PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS DIPLOMIRANOG PSIHOLOGA

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD TUZLA

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

TUZLA

Tuzla, Kozaračka bb, tel.: +387 35 36 90 10, fax: +387 35 36 90 35, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Na osnovu odredbi Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj:26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnosu javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“ broj:4/19), člana 17. Pravila Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla broj:I-01-05-2-665 od 17.06.2013.godine sa izmjenama broj:I-01-05-2-847 od 24.07.2014.godine i broj:I-01-05-2-1333 od 27.10.2015.godine i Procedurom za prijem u radni odnos broj:I-01-05-1-4067/19 od 13.05.2019.godine direktor Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla donosi

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS DIPLOMIRANOG PSIHOLOGA

Poništava se Javni oglas za prijem jednog diplomiranog psihologa objavljen u dnevnim novinama „Osobođenje“ dana 06.06.2019.godine, web stranici JU Centar za socijalni rad Tuzla i web stranici JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.