Dodatak na djecu

Potrebna dokumentacija:

Dodatak na djecu

  1. Ovjerene  potvrde prebivališta CIPS-a za oba roditelja – USLOV 6 MJESECI

     PREBIVALIŠTA NA PODRUČJU TK (GRADSKA UPRAVA)

2.Izvod iz matične knjige rođenih za djecu-original ili ovjerene kopije (GRADSKA 

   UPRAVA)

3.Uvjerenje o redovnom školovanju za djecu od 15 do 27 godina života

4.Uvjerenja o ostvarenim prihodima (koji ne smije prelaziti iznos 7% prosječne plate u 

   Tuzlanskom kantonu po članu domaćinstva)- zadnja platna lista (kopija), uvjerenje od PIO (original), uvjerenje o nezaposlenosti (Biro-original)-za oba roditelja                                                                               

5.Ovjerene izjave o zajedničkom domaćinstvu-kućna lista (original-GRADSKA UPRAVA)

6.Uvjerenje od porezne uprave o ostvarenim/neostvarenim prihodima iz radnog odnosa (za  oba roditelja-original-POREZNO IRAC)

7.Obavijest iz banke o aktivnosti tekućeg računa   NAPOMENA: Tekući račun treba biti na   podnosioca zahtjeva.

8.Uvjerenje nadležne općinske službe da se ne obavlja dopunska djelatnost za oba roditelja   (Službeno pribavlja Centar za socijalni rad Tuzla)

9.Ovjerene izjave da ne ostvaruje prihode i nije zaposlen izvan granica BiH (original, za oba  roditelja-GRADSKA UPRAVA)

10.Uvjerenje općinske službe za Boračko invalidsku zaštitu (za oba roditelja, original-BIZ-  zgrada-JUPITER)

NAPOMENA: Ukoliko se roditelji ne nalaze na BIRO-u za zapošljavanje potrebno je dostaviti izjave iz GRADSKE UPRAVE da se ne nalaze na BIRO-u i da ne ostvaruju prihode (GRADSKA UPRAVA).

  1.  PrPrava CŽR­-a

Štampa   E-mail