Javni oglas za prijem u radni odnos Pravnik - 1 izvršilac

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD TUZLA

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

TUZLA

Tuzla, Kozaračka bb, tel.: +387 35 36 90 10, fax: +387 35 36 90 35, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Na osnovu člana 17. Pravila Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla broj:I-01-05-2-665 od 17.06.2013.godine sa izmjenama broj:I-01-05-2-847 od 24.07.2014.godine i broj:I-01-05-2-1333 od 27.10.2015.godine, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine tuzlanskog kantona“ broj: 4/19.), člana 6.Pravilnika o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla broj: I-01-05-2-772 od 15.06.2016.godine, sa izmjenama broj: I-01-05-2-870 od 08.07.2016.godine, broj: I-01-05-2-900 od 29.06.2017.godine, broj: I-29-05-2-24/18 od 30.05.2018.godine i broj: I-29-05-2-3/19 od 18.01.2019.godine  i Procedure za prijem u radni odnos JU Centar za socijalni rad Tuzla broj:I-01-05-1-4067/19 od 13.05.2019.godine direktor Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla, objavljuje

 

 

J A V N I    O G L A S

 za prijem u radni odnos

 

Pravnika – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme  uz probni rad do tri (3) mjeseca

Kandidati trebaju da ispunjavaju opće i posebne uslove Javnog oglasa.

Opći uslovi za kandidate su:

 

-da su državljani Bosne i Hercegovine

-da su stariji od 18 godina,

-da su zdravstveno sposobni za posao za koji se kandiduju

 

Pored općih uslova, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove:

 1. Završen fakultet za zvanje diplomirani pravnik, VSS VII stepen ili visoko

    obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje

    sa najmanje 240 ECTS bodova-pravne struke

 1. jedna godina radnog iskustva na pravnim poslovima
 2. poznavanje rada na računaru

Opis poslova za kandidate:

   

-prati pravne propisa iz oblasti socijalne zaštite,

-izrađuje nacrte opštih akata, ugovora, rješenja  i sl.,

-pruža stručnu pomoć radnicima Centra i komisijama,

-izrađuje ugovore o radu za zaposlenike kao i ostale akte potrebnih za ostvarenje prava

  po osnovu rada,

-formira i čuva personalne dosijee zaposlenika i dokumentaciju istih,

-izdaje potvrde o radnom odnosu i druge potvrde zaposlenika,

-sarađuje sa socijalnim radnicima u poslovima iz njihovog djelokruga,

-izrađuje uvjerenja i punomoći, zaključke, te kompletira predmete za drugostepeni

  postupak,

-obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe i direktora,

-za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Službe i direktoru.

           

Kandidati treba da dostave:

 • Prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici JU Centar za socijalni rad Tuzla www.csrtuzla.ba
 • Biografiju
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH (da nije starije od šest mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dokaz da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava BiH (ovjerena izjava)
 • Diplomu o završenom fakultetu
 • Dodatak diplome za diplomante koji su obrazovanje završili po bolonjskom sistemu obrazovanja
 • Dokaz  o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS ( uvjerenje/potvrda, izdata od strane poslodavca/poslodavaca, kod kojeg/kojih je to iskustvo stečeno u čijem sadržaju treba da bude navedeno: naziv radnog mjesta na koje je kandidat bio raspoređen, stručna sprema koja se traži za to radno mjesto, opis poslova na kojima je radio, precizan period angažovanja kandidata na tim poslovima)
 • Uvjerenje Službe za zapošljavanje o trajanju nezaposlenosti nakon sticanja VII stepena stručne spreme (original ne stariji od 30 dana)
 • Kandidati koji ostvaruju prioritet u zapošljavanju u smislu odredaba člana 16. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12. i 5/14.), dužni su priložiti dokaz kojim potvrđuju pripadnost jednoj od kategorija boračke populacije, a u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“ od 24.06.2014.godine)
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje, certifikat, potvrda izdata od strane ovlaštenog edukatora iz navedene oblasti)

Tražena dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (ovjera kopija ne može biti starija od 3 mjeseca računajući od dana ovjere dokumenta do dana predaje dokumentacije po javnom oglasu).

Napomena: kao dokaz o radnom iskustvu neće se prihvatiti potvrda od PIO/MIO s obzirom da se na istoj ne vidi na kojim poslovima je kandidat stekao radno iskustvo.

Javni oglas objaviti će se u dnevnim novinama, na web stranici JU Centar za socijalni rad Tuzla, web stranici JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i ostaje otvoren 8 dana od dana posljednje objave.

Kandidati čije prijave budu blagovremene i potpune testirati će se od strane Komisije za izbor po Javnom oglasu, a o datumu testiranja kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove koji su traženi Javnim oglasom biti će blagovremeno obaviješteni.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u ramatranje, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove utvrđene Javnim oglasom.

Podnosilac neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave nije učesnik javnog oglasa, te nema pravo za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa

Izabrani kandidat će biti u obavezi u roku od 10 dana od dana prijema odluke o prijemu kandidata dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i ljekarsko uvjerenje.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

 

 

JAVNA USTANOVA

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA

75 000 TUZLA

Ul.Kozaračka bb

Sa naznakom : „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

 ZA PRIJEM U RADNI ODNOS PRAVNIKA“

 

Prijavni obrazac preuzmite OVDJE