J A V N I O G L A S za prijem u radni odnos

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD TUZLA

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

TUZLA

Tuzla, Kozaračka bb, tel.: +387 35 36 90 10, fax: +387 35 36 90 35, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Na osnovu člana 17. Pravila Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla broj:I-01-05-2-665 od 17.06.2013.godine sa izmjenama broj:I-01-05-2-847 od 24.07.2014.godine i broj:I-01-05-2-1333 od 27.10.2015.godine i Procedurom za prijem u radni odnos broj:I-01-05-1-4067/19 od 13.05.2019.godine direktor Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla objavljuje

J A V N I    O G L A S

  za prijem u radni odnos

 

Diplomiranog psihologa – 1 izvršilac na određeno vrijeme na period od 12 mjeseci bez obaveznog probnog rada

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove:

 

 1. VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa

    bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova iz oblasti

    psihologije

 1. poznavanje rada na računaru
 2. posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije
 3. jedna godina radnog iskustva u struci

Opis poslova

-procjena intelektualnih sposobnosti, kao i procjena mentalnog propadanja kod    razvrstvanja djece i omladine ometene u psiho-fizičkom razvoju,

-psihološko savjetovanje s pojedincem, porodicom i grupom,

-obrada maloljetnika za pravosudne organe,

-rad sa djecom i roditeljima u slučajevima razvoda braka, izmjene presude o povjeravanju djece usljed nesređenih porodičnih odnosa ili zanemarivanja djece,

-provođenje nadzora nad maloljetnicima kojima je sud izrekao mjeru pojačanog nadzora,

-prisustvovanje raspravama u krivičnom postupku prema maloljetnicima,

-po potrebi, prihvat maloljetnika pronađenih u skitnji i preduzimanje mjera za njihovo zbrinjavanje, popraćaj ili  preuzimanje,

-rad na uključivanju djece i omladine sa posebnim potrebama u ustanove na školovanje i rehabilitaciju,

-rad sa maloljetnicima u prekršajnom postupku,

-rad na kontaktnom i trijažnom ispitivanju maloljetnika i odraslih,

-rad na procjeni ličnosti kod smještaja u porodice i domove,

-rad na skraćenom ispitivanju i procjeni ličnosti kod povjeravanja djece u brakorazvodnim sporovima,

-učestvovanje u postupcima posredovanja prije razvoda braka,

-provođenje postupka posredovanja, praćenja i izvještavanja o uspješnosti primjene odgojne preporuke,

-izrada izvještaja, analiza i informacija iz oblasti maloljetničke zapuštenosti i delikvencije,

 

Kandidati treba da dostave:

 • Prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici JU Centar za socijalni rad Tuzla www.csrtuzla.ba OVDJE
 • Biografiju
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH (da nije starije od šest mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dokaz da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava BiH (ovjerena izjava)
 • Diplomu o završenom fakultetu
 • Dodatak diplome za diplomante koji su obrazovanje završili po bolonjskom sistemu obrazovanja
 • Dokaz  o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS ( uvjerenje/potvrda )
 • Uvjerenje Službe za zapošljavanje o trajanju nezaposlenosti nakon sticanja VII stepena stručne spreme (original ne stariji od 30 dana)
 • Dokaz o stečenim pravima u smislu člana 16. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica („Službene novine TK“ broj:5/12,5/14 i 12/16) (uvjerenje nadležnog organa)
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje, certifikat, potvrda izdata od strane ovlaštenog edukatora iz navedene oblasti)

Tražena dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (ovjera kopija ne može biti starija od 3 mjeseca računajući od dana ovjere dokumenta do dana predaje dokumentacije po javnom oglasu).

Napomena: kao dokaz o radnom iskusutvu neće se prihvatiti potvrda od PIO/MIO s obzirom da se na istoj ne vidi na kojim poslovima je kandidat stekao radno iskustvo.

Javni oglas objaviti će se u dnevnim novinama, na web stranici JU Centar za socijalni rad Tuzla, web stranici JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i ostaje otvoren 10 dana od dana posljednje objave.

Kandidati čije prijave budu blagovremene i potpune testirati će se od strane Komisije za izbor po Javnom oglasu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izabrani kandidat će biti u obavezi u roku od 5 dana od dana prijema odluke o prijemu kandidata dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i ljekarsko uvjerenje.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

JAVNA USTANOVA

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA

75 000 TUZLA

Ul.Kozaračka bb

Sa naznakom : „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

 ZA PRIJEM U RADNI ODNOS“