Javni oglas za prijem diplomiranog psihologa i diplomiranog soc. radnika

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD TUZLA

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

TUZLA

Tuzla, Kozaračka bb, tel.: +387 35 36 90 10, fax: +387 35 36 90 35, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Na osnovu člana 17. Pravila Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla broj:I-01-05-2-665 od 17.06.2013.godine sa izmjenama broj:I-01-05-2-847 od 24.07.2014.godine i broj:I-01-05-2-1333 od 27.10.2015.godine, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine tuzlanskog kantona“ broj: 4/19.), člana 6.Pravilnika o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla broj: I-01-05-2-772 od 15.06.2016.godine, sa izmjenama broj: I-01-05-2-870 od 08.07.2016.godine, broj: I-01-05-2-900 od 29.06.2017.godine, broj: I-29-05-2-24/18 od 30.05.2018.godine i broj: I-29-05-2-3/19 od 18.01.2019.godine  i Procedure za prijem u radni odnos JU Centar za socijalni rad Tuzla broj:I-01-05-1-4067/19 od 13.05.2019.godine direktor Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla, objavljuje

J A V N I    O G L A S

          za prijem u radni odnos

 za radna mjesta:

1.Diplomirani psiholog – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad do tri (3) mjeseca

2.Diplomirani socijalni radnik – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad do tri (3) mjeseca

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne ulove Javnog oglasa

 

Opšti uslovi za kandidate pod rednim brojem jedan (1) i dva (2) su:

 

-da su državljani Bosne i Hercegovine,

-da su stariji od 18 godina,

-da su zdravstveno sposobni za poslove za koje se kandiduju.

 

Pored opštih uslova, kandidati pod brojem jedan (1) treba da ispunjavaju posebne uslove:

 

 1. VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa

    bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova iz oblasti

    psihologije

 1. poznavanje rada na računaru
 2. posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije
 3. jedna godina radnog iskustva u struci

Opis poslova za kandidate pod brojem jedan (1)

-vrši procjenu intelektualnih sposobnosti, kao i procjena mentalnog propadanja kod    razvrstvanja djece i omladine ometene u psiho-fizičkom razvoju,

-psihološko savjetovanje s pojedincem, porodicom i grupom,

-vrši obradu maloljetnika za pravosudne organe,

-rad sa djecom i roditeljima u slučajevima razvoda braka, izmjene presude o povjeravanju djece usljed nesređenih porodičnih odnosa ili zanemarivanja djece,

-provođenje nadzora nad maloljetnicima kojima je sud izrekao mjeru pojačanog nadzora,

-prisustvovanje raspravama u krivičnom postupku prema maloljetnicima,

-po potrebi, vrši prihvat maloljetnika pronađenih u skitnji i u saradnji sa drugim radnicima Centra preduzima mjere za njihovo zbrinjavanje, popraćaj ili  preuzimanje,

-rad na uključivanju djece i omladine sa posebnim potrebama u ustanove na školovanje i rehabilitaciju,

-rad sa maloljetnicima u prekršajnom postupku,

-rad na kontaktnom i trijažnom ispitivanju maloljetnika i odraslih,

-rad na procjeni ličnosti kod smještaja u porodice i domove,

-rad na skraćenom ispitivanju i procjeni ličnosti kod povjeravanja djece u brakorazvodnim sporovima,

-učestvovanje u postupcima posredovanja prije razvoda braka,

-provođenje postupka posredovanja, praćenja i izvještavanja o uspješnosti primjene odgojne preporuke,

-izrada izvještaja, analiza i informacija iz oblasti maloljetničke zapuštenosti i delikvencije,

 

Pored opštih uslova, kandidati pod brojem dva (2) treba da ispunjavaju posebne uslove:

 1. VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa

    bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova iz oblasti socijalnog rada

 1. jedna godina radnog iskustva u struci
 2. poznavanje rada na računaru
 3. posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije

Opis poslova za kandidate pod brojem dva (2)

 

- provodi aktivnosti koje se odnose na pružanje pomoći licima izloženim zlostavljanju i

 nasilju u porodici u skladu sa zakonom,

- vrši smještaj odraslih lica u odgovarajuće ustanove,

- preduzima potrebne socijalno-zaštitne mjere u zaštiti imovine, prava i interesa odraslih

  lica pod starateljstvom, te daje prijedloge o eventualnom smještaju istih u socijalne, zdravstvene ustanove i porodice i po potrebi vrši popraćaj,

