Lična invalidnina

Potrebna dokumentacija:

Lična invalidnina

  1. Izvod iz matične knjige rođenih
  2. Kopija LK –ovjerena i ovjerena prijava prebivališta
  3. Uvjerenje o državljanstvu
  4. Potvrda o utvrđenom procentu oštećenja organizma od najmanje 60%
  5. Potvrda o ranjavanju od policijsle uprave ili službe civilne zaštite
  6. Za logoraše – potvrda saveza logoraša
  7. Tekući račun
  8. Medicinska dokumentacija ( za logoraše dokumentacija izdata neposredno poslije izlaska iz logora)
  9. Uvjerenje BIZ

Štampa   E-mail