Smještaj djece i odraslih lica u ustanovu socijalne zaštite

Potrebna dokumentacija:

Smještaj djece i odraslih lica u ustanovu socijalne zaštite

  1. Izvod iz Matične knjige rođenih
  2. Uvjerenje o državljanstvu
  3. Kopija lične karte
  4. Prijava prebivališta-boravišta(kopija CIPS-a)
  5. Medicinska dokumentacija
  6. Ljekarsko uvjerenje
  7. Dokaz o imovini
  8. Uvjerenje o prihodima (primanja po osnovu PIO, boračko-invalidske zaštite

i zaštite civilnih žrtava rata)

  1. Kućna lista(izjava o zajedničkom domaćinstvu)
  2. Uvjerenje o redovnom školovanju(za djecu stariju od 15 godina) i druga dokumentacija u zavisnosti od predmeta.