- preduzima mjere zaštite, pružanja pomoći i zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja,

- preduzima mjere radi ostvarivanja prava djece iza roditelja i zaštite njihove imovine,

- radi na zaštiti grubo zanemarene djece od strane roditelja i daje prijedlog za pokretanje

  krivičnog postupka,

- učestvuje u postupku razvrstavanja djece i omladine sa smetnjama u razvoju,

- radi sa vaspitno zanemarenim i vaspitno zapuštenim maloljetnicima u cilju saniranja

  porodičnih odnosa, učestvuje u izradi izvještaja sudu i predlaže vaspitne mjere, po potrebi radi na prihvatanju maloljetnika iz skitnje, te radi na sprovođenju mjera pojačanog nadzora nad maloljetnicima,

- preduzima mjere i pruža pomoć starim, materijalno neobezbjeđenim licima,

- radi na zaštiti lica sklonih asocijalnom ponašanju,

- radi na saniranju porodičnih odnosa i konfliktnih situacija, prije, u toku i nakon razvoda

  braka, sprovodi postupak posredovanja prije pokretanja postupka za razvod braka,

- radi na prihvatanju lica sa izdržavanja kazne u KPD,

- daje prijedlog sudu o povjeravanju djece u brakorazvodnom postupku i postupku

  izmjene sudskih odluka,

- učestvuje u postupku povjeravanja i održavanja ličnih odnosa i neposrednih kontakata

  roditelja i djece koji su u nadležnosti Centra,

- pruža pomoć u slučajevima vanbračne trudnoće i utvđivanja očinstva,

Kandidati pod brojem jedan (1) ili dva (2) u zavisnosti na koju poziciju se prijavljuju, treba da dostave:

 • Prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici JU Centar za socijalni rad Tuzla www.csrtuzla.ba
 • Biografiju
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH (da nije starije od šest mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dokaz da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava BiH (ovjerena izjava)
 • Diplomu o završenom fakultetu
 • Dodatak diplome za diplomante koji su obrazovanje završili po bolonjskom sistemu obrazovanja
 • Dokaz  o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS ( uvjerenje/potvrda, izdata od strane poslodavca/poslodavaca, kod kojeg/kojih je to iskustvo stečeno u čijem sadržaju treba da bude navedeno: naziv radnog mjesta na koje je kandidat bio raspoređen, stručna sprema koja se traži za to radno mjesto, opis poslova na kojima je radio, precizan period angažovanja kandidata na tim poslovima)
 • Uvjerenje Službe za zapošljavanje o trajanju nezaposlenosti nakon sticanja VII stepena stručne spreme (original ne stariji od 30 dana)
 • Kandidati koji ostvaruju prioritet u zapošljavanju u smislu odredaba člana 16. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12. i 5/14.), dužni su priložiti dokaz kojim potvrđuju pripadnost jednoj od kategorija boražke populacije, a u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“ od 24.06.2014.godine)
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje, certifikat, potvrda izdata od strane ovlaštenog edukatora iz navedene oblasti)
 • Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole  „B“ kategorije (kopija vozačke dozvole)

Tražena dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (ovjera kopija ne može biti starija od 3 mjeseca računajući od dana ovjere dokumenta do dana predaje dokumentacije po javnom oglasu).

Napomena: kao dokaz o radnom iskustvu neće se prihvatiti potvrda od PIO/MIO s obzirom da se na istoj ne vidi na kojim poslovima je kandidat stekao radno iskustvo.

Javni oglas objaviti će se u dnevnim novinama, na web stranici JU Centar za socijalni rad Tuzla, web stranici JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i ostaje otvoren 8 dana od dana posljednje objave.

Kandidati čije prijave budu blagovremene i potpune testirati će se od strane Komisije za izbor po Javnom oglasu, a o datumu testiranja kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove koji su traženi Javnim oglasom biti će blagovremeno obaviješteni.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u ramatranje, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove utvrđene Javnim oglasnom.

Podnosilac neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave nije učesnik javnog oglasa, te nema pravo za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa

Izabrani kandidat će biti u obavezi u roku od 5 dana od dana prijema odluke o prijemu kandidata dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i ljekarsko uvjerenje.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

JAVNA USTANOVA

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA

75 000 TUZLA

Ul.Kozaračka bb

Sa naznakom : „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

 ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ZA POZICIJU SOCIJALNOG RADNIKA ILI PSIHOLOGA“

 

Prijavni obrazac preuzmite OVDJE