvoljeno nošenje tetovaže na vidljivim dijelovima tijela, te nošenje pirsinga.

              Neposredni rukovodilac upozorava lice na koje se primjenjuje Kodeks a koje je neprikladno odjeveno na obavezu poštivanja Kodeksa u pogledu odijevanja na radnom mjestu i na mogućnost određenog sankcionisanja u slučaju ponovljene povrede Kodeksa.

             

Član 19.

               Lica na koja se primjenjuje Etički kodeks u iznimnim situacijama kada to okolnosti rada na terenu ili u samom Centru zahtijevaju odijevanje mogu prilagoditi trenutnim potrebama i odstupiti od Etičkog kodeksa u dogovoru sa neposrednim rukovodiocem i uz njegovo odobrenje.

Član 20.

               Lica na koja se primjenjuje Etzički kodeks su obavezna da kontinuirano unapređuju etičko ponašanje u Centru i da čim saznaju za bilo koji oblik nezakonitog ili neetičkog ponašanja u vezi sa radom u Centru, a zavisno od okolnosti, to neodložno prijave neposrednom rukovodiocu.

              Centar neće otkrivati identitet podnosioca prijave, izuzev u slučajevima predviđenim zakonom.

                  Prilikom poziva za edukacije, seminare, simpozije ili druge oblike edukacija ili dodatnog stručnog osposobljavanja svaki radnik kome je poziv dostavljen obavezan je o istom upoznati neposrednog rukovodioca i sa istim se konsultovati o potrebi prisustva istom.

Član 21.

                                                                

               Zloupotreba Etičkog kodeksa u svrhu osvete, diskvalifikacije ili diskreditacije lica na koja se primjenjuje Etički kodeks, čime se nanosi ili može nanijeti moralna – nematerijalna i materijalna šteta tim licima, je zabranjena.

Član 22.

                                                                     

               Svim licima na koja se primjenjuje Etički kodeks isti se mora dostaviti kako bi bili upoznati sa sadržajem Etičkog kodeksa.

               Sva lica na koja se primjenjuje Etički kodeks dužna su potpisati izjavu da su upoznati sa sadržajem Etičkog kodeksa.

               Izjava o upoznavanju sadržaja Etičkog kodeksa je sastavni dio ličnog dosjea.

Član 23.

          Od lica na koja se primjenjuje Etički kodeks očekuje se da djeluju u skladu sa odredbama istog.

          Odgovornost je svakog lica da prouči i da se upozna sa ovim Kodeksom, da kod neposrednog rukovodioca traži dodatno objašnjenje i savjet u vezi sa tumačenjem i zahtjevima ovog Etičkog kodeksa, kao i u vezi sa svakom situacijom koja je naizgled u suprotnosti sa Etičkim kodeksom.

Član 24.

 

          Odstupanja od odredbi ovog Etičkog kodeksa nisu dozvoljena.

          Svako kršenje i zloupotreba odredbi Etičkog kodeksa rezultiraće neodložnim pokretanjem postupka utvrđivanja odgovornosti, što može, u skladu sa zakonom i općim aktima Centra predstavljati osnov za odgovarajuće sankcionisanje.

Član 25.

                                                                         

          Etički kodeks stupa na osnagu danom donošenja.

Broj:I-01-05-1-1359/17

Tuzla, 29.09.2017.godine                                                                                                            DIREKTOR

                                                                                     Dr sci Lejla Jogunčić, dipl.pravnik